Registrace ochranné známky, ÚPV registr, přihláška, třídy, cena

Cílem tohoto článku je stručně popsat, jak probíhá registrace ochranné známky. Co je třeba učinit k tomu, aby bylo označení, které se má stát ochrannou známkou, zapsáno do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“). Nabízíme postup registrace ochranné známky ČR, dozvíte se co udělat před samotnou registrací, jak podat přihlášku, co to jsou třídy ochranné známky, jaká je cena za registraci, kdo vede registr, atd.

K úspěšnému a časově i finančně efektivnímu provedení zápisu ochranné známky je nezbytná znalost zákona o ochranných známkách, prováděcího předpisu k tomuto zákonu, správního řádu a v neposlední řadě i zákona o správních poplatcích.

Před registrací ochranné známky

Orgánem, jenž rozhoduje o zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek, je v České republice Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV). Nejdůležitějším zákonem je zákon o ochranných známkách (zákon č. 441/2003 Sb.).

Tento orgán zároveň vede zmíněný rejstřík ochranných známek, provádí zápis změn týkajících se ochranných známek (např. převod ochranné známky, licence k ochranné známce atd.) a v neposlední řadě je příslušný k vydání rozhodnutí o zrušení ochranná známky či k prohlášení neplatnosti ochranné známky.

Registr ochranných známek najdete na stránkách ÚPV.

Třídy ochranných známek

Registrace ochranné známky není vymezena pouze státy, ve kterých je známka chráněna, ale také typy a druhy zboží či služeb.

Zboží a služby jsou rozděleny do celkem 45 kategorií – jedná se o tzv. třídy ochranných známek. Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují s počtem tříd, do kterých chcete známku přihlásit.

Třídy ochranných známek jsou na celosvětové úrovni sjednocené Nicejsko úmluvou o třídách ochranných známek.

Cena registrace ochranné známky

Cena za registraci ochranné známky je stanovena zákonem o správních poplatcích v příloze Sazebník správních poplatků.

Ceník přihlášky ochranné známky ČR

Individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb: 5 000 Kč

Kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb: 10 000 Kč

Každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy: 500 Kč

Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku: 1 000 Kč

Obnova zápisu individuální ochranné známky: 2 500 Kč

Obnova zápisu kolektivní ochranné známky: 5 000 Kč

Ceník pro ochranné známky EU najdete na konci stránky.

Postup registrace ochranné známky ČR

V této části článku projdeme celý postup registrace ochranné známky ČR.

Provedení rešerše ochranné známky

Lze doporučit, aby osoba, která má zájem o zápis, registraci ochranné známky, provedla tzv. rešerši, či si provedení rešerše s někým sjednala. Tato rešerše by měla být provedena ještě před samotným podáním přihlášky k zápisu ochranné známky.

Rešerše je proces, který zhodnotí, zda bude možno registraci ochranné známky vůbec učinit. Během rešerše je nutno např. zjistit, zda označení, jež se má stát ochrannou známkou, má vůbec tzv. rozlišovací způsobilost, zda není v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy, zda by toto označení nemohlo být klamavého charakteru, zda neobsahuje znak vysoké symbolické hodnoty (zejména náboženský symbol) atd.

Zcela zásadní je pak zjistit, zda toto označení není shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena či zapsána již pro někoho jiného pro hodné výrobky či služby. ÚPV totiž může (nejen) z těchto důvodů zamítnout podanou přihlášku. Dobrá rešerše je pro úspěšný zápis ochranné známky zásadní.

Přihláška ochranné známky ČR

O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá přihláškou podanou u ÚPV.

Náležitosti přihlášky o zápis ochranné známky

Náležitosti, které musí tato přihláška obsahovat, jsou pak stanoveny v zákoně o ochranných známkách a prováděcím právním předpisu k tomuto zákonu. Pro ilustraci je možno zmínit, že přihláška musí kromě jiného obsahovat žádost o zápis ochranné známky do rejstříku, údaje o přihlašovateli (tedy potencionálním vlastníkovi ochranné známky), seznam výrobků či služeb, pro něž má být ochranná známka zapsána a vyobrazení označení, které se má stát ochrannou známkou.

Řízení o zápisu ochranné známky

V samotném řízení o zápisu ochranné známky je možno se nechat zastupovat, v takovém případě musí přihláška obsahovat údaje o totožnosti zástupce.

Do 1 měsíce ode dne podání přihlášky je pak přihlašovatel povinen zaplatit správní poplatek.

Právo přednosti přihlašovatele

Dnem podání přihlášky vzniká přihlašovateli tzv. právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné či podobné výrobky či služby. Přihláška se podává na vyplněném formuláři v elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem či na vyplněném formuláři, který si lze vytisknout a zaslat ÚPV.

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví

ÚPV po obdržení přihlášky přistoupí jednak k formálnímu průzkumu a rovněž k věcnému průzkumu.

V rámci formálního průzkumu ÚPV zkoumá, zda přihláška obsahuje náležitosti formálního rázu (nastíněny v předešlém odstavci). Při zjištění formálních nedostatků ÚPV přihlašovatele vyzve, aby uvedené nedostatky odstranil, a to ve lhůtě, jež má činit minimálně 15 dní. Pokud ve stanovené lhůtě přihlašovatel neodstraní zjištěné nedostatky, ÚPV přihlášku odmítne.

Při věcném průzkumu jsou ÚPV zjišťovány věcné nedostatky, tedy nedostatky týkající se samotného označení, které se má stát ochrannou známkou. Tyto věcné nedostatky jsou definovány na několika místech zákona o ochranných známkách. Některé z těchto případných nedostatků jsou příkladně uvedeny v odstavci tohoto článku věnujícím se rešerši. Má-li označení, které se má stát ochrannou známkou, takové věcné nedostatky, ÚPV přihlášku zamítne, když přihlašovatel má možnost ještě před zamítnutím přihlášky vyjádřit se k důvodům, pro něž ÚPV hodlá přihlášku zamítnout.

Zveřejnění ve Věstníku

Pokud ÚPV nepřikročí k odmítnutí či zamítnutí přihlášky, zveřejní tuto přihlášku ve Věstníku. Věstník je vydáván ÚPV, jsou v něm zveřejňovány právě přihlášky a zapsané ochranné známky a další informace týkající se ochranných známek.

Připomínky a námitky v řízení o ochranné známce

Zákon umožňuje, aby průběh přihlašování ovlivnily 3. osoby. Mohou tak činit prostřednictvím připomínek a námitek.

Prostřednictvím připomínek může kdokoli upozornit ÚPV na to, že označení, které se má stát ochrannou známkou, má věcné nedostatky (tedy shoduje se s již zapsanou ochrannou známkou, není v souladu s dobrými mravy atd. – viz odstavec o rešerši). ÚPV je povinen při rozhodování o zápisu k těmto připomínkám přihlédnout (to však neznamená automaticky těmto připomínkám vyhovět).

Oproti tomu námitky mohou podat pouze osoby vyjmenované v zákoně o ochranných známkách (vesměs se jedná o osoby, které jsou vlastníky starší ochranné známky, která je shodná či podobná označení, jež se má stát ochrannou známkou, ale např. se bude jednat i o autora např. loga, které bez jeho souhlasu chce přihlašovatel použít a přihlásit jako ochrannou známku).

Podání námitek je možno učinit do 3 měsíců ode dne zveřejnění přihlášky ve Věstníku, musejí být odůvodněny a doloženy důkazy a rovněž musí obsahovat náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem. Přihlašovatel se může k námitkám vyjádřit v lhůtě stanovené ÚPV, tedy může námitky zpochybnit. ÚPV rovněž může vyzvat namítajícího a přihlašovatele, aby se ve stanovené lhůtě dohodly. Tedy v případě, kdy se přihlašování ochranné známky zkomplikuje tím, že někdo, kdo je k tomu oprávněný (např. vlastník starší ochranné známky, která je shodná či podobná označení, které se má stát ochrannou známkou) podá námitky, může být ještě prostor na dohodu s tímto namítajícím. S námitkami se ÚPV musí vypořádat poněkud „sofistikovaněji“. Buď je zamítne s tím, že nezasahují do zákonem chráněných práv osoby, která námitky podala, nebo přihlašované označení do rejstříku nezapíše a přihlášku zamítne.

Úspěšné přihlášení ochranné známky

Pokud ÚPV nerozhodne některým způsobem, které jsou uvedeny v předcházejících odstavcích, zapíše ÚPV ochrannou známku do rejstříku spolu s uvedením dne zápisu a vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku. Tento zápis pak ÚPV oznámí ve Věstníku.

Ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku pak náležejí vlastníku ochranné známky práva z ochranné známky.

Desetiletá doba platnosti ochranné známky

Důležité je však si uvědomit, že desetiletá doba platnosti ochranné známky nezačíná až ode dne zápisu do rejstříku, ale počítá se již ode dne podání přihlášky. Jedná se o dvě rozdílná data, jejichž záměna může vést k tomu, že si vlastník ochranné známky špatně spočítá, kdy může požádat ÚPV o obnovu zápisu.

Registrace ochranné známky EU

Registrace ochranné známky EU se zabývá Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), nahrazuje Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM). Další změnou, kterou zavedlo Nařízení 2015/2424 je změna v názvosloví, namísto ochranné známky Společenství se nyní užívá název ochranné známky Evropské unie. Nově lze také provést registraci Certifikační ochranné známky. Více v článku na našem blogu Ochranné známky EU.

Ceník přihlášky ochranné známky EU

Přihláška individuální ochranné známky EU: 1000 EUR.

Elektronická přihláška individuální ochranné známky EU: 850 EUR.

Podání námitek: 350 EUR.

Právní služby registrace ochranné známky

Naše advokátní kancelář provádí registrace ochranné známky, podáváme přihlášky o zápis ochranné známky na ÚPV, rovněž zhotovujeme rešerše před samotným podáním přihlášky. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Registrace ochranné známky

Registrace ochranné známky

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz