Proměna vnitřního systému akciové společnosti

Již za dva měsíce nabude účinnosti tzv. velká novela zákona o obchodních korporacích (zák. č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech). Jak přívlastek „velká novela“ naznačuje, změny účinné od 1.1.2021 představují v mnohém zásadní změny dosavadní právní úpravy. Jedna z významných změn se týká monistických akciových společností a na ně se zaměříme v dnešním článku.

Při založení akciové společnosti zakladatelé zvolí ve stanovách systém vnitřní struktury společnosti. Vnitřní struktura řídících orgánů může být dualistická nebo monistická.

Dualistický systém řízení je tvořen představenstvem a dozorčí radou. Systém vnitřní struktury, ve kterém jsou funkce rozděleny mezi správní radu a statutární ředitele, je systém monistický. V obou systémech zůstává vrcholným orgánem společnosti valná hromada. V pochybnostech o tom, jaký systém byl zvolen, platí, že jde o systém dualistický. Akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení v České republice převažují, neboť zjednodušený monistický systém řízení byl v české právní úpravě umožněn teprve před šesti lety a ještě příliš nevešel ve známost. Možná je i změna vnitřního systému již existující akciové společnosti a to prostřednictvím změny jejich stanov.

 

Monistický systém řízení do 31.12.2020

Monistický systém řízení akciové společnosti tvoří správní rada a statutární ředitel. Správní rada funguje na principech dozorčí rady (na postavení členů správní rady se použijí ustanovení zákona o dozorčí radě). Pokud stanovy neurčí jinak, má správní rada tři členy. Správní radu volí valná hromada. Členem správní rady může být i právnická osoba, předsedu správní rady však může zastávat pouze osoba fyzická. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Ten o činnosti správní rady informuje valnou hromadu. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.

Statutárním ředitelem může být pouze fyzická osoba a ačkoli je mu svěřeno faktické každodenní obchodní vedení společnosti, jeho funkce je slučitelná s funkcí předsedy správní rady. Je tedy zcela přípustné, aby nastala situace, kdy společnost řídí jediný člověk, jakožto předseda správní rady, který zároveň zastává i funkci statutárního ředitele. Statutárního ředitele jmenuje správní rada, která také schvaluje obsah smlouvy o výkonu funkce.

 

Monistický systém řízení po 1.1.2021

Monistický systém založený na principu správy jedním orgánem – správní radou již nebude doplněn o statutárního ředitele. Orgán statutárního ředitele bude zcela vypuštěn. Do jisté míry je toto odpověď zákonodárce na právní nejistotu, která vyplývá z dosud platné právní úpravy, neboť není zcela zřejmé, který orgán společnosti je oprávněn zvolit do funkce statutárního ředitele. Dvojkolejnost současné právní úpravy svěřuje volbu nebo odvolání statutárního ředitele jednak správní radě, ale též  nejvyššímu orgánu, tedy valné hromadě.

Obchodní vedení společnosti, dozor nad činností společnosti a určování jejího obchodního vedení bude ponecháno pouze na správní radě jako jediném statutárním orgánu. Tříčlennou správní radu bude volit valná hromada, nebude-li stanovami určeno, že právo jmenovat jednoho nebo více členů správní rady je spojeno s akcií nebo nebude-li stanovami určen jiný počet členů správní rady. Funkční období bude trvat tři roky, opět pokud stanovy neurčí jinak.

Celé obchodní vedení a dohled nad činností akciové společnosti bude náležet správní radě. Zakotvena bude také povinnost správní rady vést řádné účetnictví a předkládat účetní závěrky. Správní rada se bude řídit zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud budou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti není oprávněn nikdo, tím však není dotčeno právo člena statuárního orgánu požádat nejvyšší orgán společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení.

 

Zákaz konkurence členů správní rady

Nově je upraven zákaz konkurence členů správní rady. Pokud stanovy neurčí jinak, zakazuje se členu správní rady podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Vyloučena je slučitelnost funkcí člena správní rady a člena statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, ledaže se jedná o koncern. Člen správní rady se také nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

 

A co změna režimu znamená pro současné společnosti s monistickým modelem orgánů?

Akciové společnosti s monistickým modelem řízení musejí své stanovy upravit tak, aby odpovídaly zákonným ustanovením, přičemž tyto podmínky (až na výjimky) je třeba splnit nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti velké novely. Upravená zakladatelská právní jednání je třeba vložit do veřejného rejstříku nejpozději do 1.1.2022.

Dalším změnám zákona o obchodních korporacích se budeme věnovat v některém z dalších článků.

Máte-li dotazy ke změně zákona o obchodních korporacích či pokud se novela zákona o obchodních korporacích dotýká i vaší akciové společnosti, obraťte se na nás, poskytneme vám odpovídající právní servis.

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz