Připojení nemovitosti na místní komunikaci

Každý, kdo připravuje realizaci nové výstavby se musí vypořádat s tím, aby stavba byla umístěna takovým způsobem, že bude umožněno její připojení na pozemní komunikaci. Těmi se dle zákona rozumí dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. V praxi dochází k připojení nemovitostí primárně na pozemní komunikace nižších kategorií, tj. na místní a účelové komunikace. V rámci tohoto článku jsme proto připravili stručné shrnutí právní regulace řešení připojení nemovitosti na místní komunikaci.

Tento článek vychází z pravidel zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a k němu prováděcích předpisů.  

Obecně k připojení

Při umisťování nových staveb je nutné respektovat obecné požadavky na výstavbu, které jsou upraveny prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu. Z těchto předpisů mimo jiné vyplývá, že stavby musí být umístěny tak, aby bylo umožněno jejich připojení na pozemní komunikace. Stavba, jako sousední nemovitost, se na pozemní komunikaci připojuje pomocí sjezdů a nájezdů.

Připojení přitom nesmí být ledajaké, musí mít určitou kvalitu, což zejména znamená, že svými parametry, provedením a způsobem musí vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích.

K řízení o vydání povolení

Za současné úpravy se proces povolování připojení stavby na pozemní komunikaci vede před silničním stavebním úřadem. Cílem řízení o povolení připojení je primárně posouzení souladu navrhovaného řešení s požadavky stanovenými zákonem o pozemních komunikací, resp. posouzení nezbytnosti a vhodnosti konkrétního navrženého řešení připojení, a to zejména s ohledem na plynulost a bezpečnost silničního provozu.

Právě zhodnocení vlivu připojení na plynulost a bezpečnost silničního provozu bude zcela zásadní na výsledek vedeného řízení. Hodnocení ze strany silničního stavebního úřadu přitom v každém případě bude nutné posuzovat s ohledem na konkrétní specifika daného případu a připojení. Rozdílně tak příslušný silniční správní úřad může přistupovat k obdobnému sjezdu v případě rodinného domu a v případě projektu komplexu bytových domů. Zatímco v případě rodinného domu takové připojení povolí, u komplexu bytových domů nemusí být takové připojení z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu v dané lokalitě dostačující.

Žádost o povolení připojení

Řízení se zahajuje na podkladě žádosti, kterou podává typicky vlastník připojované nemovitosti. Tento vlastník je zároveň účastníkem řízení, a to společně s vlastníkem dotčené pozemní komunikace.

K žádosti, resp. v rámci vedeného řízení, je v souladu se zákonem o pozemních komunikací nutné předložit:

  1. dokumentaci připojení (musí obsahovat parametry připojení, včetně rozhledových poměrů a vlečných křivek);
  2. vyjádření Policie České republiky; a
  3. vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace.

Za účelem zahájení řízení je také nutné uhradit správní poplatek, jež v případě žádosti o připojení na místní komunikaci činí částku 500 Kč.

Vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace

V případě, že žádost směřuje k připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, musí být v rámci řízení předloženo vyjádření vlastníka dotčené komunikace. V případě místních komunikací je v souladu se zákonem vlastníkem obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí.

Předloží-li žadatel vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace spolu s žádostí, může tím řízení o povolení připojení urychlit. Ani v případě, že žadatel toto vyjádření s žádostí nepředloží, nejedná se o žádný nedostatek žádosti, neboť silniční správní úřad je povinen si vyjádření vyžádat v rámci své úřední povinnosti.

V ideálním případě je předložené vyjádření souhlasné. Co v situaci, kdy je vyjádření negativní? Vyjádření vlastníka pozemní komunikace nemá povahu závazného stanovisko, a proto je možné, aby silniční správní úřad vydal své rozhodnutí i v rozporu s obsahem takového vyjádření. V takovém případě se však úřad musí náležitě vypořádat v rámci odůvodnění svého rozhodnutí s tím, proč tak učinil.

Rozhodnutí o povolení připojení

Dospěje-li silniční správní úřad k závěru, že navrhované řešení připojení je v souladu s požadavky stanovenými zákonem o pozemních komunikací, vydá povolení o připojení, které je správním rozhodnutím.

Je třeba upozornit, že v případě, kdy zřízení připojení je součástí většího projektu, který se povoluje jako celek v řízení před stavebním úřadem, pak silniční správní úřad v rámci společného územního či stavebního řízení nevydává povolení, ale pouze závazné stanovisko, které je podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu o povolení realizace celého projektu. 

 

Řešíte-li možnost připojení nemovitosti na pozemní komunikaci či máte zájem o právní služby v oblasti stavebního práva neváhejte se na naši advokátní kancelář kdykoliv obrátit nebo sledujte tento náš web, náš LinkedInTwitter (X), či  Facebook.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz