Změna stavby a ochrana jejího autora – 2. část

prvním článku o změně stavby a ochraně jejího autora jsme se zabývali otázkou, zdali je bez souhlasu autora možná změna stavby, která je chráněna autorským právem, a za jakých podmínek je tato změna možná.

V tomto druhém článku se zaměříme na dvě základní podmínky, které je nutné naplnit, aby bylo možné změnit stavbu, která je autorským dílem, bez souhlasu autora.

První touto podmínkou je nezbytnost změny a druhou je požadavek na zachování hodnoty architektonického díla, přičemž oběma těmito podmínkami se zabýval nedávno také Nejvyšší soud, z jehož závěrů budeme dále vycházet.

Nezbytnost změny

Nezbytně nutná míra zásahu do stavby se posuzuje zejména s ohledem na tyto kritéria:

  • o jakou konkrétní stavbu se jedná (včetně účelu, ke kterému byla určena)
  • jaký zásah má být do stavby proveden a jak je zásah významný a rozsáhlý
  • jaký je účel (potřeba, cíl, opodstatněnost) zásahu do stavby, jaká je intenzita tohoto zásahu, zda zásah (udržování či změna stavby) logicky souvisí se sledovaným účelem, a zda tohoto účelu nelze dosáhnout jiným způsobem (a to buď bez samotného zásahu do stavby či alespoň v menším rozsahu či šetrnějším způsobem)

Nezbytnost změn může vyplývat např. z faktického stavu stavby (nutnost oprav, přizpůsobení změnám v obvyklém užitném standardu v důsledku běhu času apod.) nebo z nutnosti vyhovět předpisům veřejného, zejména stavebního práva.

Způsob provedení změny

Pokud by se změna stavby jevila jako nezbytná, je nutné dále zhodnotit způsob jejího provedení.

Nejvyšší soud totiž potvrdil, že i v případě, že by změna byla svým účelem nezbytná, nesmí být provedena takovým nešetrným způsobem, kterým by byla dotčena (snížena) hodnota architektonického díla.

Touto hodnotou architektonického díla je pak myšlena umělecká hodnota, nikoli tržní. I v případě, že by např. rekonstrukcí došlo ke zvýšení ekonomické (tržní) hodnoty stavby, bude tato rekonstrukce neoprávněná, pokud dojde k zásahu do umělecké hodnoty díla.

Z tohoto důvodu by nemělo při provádění změny stavby bez souhlasu autora docházet zejména k zásahům do významných prvků tohoto díla, ze kterých vyplývá jedinečnost a tvůrčí hodnota tohoto díla.

Například, pokud jedním z významných prvků stavby je její tvar, nemělo by při provádění změny dojít ke změně tohoto tvaru například přístavbou.

Dále by nemělo docházet ani k zásahům do jiných částí stavby, které sami o sobě sice nejsou významnými prvky tohoto díla, ale ve svých důsledcích vedou k objektivnímu stavu snížení umělecké hodnoty tohoto díla.

Např. pokud by významným prvkem stavby byl její tvar, a nikoli barva fasády, je možné za určitých podmínek v rámci rekonstrukce změnit barvu fasády. Pokud by však byla vybrána barva, která je s ohledem na ostatní vlastnosti stavby zjevně nevhodná, a došlo k tím ke snížení celkové umělecké hodnoty stavby, může být i tato změna barvy fasády neoprávněná.

Informování autora

Nad rámec výše uvedeného dále autorský zákon stanoví, že ten, kdo má v úmyslu provést tyto změny, musí o tom předem informovat autora, je-li to opodstatněné významem architektonického díla a lze-li to po něm požadovat.

Kritéria, podle kterých by se měla zhodnotit významnost architektonického díla, zákon ani soudní judikatura nedává. Zpravidla by se měla zvážit významnost díla pro laickou a odbornou veřejnost, vliv díla na okolní zástavbu, event. také význam díla v portfoliu autora.

Požadovat po osobě, která bude chtít provádět změny, aby informovala autora o zamýšlené změně, zpravidla nebude nutné, pokud zde bude nutný určitý okamžitý zásah (např. řešení havárie, odvrácení hrozící škody), nebo v případě, že autora díla nebude možné dohledat.

Změna stavby se souhlasem autora

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu je zřejmé, že naplnit všechny zákonné podmínky nezbytné pro změnu stavby chráněné autorským právem bez souhlasu jejího autora nemusí být vůbec jednoduché.

K tomu je dále důležité dodat, že podmínky, za kterých lze provést změny bez souhlasu autora, se v případě sporu nebudou vykládat volněji ve prospěch toho, kdo danou změnu provedl, ale naopak restriktivnější ve prospěch ochrany autora.

S ohledem na výše uvedené lze doporučit, pokud je to možné, neprovádět změny bez souhlasu autora za použití výše uvedené zákonné licence, ale získat ke změně autorův souhlas.

Tento souhlas může autor udělit ke konkrétní změně v okamžiku jejího plánování. Autor může udělit souhlas ke změně díla i předem ve vztahu k budoucím potencionálním změnám, například v rámci udělení licence k autorskému dílu či smlouvy o dílo k vytvoření návrhu.

 

Pokud byste potřebovali pomoci s posouzením, zdali je ke změně stavby potřebný souhlas jejího autora, nebo byste potřebovali připravit souhlas autora, neváhejte se na nás obrátit.

Pokud Vás zajímá oblast developmentu a chtěli byste se dozvědět více, sledujte tento náš web, náš LinkedIn, Twitter (X), či  Facebook.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz