Odvolání jednatele pro porušení jeho povinností

Je všeobecně známo, že základem obchodního úspěchu každé firmy jsou především kvalitní lidé, zejména pak ti, kteří jsou v jejím čele. Za úspěšnou společností tak často stojí šikovný jednatel, který ji reprezentativně zastupuje a pečlivě se věnuje jejímu obchodnímu vedení. Bohužel ale ne každý jednatel vynakládá na rozvoj společnosti tolik péče a úsilí, kolik by se od něj očekávalo. Zajímá vás, jak s takovým jednatelem naložit? Pak pokračujte ve čtení tohoto článku.

Jak název článku napovídá, neuspokojivého jednatele můžete z jeho funkce odvolat. Odvolání probíhá tak, že jednatel svolá valnou hromadu, která rozhodne o jeho odvolání a případně o jmenování nového jednatele. Pokud jednatel o své místo nechce přijít a se svoláním valné hromady otálí, můžete svolat valnou hromadu sami.

Valná hromada se svolává tak, že se alespoň s patnáctidenním předstihem zašle každému společníku pozvánka. V pozvánce musí být mimo jiné uvedeno, že se bude rozhodovat o odvolání jednatele.

O průběhu valné hromady musíte učinit zápis, který poté vložíte do obchodního rejstříku. Zápis nemusí být notářský ověřený, pokud to nevyžaduje společenská smlouva.

Co když je jednatel zároveň společníkem?

Nezřídka bývá jednatel zároveň i společníkem společnosti. V takovém případě může své odvolání z funkce na valné hromadě blokovat, zejména pokud disponuje alespoň padesátiprocentním podílem. Zákon proto stanoví, že pokud je společník odvoláván z funkce jednatele pro porušení svých povinností, nevykonává na valné hromadě hlasovací práva.

V tomto specifickém případě je nutné přesně dodržet zákonný postup, aby k odvolání jednatele skutečně platně došlo. Především musíte v pozvánce na valnou hromadu uvést, že je jednatel odvoláván pro porušení svých povinností. Je nutné přesně specifikovat, o jaké povinnosti se jedná a jak je jednatel porušil.

Mějte na paměti, že odvoláním společníka z funkce jednatele nepřestává být společníkem. Ve všech dalších záležitostech, o kterých valná hromada rozhoduje, jako např. o jmenování nového jednatele, tedy bude tento společník i nadále hlasovat. Dá se přitom rozumně předpokládat, že po svém odvolání z funkce nebude příliš ochotný hlasovat ve váš prospěch. Doporučujeme proto nejprve dobře zvážit, zda je situace skutečně natolik vážná, že jiné řešení než jeho odvolání už nepřichází v úvahu.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz