Oplocení nemovitosti a stavba plotu

Je nutné ohlašovat stavebnímu úřadu záměr zbudovat oplocení kolem vlastní nemovitosti nebo jeho výměnu ? Koupili jste oplocenou nemovitost a nevíte, zda Vám svědčí vlastnické právo k plotu ? A máte vůbec povinnost oplotit si nemovitost ? Na tyto otázky se zaměříme v dnešním článku.

Čí je ten plot ?

Obecně je plot či oplocení volně stojící stavba, která má za úkol zabránit nebo omezit pohyb přes hranici pozemku. Z pohledu stavebního zákona jde drobnou stavbou, na jejíž zbudování není třeba až na výjimky povolení či souhlas stavebního úřadu. Z pohledu občanského zákoníku je plot rozhradou. Institut rozhrady se do občanského zákoníku vrátil s rekodifikací. Rozhradou je cokoli, co odděluje dva přilehlé pozemky např. plot, zídka, potok, živý plot, stromová alej, ale i společná zeď oddělující od sebe dva domy.

Tam kde není vlastnictví rozhrady zřejmé a není zcela jasné, komu z vlastníků ze sousedních pozemků svědčí vlastnické právo, tam občanský zákoník stanovuje vyvratitelnou domněnku spoluvlastnictví. Takový plot je ve spoluvlastnictví, podíly jsou stejné, jakož i povinnost jej udržovat v dobrém stavu.

V laickém povědomí stále přetrvává pravidlo „pravé ruky s orientací na vchod“ stanovené kdysi obecným zákoníkem občanským z r. 1811, tedy pravidlo, že pravá strana plotu při pohledu od hlavního vchodu budovy se považovala za výlučné vlastnictví vlastníka budovy. Při posuzování vlastnictví drátěného plotu také majitelé často usuzovali z postavení sloupků. Majiteli pozemku plot náležel v případě, kdy sloupky stály na jeho pozemku u souseda z pohledové strany bylo jen pletivo. S takovými určovateli vlastnictví si dnes vystačíme jen podpůrně.

Při koupi nemovitosti zpravidla vlastnictví plotu řešeno separátně není, plot přechází na nového majitele spolu s pozemkem, tedy jako jeho součást nebo příslušenství a je proto vhodné při koupi nemovitosti dotazovat se původního majitele i na vlastnictví oplocení.

Vybudování nového oplocení a jeho oprava

Novela stavebního zákona účinná od 1.1.2018 zjednodušila podmínky stavby drobných staveb, proto až na výjimky zřízení oplocení nevyžaduje žádný souhlas ani povolení stavebního úřadu. Totéž platí pro opravu plotu, za předpokladu že zachováte jeho výšku. Administrativa odpadá i do té míry, že není třeba ani souhlasu sousedů. O nejběžnější situaci půjde, pokud hodláte zbudovat plot do výšky dvou metrů, který nehraničí s žádným veřejným prostranství např. chodníkem, veřejnou komunikací a místo zbudování se nachází v zastavitelném území.

I přestože povolení stavebního úřadu potřebovat nebudete, lze vždy doporučit svůj záměr konzultovat se sousedy v rámci zachování dobrých sousedských vztahů a především mít hranici pozemku správně a přesně určenou. V případě pochybností je nutné nechat polohové určení hranice nechat zaměřit geodetem.

Kdy se bez souhlasu úřadu neobejdete

Pokud zamýšlený plot hraničí s veřejným prostranstvím anebo má být vyšší než 2 metry (pokud má opěrnou zeď, tak do výšky 1 metru) či chcete oplotit pozemek v nezastavěném území, na území hlavního města Prahy nebo si stavba vyžádá zemní práce a terénní úpravy, spadáte do výjimek ze shora uvedeného a budete muset žádat příslušný stavební úřad o vydání územního souhlasu. V takovém případě se stane nezbytný i souhlas majitelů sousedních pozemků. Zajímat se musíte i o stavební možnosti v dané lokalitě, neboť výšku plotu a použitý materiál může omezovat regulační plán. Nad to, pokud stavba oplocení stojí na chráněném území, budete potřebovat i stanovisko památkářů. Stanovisko orgánu památkové péče ostatně potřebujete vždy, pokud se vaše nemovitost nachází v památkové zóně, tedy i za předpokladu, kdy o souhlas stavebního úřadu žádat nebudete.

Povinnost oplotit

Povinnost oplotit pozemek jeho vlastník nemá. V případě však, že je to potřebné k zajištění nerušeného výkonu vlastnického práva souseda a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků, tak k návrhu dotčeného souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může tuto povinnost uložit jen soud.

Závěrem

Obraťte se na nás, rádi Vám poradíme, zda je třeba získat ke stavbě oplocení souhlas či nikoli. V případě nepovolené stavby plotu se vystavujete riziku zahájení řízení o odstranění stavby případně uložení pokuty ve správním řízení. Totéž vám hrozí v případě, že stavbu oplocení, byť se souhlasem stavebního úřadu, provedete v jiném místě, než se přesně nachází hranice pozemků.

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz