Žádosti o úvěrový program COVID II

Jak jsme informovali v našem předchozím článku, po velkém zájmu o úvěrový program COVID I připravila vláda nový úvěrový program pro podnikatele zasažené situací související s epidemií koronaviru, a to pod názvem COVID II.

Dle informací zveřejněných na webu Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB) bude příjem žádostí o účast v programu zahájen ve čtvrtek 2. dubna 2020. Prozatím není zveřejněné znění samotné přihlášky do programu (k tomu dojde 2. 4. v 8 hod ráno), avšak je již k dispozici výzva k předkládání projektu, ze které jsou patrné základní parametry programu.

ÚVĚROVÝ PROGRAM COVID II SE NEVZTAHUJE NA PROVOZOVNY V PRAZE

Za nejzásadnější a nejkontroverznější považujeme informaci, že projekt není určen pro realizaci projektů na území hl.m. Prahy. Financovat tedy bude možné pouze provoz podnikatelských provozoven mimo hlavní město. Omezení je zdůvodněno podmínkami čerpání strukturálních fondů EU, kterými vláda tento úvěrový program plánuje financovat.

I přes prohlášení, že o úvěrech pro pražské provozovny ČMZRB jedná s MPO a pražským magistrátem, je toto omezení terčem oprávněné kritiky, protože financování projektů v Praze mělo být nepochybně vyřešeno před spuštěním projektu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ÚVĚROVÉHO PROGRAMU COVID II

Úvěry v novém programu nebude poskytovat přímo ČMZBR, ale komerční banky. Stát bude za tyto úvěry prostřednictvím ČMZBR poskytovat záruky a příspěvek na úroky.

Záruka bude poskytována do výše 80 % jistiny komerčního úvěru a zároveň do maximální výše 15 mil. Kč. Doba ručení bude omezena na maximálně 3 roky, úvěr může mít splatnost delší, stát však bude ručit pouze 3 roky.

Finanční příspěvek na úhradu úroků bude stát poskytovat až do výše 1 miliónu korun a bude odstupňován pode výše poskytnutého úvěru. Zaplacené úroky bude žadateli ČMZBR proplácet vždy měsíčně zpětně.

Úvěrem bude opět možné pokrývat provozní náklady podnikatele jako jsou např. náklady na mzdy, úhrada faktur apod. Úvěrovými prostředky nebude možné hradit investice a splácet dřívější úvěry. O úvěr nebudou moci žádat velcí podnikatelé a zemědělci.

SAMOTNÉ ÚVĚRY BUDOU POSKYTOVAT KOMERČNÍ BANKY

Proto je potřeba úvěr nejdříve vybavit u své banky a až následně se s žádostí obracet na ČMZRB. K žádosti o záruku z programu COVID II bude potřebné připojit již kopii úvěrové smlouvy anebo příslušné potvrzení Vaší banky, že Vám úvěr bude poskytnut. ČMZRB v nedávné době uzavřela smlouvu o spolupráci s vícero bankami, na jejímž základě budou tyto banky úvěry kryté záručním programem COVID II poskytovat.

Žadatel musí pamatovat na splnění obecných podmínek úvěrového programu jako např.

  • nesmí naplňovat znaky úpadku podle insolvenčního zákona, být v likvidaci, nebo být proti jeho majetku vedena exekuce;
  • nesmí mít nedoplatky na mzdách zaměstnanců;
  • nesmí mít nedoplatky vůči vybraným státním institucím(ČSSZ, FÚ, zdrav. pojišťovny apod.), nebo alespoň musí mít své nedoplatky vyřešené formou schváleného posečkání, splátkového kalendáře apod.
  • nesmí být podnikatelem v obtížích (kdo je podnikatelem v obtížích se dozvíte např. zde)
  • a musí splnit další podmínky blíže specifikované ve výzvě.

Specifické podmínky včetně bankovních poplatků, dalšího zajištění úvěru apod. žadatel sjedná přímo se svojí bankou. V obecných podmínkách není uvedena nutnost zajištění směnkou, jak tomu bylo u programu COVID I, není však vyloučeno, že takové zajištění bude Vaše banka vyžadovat. Rovněž ale mezi obecnými podmínkami není odklad splácení úvěru, součásti úvěrového programu COVID I byl až roční odklad splácení, nyní je případný odklad splátek ponechán na rozhodnutí úvěrující banky.

KDE A KDY ZAČÍT S VYŘIZOVÁNÍM ÚVĚRU?

Oficiálně bude podávání žádostí u ČMZRB spuštěno 2. dubna, začít je však potřeba u své banky, která Vám sdělí, zda bude úvěry v programu COVID II poskytovat a připraví Vám potvrzení nebo přímo úvěrovou smlouvu, kterou následně k žádosti u ČMZRB připojíte. Stejně jako u prvního programu bude ČMZRB žádosti následně přijímat prostřednictvím e-podatelny.

Vzhledem ke zkušenostem z programu COVID I, který byl z kapacitních důvodu zastaven po 5 dnech, během kterých byly podány žádosti v celkové výši 10 mld. Kč, lze doporučit podat žádost o úvěr COVID II co nejdříve. Finanční prostředky (ze strany státu, resp. ČMZRB) mají být uvolňovány v jednotlivých kolech, pro které bude připravená kapacita 1,5 mld. Kč. Po vyčerpaní této částky bude podávání žádostí pozastaveno a další kolo vyhlášeno po 10 pracovních dnech.

O úvěr v rámci programu COVID II mohou žádat i podnikatelé, kteří požádali o úvěr v programu COVID I, limitem je však maximální výše podpory. Podnikatel rovněž může žádat v programu COVID II o úvěr i opakovaně, další žádost však může být podána až za 6 měsíců.

Chcete o úvěr v rámci programu COVID II požádat a potřebovali byste s vyřízením poradit, obraťte se na nás, rádi Vám s žádostí pomůžeme.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz