Měli jste peníze u Sberbank CZ, a.s. a nevíte, jak je získat zpět? Pak si přečtěte následující článek

Tento článek se věnuje aktuální situaci, ve které se nachází klienti Sberbank CZ, a.s., a jejich nároku na vyplacení peněžitých vkladů. U fyzických a právnických osob, které měly vklady v bance Sberbank CZ, a.s. do výše 100 000 EUR (tj. v přepočtu do částky 2 499 500 Kč) již dochází k vyplácení náhrad vkladů dle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, kterým byl zřízen „záchranný“ Garanční systém finančního trhu (dále jen „GSFT“). Je ovšem otázkou, co se stane s vklady nad 100 000 EUR, na které se nevztahuje GSFT. Pokud Vás zajímá na tuto otázku odpověď nebo jste sami v postavení osoby, která kvůli pádu Sberbank CZ, a.s. přišla o své peníze, pak čtěte níže.

GSFT umožňuje provést výplatu náhrad vkladů s limitací do výše 100 000 EUR na jednu osobu. Dle § 41ea zákona o bankách, je možno u fyzických osob limitaci náhradu vkladů navýšit až na 200 000 EUR v případě tzv. dočasně vysokého zůstatku (jde např. o platební transakce týkající se úhrady kupní ceny za nákup nemovitosti k bydlení, vyplacení vypořádacího podílu společného jmění manželů při rozvodu manželství, vyplacení pojistného plnění pro případ úrazu, vyplacení vypořádání dědictví apod.). Nicméně v případě dočasně vysokého zůstatku je nutné, aby fyzická osoba vyvinula vlastní iniciativu a podala žádost o výplatu zvýšené náhrady. Zároveň je k této žádosti nezbytné připojit zákonem požadované dokumenty. Lhůta pro doručení žádosti v případě banky Sberbank CZ, a.s.  vypršela dne 28. dubna 2022.

Klienti, jejichž vklady dosahovaly u Sberbank CZ, a.s.  částky vyšší, než je zákonná pojištěná výše vkladu (tj. jak již bylo řečeno výše, nad částku 100 000 EUR, respektive 200 000 EUR u dočasně vysokého zůstatku) musí jakožto věřitelé Sberbank CZ, a.s. přihlásit své pohledávky. Postup přihlášení pohledávky potom záleží na skutečnosti, zdali byla Sberbank CZ, a.s. zrušena s likvidací, nebo zda bylo soudem rozhodnuto o úpadku. 

Je Sberbank CZ, a.s.  v insolvenci nebo likvidaci?

V souladu s právním úpravou České republiky mohla být Sberbank CZ, a.s.  přihlášena do insolvence či likvidace. V rámci likvidace jsou všichni věřitelé uspokojováni poměrně (s určitými výjimkami), zatímco v rámci insolvenčního řízení záleží na pořadí stanoveném insolvenčním zákonem.

S ohledem na skutečnost, že Sberbank CZ, a.s.  byla standardně fungující banka s dostatečným majetkem, na návrh České národní banky rozhodl dne 2. května 2022 Městský soud v Praze o likvidaci Sberbank CZ, a.s. S ohledem na tuto skutečnost je nyní banka v obchodním rejstříku evidována s označením „v likvidaci“, konkrétně jako „Sberbank CZ, a.s., v likvidaci“.

Městský soud v Praze dále jmenoval jako likvidátora Sberbank CZ, a.s.  paní JUDr. Jiřinu Lužovou. Likvidátor má za úkol sestavit vstupní účetní rozvahu a připravit soupis jmění, a to ke dni vstupu Sberbank CZ, a.s.  do likvidace. Soupis jmění by měl zahrnovat veškerý majetek a dluhy Sberbank CZ, a.s. Vypracování soupisu jmění má podstatný význam, neboť poskytuje přehled o majetku a dluzích Sberbank CZ, a.s.  nejen likvidátorovi, ale i věřitelům. Zejména osoby, které měly ve   Sberbank CZ, a.s.  vyšší peněžitý vklad, který nebyl kompenzován z GSFT, mohou na základě těchto informací získat očekávání v jakém rozsahu budou jejich pohledávky uhrazeny.

Ohledně pořadí pohledávek věřitelů lze říci, že likvidace dle občanského zákoníku obecně nestanovuje pro vypořádání věřitelů žádná pravidla o pořadí či rozsahu uspokojení pohledávek za likvidovanou společností, neboť u likvidace je obecný předpoklad, že společnost disponuje dostatečnou výší majetku. Výjimkou je požadavek na přednostní uspokojení pohledávek zaměstnanců. U ostatních věřitelů se pohledávky proplácí poměrně (tj. výtěžek se mezi věřitele rozdělí v poměrů velikosti jejich pohledávek včetně příslušenství).

Jak se přihlásit k penězům ze Sberbank CZ, a.s.  přesahujícím ze zákona pojištěnou výši vkladu?

Dle účinné právní úpravy nejsou kladeny na přihlášku neznámého věřitele žádné obsahové ani formální požadavky, nicméně doporučuje se v přihlášce odůvodnit alespoň vznik, měnu a výši pohledávky (včetně splatnosti). Zároveň se doporučuje doložit likvidátorovi všechny fakta a skutečnosti, na základě, kterých je pohledávka založena. V případě nedostatečné specifikace a nedoložení pohledávky se totiž může věřitel vystavit riziku, že jeho pohledávka nebude likvidátorem uspokojena.

Důležité je také zmínit, že přihláška do likvidace nenahrazuje přihlášku do insolvenčního řízení. Je tedy nutné být na pozoru, pokud by se změnil stav Sberbank CZ, a.s. a banka vstoupila do insolvence (někteří odborníci očekávají, že Sberbank CZ, a. s. skončí nakonec v insolvenci, neboť majetek Sberbank CZ, a. s. se bude muset prodat s určitým diskontem a konečná hodnota majetku tak nebude stačit k uspokojení všech věřitelů).

Ohledně způsobu a místa doručení přihlášky pohledávky lze vyjít zejména z výzvy likvidátora, který v praxi často uvádí, na jakou adresu má být přihláška doručena.

Do kdy lze přihlásit svou pohledávku vůči Sberbank CZ, a.s.?

Dne 16. května 2022 publikovala v obchodním věstníku likvidátorka Sberbank CZ, a.s.  JUDr. Jiřina Lužová oznámení o vstupu do likvidace a výzvu pro věřitele k přihlášení jejich pohledávek, v následujícím znění:

„JUDr. Jiřina Lužová jako likvidátorka Společnosti tímto dle ust. § 198 odst. 2 OZ vyzývá věřitele Společnosti, aby přihlásili své pohledávky vůči Společnosti ve lhůtě do 9. září 2022, a to zasláním přihlášky na (i) adresu sídla Společnosti U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5 nebo (ii) do datové schránky Společnosti.“

Kompletní oznámení o vstupu do likvidace a výzva likvidátora pro věřitele lze dohledat i na internetových stránkách Sberbank CZ, a.s., dostupné zde https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky/oznameni-o-likvidaci.

Z uvedeného vyplývá, že přihlášku pohledávek je možné doručit na adresu sídla Sberbank CZ, a.s.  nebo do datové schránky Sberbank CZ, a.s.  Nikoliv tedy do datové schránky nebo adresu sídla likvidátorky JUDr. Jiřiny Lužové, jak by mohlo někoho napadnout.

Lhůta pro přihlášení pohledávek vůči Sberbank CZ, a.s.  je likvidátorkou stanovena do 9. září 2022. Ačkoliv pozdní přihlášení pohledávky neznamená její promlčení, lze z odborné literatury dovodit, že k pozdě přihlášeným pohledávkám nemusí likvidátor v rámci likvidace přihlížet a nelze ohledně nich ani vést exekuci na majetek v likvidační podstatě.

Je tedy nezbytné přihlásit své pohledávky včas, nejlépe s dostatečným časovým předstihem. K přihlášení pohledávky do likvidace Sberbank CZ, a.s.  jednoznačně doporučujeme využít služeb advokáta nebo zkušeného právníka. Pokud totiž osoba přihlásí svou pohledávku samostatně bez dostatečné znalosti dané problematiky, může se stát, že přihlášení nebude splňovat zákonné požadavky. V krajním případě může být vaše přihláška i odmítnuta.

Pokud potřebujete pomoci s přihlášením ke svým penězům ze Sberbank CZ, a.s., neváhejte se na nás obrátit. Naše advokátní kancelář má s procesem přihlašování pohledávek do likvidace bohaté zkušenosti.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz