Změna stavby a ochrana jejího autora – 1. část

V několika předešlých článcích jsme se věnovali problematice autorských práv v developmentu.

V sérii našich článků věnované projektové dokumentaci v rámci akvizice developerského projektu jsme se zabývali zejména tím, jaké otázky je nutné prověřit při provádění prověrky (due diligence) při akvizici rozpracovaného projektu s existující projektovou dokumentací a jakým způsobem převést právo užívat projektovou dokumentaci.

V tomto článku se budeme věnovat otázce, zdali a za jakých podmínek je možné provést změnu dokončené stavby bez souhlasu jejího autora.

Rekonstrukce stavby

Jedním z typů developerských projektů jsou rekonstrukce staveb. V rámci takovéhoto developerského projektu je však nutné myslet na to, že stavba, která má projít rekonstrukcí, může být vyjádřením autorského díla, které je chráněno autorským zákonem.

Nejvyšší soud nedávno zveřejnil nové rozhodnutí ve věci, ve které se zabýval právě otázkou změny dokončené stavby, která je chráněna autorským právem autora.

(Ne)dovolená změna bez souhlasu autora

V českém právním řádu platí obecné pravidlo, že autor autorského díla má právo na jeho nedotknutelnost. To znamená, že pokud by stavba byla autorským dílem, nesmí dojít bez souhlasu jejího autora ke změně či jinému zásahu do návrhu stavby ani stavby jako takové.

Z tohoto pravidla existuje však několik výjimek, a jednou z nich je tzv. zákonná licence, která za určitých podmínek tyto změny umožňuje provést i bez souhlasu autora.

Jedná se o speciální ustanovení v autorském zákoně, které stanoví, že autorského dílo vyjádřené stavbou, výkresem nebo plánem lze při splnění určitých zákonných podmínek užít pro účely udržovacích prací, nebo lze při jejich splnění provést také jeho změny.

Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutí řešil případ, ve kterém vlastník bytové jednotky upravil vzhled zábradlí balkónu náležejícího k jeho bytu. Vlastníka bytu následně žaloval architekt dané budovy, který tvrdil, že do jeho autorského práva bylo zasaženo touto změnou, která byla provedena bez jeho souhlasu.

Podmínky oprávněné změny

Nejvyšší soud ve výše uvedeném případě vyložil zákonné podmínky, které je nutné splnit, aby změna tohoto díla mohla být provedena bez souhlasu autora na základě výše uvedené zákonné licence.

Podmínkami změny architektonického díla vyjádřeného stavbou bez souhlasu autora jsou:

  • existuje výjimka stanovená zákonem – zde výše uvedená zákonná licence v autorském zákoně
  • změna nebude v rozporu s běžným způsobem užíváním díla
  • nebudou nepřiměřeně dotčeny ochráněné zájmy autora
  • změna musí být provedena pouze v míře nezbytně nutné
  • změna musí zachovávat hodnoty architektonického díla

Podmínka nezbytnosti a požadavek na zachování hodnoty díla jsou uvedeny výslovně v ustanovení autorského zákona, které zakotvuje výše uvedenou zákonnou licenci opravňující bez souhlasu autora provádět udržovací práce a změny u architektonických děl.

Nejvyšší soud se ve svém novém rozhodnutí zaměřil zejména na tyto dvě podmínky, kterým se budeme věnovat blíže v druhém článku, který naleznete zde.

Pokud Vás zajímá oblast developmentu a chtěli byste se dozvědět více, sledujte tento náš web, náš LinkedIn, Twitter (X), či  Facebook.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz