Vydávání voucherů z pohledu Cestovní kanceláře

Dne 16.04.2020 byl po schválení sněmovnou i Senátem ČR schválen návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (zkráceně nazývaný „lex voucher“). Po schválení senátem ještě zákon čeká podpis prezidenta, který by snad měl být jenom formalitou. Následně bude uveřejněn ve sbírce zákonů a nabude účinnosti, cestovní kanceláře jej budou moci aplikovat a vydávat podle něj vouchery.

Co zákon „lex voucher“ přináší?

CK na základě tohoto zákona budou moc v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu, místo vrácení ceny zákazníkovi vystavit poukaz (voucher) na zájezd v hodnotě veškerých plateb za zájezd uhrazených zákazníkem.

Zákon bude možno aplikovat na veškeré zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020, které byly zrušeny (bylo odstoupeno od smlouvy o zájezdu) CK nebo zákazníkem z důvodu zásahu vyšší moci, která v tomto případě spočívá v okolnostech souvisejících s pandemií koronaviru.

Jak má CK v případě zrušení zájezdu a vystavení voucheru postupovat?

Rozhodne-li se CK zrušit vybraný zájezd z důvodu zásahu vyšší moci (nemožnost uskutečnění), písemně zákazníkovi oznámí, že předmětný zájezd ruší, přičemž využívá možnosti ochranné lhůty a zákazníkovi vystavuje místo vrácení ceny zájezdu voucher.

Voucher bude mít platnost po dobu ochranné doby, která počíná běžet dnem doručení poukazu na zájezd zákazníkovi a končí dnem 31. srpna 2021, anebo do 30 dnů ode dne, kdy zákazník požádal pořadatele o nabídku náhradního zájezdu a CK mu takový zájezd nenabídla. V případě, že klient požádá o nabídku náhradního zájezdu, je potřeba mu zájezd nabídnout do 30 dnů.

Co když zruší zájezd zákazník?

Z právního hlediska lze lex voucher aplikovat i na odstoupení od zájezdu ze strany zákazníka, když zákazník odstupuje z důvodů vyšší moci.

K tomu uvádíme přímo znění zákona § 3 odst. 1:

„Ochranná doba je doba, o kterou se odkládá vrácení plateb uhrazených zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, jestliže tento peněžitý dluh vznikl pořadateli zájezdu (dále jen „pořadatel“) v důsledku odstoupení od smlouvy o zájezdu podle § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.“

Citované ustanovení občanského zákoníku upravují odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu vyšší moci, a to buď odstoupení ze strany zákazníka (§ 2535 OZ), anebo odstoupení ze strany CK (§ 2536 odst. 1 písm. b OZ). V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy bez udání důvodu, vztahuje se na něj povinnost uhradit stornopoplatek dle VOP.

V jaké formě má být voucher vystaven?

CK předá zákazníkovi poukaz na zájezd v listinné podobě; v elektronické podobě je možné poukaz na zájezd zákazníkovi předat, jestliže byla původní smlouva o zájezdu uzavřena prostředky komunikace na dálku nebo s tím zákazník vyslovil souhlas.

Voucher by měl podle zákona obsahovat alespoň:

a) peněžní částku odpovídající hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem za

zájezd,

b) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení pořadatele, jeho identifikační číslo

osoby a adresu sídla a

c) datum začátku a konce platnosti poukazu na zájezd.

Zákon nemusí platit pro všechny zákazníky CK:

Výjimku dostaly skupiny osob, které by podle důvodové správy k zákonu mohly být finančně ohroženy. Ty mohou o vrácení peněz žádat bez delšího čekání, tedy ještě před skončením ochranné doby, pokud s vystavením voucheru nebudou souhlasit. Jde o tyto osoby:

–              osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,

–              osoba těhotná,

–              osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou,

–              osoba starší 65 let nebo

–              osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě,

–              zaměstnance, který ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce. Tady se jedná např. o osoby, které alespoň 30 dnů nevykonávaly zaměstnání v režimu 60% náhrady mzdy.

Jakým způsobem má CK ověřit, jestli osoba do těchto výjimek spadá?

CK může voucher nabídnout každému zákazníkovi. Až na základě oznámení zákazníka o odmítnutí voucheru vzniká nárok na vrácení ceny zájezdu.

Po odmítnutí voucheru může CK po zákazníkovi požadovat, aby prokázal, že na něj výjimka dopadá. Zákazník by měl svůj nárok na výjimku CK doložit, typicky může jít o lékařské nebo úřední potvrzení, kopií dokladu a pod.

Jaký zájezd musí CK zákazníkovi za voucher nabídnout?

Poukaz na náhradní zájezd lze vyčerpat flexibilně po celou dobu trvání ochranné doby. Cestovní kancelář může se svým zákazníkem jednat v zásadě ihned a navrhnout mu takové řešení, které mu bude nejvíce vyhovovat. CK by měla zákazníkovi navrhnout rovnocenný náhradní zájezd, k jehož zaplacení zákazník využije poukaz.

Tedy ideálně např. za týdenní zájezd na Island s ubytováním v 3* hotelu, by měl být nabídnutý obdobný týdenní zájezd na Island s ubytováním v 3* hotelu v jiném termínu a se stejnou cenou. Se zákazníkem lze samozřejmě sjednat i jakékoliv jiné využití voucheru, např. na týdenní zájezd do Norska s ubytováním v 4* hotelu a doplatkem, nebo klidně zájezd v ČR.

Pokud CK zájezd nenabídne sama, může se na ni obrátit se svou žádostí i zákazník. Nepodá-li cestovní kancelář ve lhůtě 30 dnů od žádosti zákazníka nabídku rovnocenného náhradního zájezdu, ochranná doba skončí a CK je povinná vrátit zákazníkovi cenu zájezdu.

K tomu opět jedna přesná citace zákona:

„Je-li navrhovaný náhradní zájezd stejné jakosti, nesmí pořadatel požadovat od zákazníka nad rámec poukazu na zájezd doplacení případného rozdílu v ceně oproti původní smlouvě o zájezdu. Je-li navrhovaný náhradní zájezd vyšší jakosti, je zákazník povinen zaplatit rozdíl v ceně jen tehdy, jestliže pořadatel zákazníkovi nabídl současně také zájezd stejné jakosti a zákazník této nabídky nevyužil.“

Vouchery místo vrácení plateb bylo možné vydávat i doteď, jakou změnu tedy nový zákon přináší?

Ministerstvo pro místní rozvoj již před časem doporučilo CK i zákazníkům řešit problém zrušených zájezdů vydáváním voucherů na zájezd v budoucnu. Zákazníci ale dosud měli právo voucher odmítnout. Na základě zákona lex voucher bude moct CK vydat voucher i jednostranně, bez souhlasu zákazníka. Odmítnout voucher budou moci pouze osoby, na které se vztahuje výjimka.

Co bude s Vouchery, které CK vydala do okamžiku platnosti nového zákona?

Tyto vouchery byly vydávány na základě dohody (změny smlouvy o zájezdu), se kterou zákazník souhlasil. Vouchery tedy zůstávají v platnosti podle podmínek, které byly mezi CK a zákazníkem sjednány a není nutné je měnit za vouchery podle pravidel nového zákona.

 

Jakýkoliv právní dotaz související s dopadem koronavirové krize na cestovní ruch rádi zodpovíme, obraťte se na nás.

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz