Problematika svěřenského fondu

V českém právním řádu představuje institut svěřenského fondu relativní novinku, která se objevila až v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Pro řadu lidí je tedy tento druh správy majetku stále velkou neznámou, a to včetně velké části odborné veřejnosti. V čem tedy spočívá existence svěřenského fondu a jaké jsou jeho výhody?

Co svěřenský fond tvoří? Majetek vyčleněný z vlastnictví jeho zakladatele, a to buď pořízením pro případ smrti nebo smlouvou (statutu ve formě veřejné listiny – notářského zápisu). Obojí musí být zapsáno do evidence svěřenských fondů, aby mohl svěřenský fond řádně vzniknout.

Svěřenský fond není právnickou osobou, nemá právní subjektivitu, která mu není dána ani v civilním právu procesním. Právě absence právní subjektivity svěřenský fond odlišuje v českém právním řádu od nadace či nadačního fondu, kterým je právní subjektivita přiznána.

Důležitou úlohu v rámci svěřenského fondu hraje svěřenský správce, který za svěřenský fond právně jedná. Na svěřenského správce nemusí být ze strany zakladatele svěřenského fondu kladeny specifické nároky, občanský zákoník výslovně zmiňuje pouze svéprávnost. Často se však můžeme setkat s tím, že zakladatel výkon činnosti svěřenského správce podmíní např. dosažením vysokoškolského vzdělání či nabytím zkušeností v oboru. Svěřenským správcem může být i právnická osoba, ale to pouze v případě, že tak výslovně stanoví zákon. V současnosti se jedná pouze o investiční společnost, a to na základě zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Svěřenský správce vystupuje navenek jako vlastník majetku do fondu vloženého, vykonává vlastnické právo svým jménem a na účet fondu.

Svěřenské fondy přináší rozsáhlé možnosti využití, jmenovitě poskytují anonymitu, významně zjednodušují průběh dědického řízení či umožňují ochranu před věřiteli. Majetek vložený do svěřenského fondu také zakladateli poskytuje jistotu, že bude v budoucnu využit k účelu, ke kterému ho založil.

Mezi nejčastější typy svěřenských fondů patří obchodní svěřenské fondy (založené zejména za účelem dosažení zisku prostřednictvím podnikatelské činnosti), rodinné svěřenské fondy (zřizované především pro správy rodinného majetku a co nejjednodušší průběh dědického řízení), investiční svěřenské fondy a zajišťovací svěřenské fondy.

Pokud byste potřebovali s čímkoli poradit, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz