Změny v odpovědnosti za vady

O tom, co se chystá na e-shopy a on-line prodejce díky implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/771 („Směrnice o prodeji zboží“) do českého právního řádu, jsme vás informovali v článku „Nové změny v právních předpisech pro e-shopaře a další podnikatele”.   V dnešním článku si přiblížíme chystané změny z oblasti práv z vadného plnění (odpovědnosti za vady). Spotřebiteli je tento proces znám jakoreklamační řízení“.

Odpovědnost ze záruky jsme rozebrali v našem předchozím článku “Konec dvouleté zákonné záruky“. V tomto ohledu jen připomeňme, že dojde k nahrazení dvouleté zákonné záruky „pouhou“ dvouletou lhůtou k uplatnění práv z vadného plnění.

 

Požadavky na soulad zboží se smlouvou

Nadále bude platit, že prodávaná věc musí předně splňovat požadavky, na kterých se prodávající se spotřebitelem dohodli. Mezi tyto požadavky patří mimo jiné množství, kvalita, druh a popis věci, její vhodnost pro určitý účel, jakož i dodání věci s dohodnutým příslušenstvím a návody. Předmět koupě musí mít tedy obvyklé vlastnosti a kvalitu, které lze u daného typu věci očekávat.

Pokud si prodávající se spotřebitelem sjednají, že obvyklé vlastnosti mít zboží nebude, nebude se toliko jednat o vadu předmětu koupě. Prodávající pak bude muset před uzavřením smlouvy na nedostatek zboží z hlediska obvyklých vlastností spotřebitele upozornit. Zvláštní požadavek na souhlas spotřebitele bude muset být zaznamenán výslovně např. pomocí zaškrtávacího políčka.

 

Nároky spotřebitele při uznané reklamaci

Spotřebitel bude moci jako dosud zvolit při uplatnění reklamace způsob jejího vyřízení v prvním stupni, zda má být věc opravena nebo vyměněna za novou.  Oproti stávající úpravě zde spotřebitel pozbývá možnosti v této fázi žádat slevu z kupní ceny, o níž je pojednáno níže. Svoji volbu sdělí prodávajícímu již s uplatněním reklamace (vytknutí vady). Spotřebitel však nemusí rovnou požadovat určitý způsob nápravy, postačí, pokud vadu vytkne jejím označením nebo oznámením, jak se projevuje.

Pokud spotřebitel svoji volbu prodávajícímu sdělí, nemusí prodávající jeho volbu respektovat v případě, že by taková jeho volba byla neúměrná vadě a povaze věci nebo pokud by oprava, výměna věci nebyla možná.

Nárok tedy spotřebiteli nebude přiznán, pokud by to nebylo možné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady a to, zda může být náprava provedena jiným způsobem bez značných obtíží pro spotřebitele. Za nepřiměřenou lze tak např. považovat žádost spotřebitele na výměnu lednice z důvodu nefunkční žárovky osvětlení uvnitř.

Doba pro provedení opravy či výměny by měla být objektivně co nejkratší a přiměřená k opravě dané věci s ohledem na její povahu. Prodávající bude povinen odstranit vadu tak, aby to spotřebiteli nezpůsobilo značné obtíže. V našem případě uplatňování práv z vad u lednice (tedy zboží, které spotřebitel denně používá), se má za to, že případná několika týdenní oprava bez toho, aniž by prodávající nabídl náhradní řešení kupříkladu vypůjčením náhradní lednice, by byla schopna vyvolat u kupujícího značné obtíže. Zohledněna tedy bude jak povaha věci, tak její účel.

Prodávající vyrozumí spotřebitele o možnosti převzít věc po opravě. Kupující již nebude povinen převzít věc bezodkladně, ale v přiměřené době. Nepřevezme-li ji však kupující v době přiměřené, bude moci prodávající požadovat úplatu za uskladnění v obvyklé výši, pokud nebyla její výše předem stanovena. Sjednaná úplata za uskladnění věci po opravě by měla motivovat spotřebitele k jejímu dřívějšímu vyzvednutí.

 

 

Pokud nároky spotřebitele při opravě nebo výměně zboží shrneme, bude muset být oprava nebo výměna zboží provedena:

  • bezplatně;
  • v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy byl prodávající spotřebitelem o nesouladu informován;
  • bez významných obtíží pro spotřebitele, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který spotřebitel zboží vyžadoval.

 

Vady způsobené nesprávnou instalací

Prodávající bude také nově odpovídat spotřebiteli za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. Totéž však bude platit i v případě, že montáž provedl sám spotřebitel a vada nastala v důsledku nedostatku či nepřesnosti návodu, který byl spolu se zbožím poskytnut.  Nebude se tedy v zásadě jednat o právo uplatňovat vady při neodborné instalaci (tam kde byla odborná instalace vyžadována), manipulaci nebo zanedbání péče o věc.

Vady a nedodělky montáže budou posuzovány jako vady poskytnuté služby, přičemž za ně bude odpovídat prodávající, pokud je sám provedl. Např. špatně usazená nová plastová okna, kde okenice nedoléhá k rámu. Pokud je montáž či instalace součástí kupní smlouvy k věci, a to i za předpokladu, kdy spotřebitel kupní cenu hradí jen k věci a montáž je nabízena bezplatně, má nadále právo, aby zboží a služba byla v souladu se smlouvou. Pokud soulad dodržen není, spotřebiteli náleží práva z vadného plnění.

 

Sleva z kupní ceny

Při reklamaci bude možné proti stávající úpravě požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny jen za situace, kdy by bylo možné odstoupit od smlouvy. Jestliže oprava nebo výměna nepřinesla spotřebiteli nápravu nesouladu na věci, bude mít spotřebitel právo na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy.

Půjde o případy, kdy prodávající:

  • opravu či výměnu neprovedl nebo je zřejmé, že ji neprovede,
  • odmítl věc uvést do souladu, neboť oprava ani výměna možné nejsou či by mu způsobily nepřiměřené náklady,
  • kdy se vada vyskytla opakovaně,
  • je-li vada věci podstatným porušením smlouvy (tedy případy, kdy vada znemožňuje řádné užívání a nelze očekávat, že bude přičiněním prodávajícího uspokojivě odstraněna).

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

 

Zvláštní úpravy se dále dočkají práva z vadného plnění smluv, na jejichž základě byl spotřebiteli poskytnut digitální obsah či digitální služba. Revidovat obchodní podmínky a uvést v soulad s novými předpisy reklamační řízení bude muset většina e-shopů, on-line prodejců jakož i poskytovatelů služeb s digitálním obsahem.

Máte-li dotazy k chystaným změnám v oblasti reklamací, zeptejte se nás.

 

 

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz