Zúžení společného jmění manželů

Společné jmění manželů (často označováno jako SJM) je specifickou formou spoluvlastnictví, která vzniká uzavřením manželství. Manželé mohou SJM modifikovat (či vznik SJM zcela vyloučit) uzavřením smlouvy o manželském majetkovém režimu, někdy též označované jako předmanželská smlouva. Takové označení je však nepřesné, neboť smlouvu o manželském majetkovém režimu je možné uzavřít i v průběhu manželství. Úpravě SJM v průběhu manželství, zejména jeho zúžení, se budeme věnovat i v tomto článku.

Zákonný režim

V zákonném režimu patří do SJM majetek, který získá jeden nebo oba manželé po dobu trvání manželství kromě následujících výjimek:

  1. věci, které slouží k osobní potřebě jednoho z manželů – např. zubní kartáček, oblečení apod;
  2. věc, kterou jeden z manželů nabyl darem nebo děděním;
  3. vše, co jeden z manželů nabyl jako náhradu nemajetkové újmy - náhrady za bolestné, nemoci z povolání apod;
  4. vše, co jeden z manželů nabude jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví;
  5. to, co jeden z manželů nabyl náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního vlastnictví.

Dále je v zákonném režimu součástí společného jmění zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. Ve vztahu k nemovitostem je toto ustanovení tradičně chápáno tak, že do společného jmění manželů patří nájemné vyplacené jednomu z manželů, který nemovitost ve svém výlučném vlastnictví pronajímá. Existují však názory, podle kterých je zisk chápán značně šířeji. Podle těchto názorů je třeba chápat zisk v jeho obecnější rovině a pokládat za něj i nárůst hodnoty majetku.

Pokud tento názor aplikujeme na nemovitosti, do SJM by patřil i rozdíl mezi aktuální hodnotou nemovitosti a hodnotou nemovitosti v době jejího nabytí jedním z manželů či vzniku SJM (po odečtení inflace), a to dokonce bez ohledu na to, zda manžel nemovitost již prodal, nebo ji stále drží. Jinými slovy, pokud manžel v době vzniku SJM vlastnil nemovitost v hodnotě 2 miliony Kč a v průběhu času se tato nemovitost zhodnotí na 3 miliony Kč, stal by se rozdíl těchto hodnot (tzn. 1 milion Kč) po odečtení inflace automaticky součástí SJM.

Smluvní režim

Výše uvedená zákonná pravidla je možné změnit smlouvou, která musí mít formu veřejné listiny. Smluvený režim může mít následující podoby:

  1. oddělení jmění;
  2. jmění v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství;
  3. rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu.

Smluvní modifikace režimu SJM tedy umožňuje i vyloučit ze SJM věci, které by do něj dle zákonného režimu patřily. To platí i pro výše uvedený zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. Smlouva o zúžení SJM tedy může stanovit, že do SJM nepatří zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů, tedy ani zisk z nemovitostí (jak ve formě nájemného, tak případně ani ve formě nárůstu hodnoty majetku).

V případě uzavírání smlouvy o zúžení SJM v průběhu trvání manželství, při již existujícím SJM (tzn. nikoliv mezi snoubenci), je nutné pamatovat na to, že zúžený majetek je nutné vypořádat. Smlouva o zúžení SJM by tedy měla obsahovat také ustanovení o tom, že dosud nabytý zisk z toho, co náleželo výhradně jednomu z manželů, se vypořádává tak, že tento zisk náleží tomuto manželi.

Vypořádání SJM má (na rozdíl od zúžení SJM) účinky pouze mezi manželi, nikoliv vůči třetím osobám. Proto, pokud jde o dluhy z minulosti, vůči věřitelům zůstávají i po vypořádání oba manželé zavázáni stejně jako doposud.

Pokud byste potřebovali pomoc se zúžením a vypořádáním či jinou modifikací SJM, případně pokud máte otázky na toto téma, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz