Odstupové vzdálenosti rodinných domů podle nového stavebního zákona

Stávající stavební zákon a jeho prováděcí právní předpisy, podle kterých se umísťují do území a povolují stavby rodinných domů v řízeních zahájených do 30. 6. 2024, stanovují podrobná pravidla pro odstupové vzdálenosti mezi dvěma rodinnými domy.

Tato pravidla stanovují, že mezi rodinnými domy musí být vzdálenost, která nesmí být menší než 7 m, zároveň vzdálenost rodinných domů od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být dle těchto předpisů vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m (tzn. vzdálenost obou rodinných domů od hranice sousedních pozemků může činit 2 m), a to v případě, že v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností.

Tato pravidla však nový stavební zákon, respektive jeho prováděcí vyhláška, podle kterých se začnou povolovat i rodinné domy, u kterých byla podána žádost o vydání povolení po 30. 6. 2024, podle dosavadních informací již do svého textu nepřebírají.

Nový stavební zákon v souvislosti s požadavky na umísťování staveb přináší pouze obecné pravidlo, podle kterého „vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické a požadavky stanovené prováděcím právním předpisem a jinými právními předpisy“; zároveň budou muset vzájemné odstupy umožňovat údržbu. Z toho vyplývá, že podrobnější regulace odstupových vzdáleností je tedy ponechána prováděcí vyhlášce, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Lze poznamenat, že výše uvedené obecné pravidlo navazuje na to dosavadní obsažené ve „starém“ stavebním zákoně. Ten stanovoval, že „vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí“; zároveň i podle něj musely odstupy umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.

Jak již bylo výše zmíněno, nový stavební zákon ponechává, stejně tak jako starý stavební zákon, konkrétnější požadavky na prováděcí vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj. Ač tato prováděcí vyhláška nebyla dosud vydána a neznáme tak její finální podobu, podle její aktuální navrhované podoby již nebudou Ministerstvem pro místní rozvoj stanovovány žádné podrobnější parametry pro odstupové vzdálenosti, jako tomu bylo v případě předešlého stavebního zákona.

Tímto krokem tedy dojde k určité liberalizaci stavebního práva v souvislosti s odstupovými vzdálenostmi, což ostatně bylo jedním z cílů zákonodárců. Stavebníkům tak může tato změna určitým způsobem zjednodušit plánování rodinných domů, zároveň však dle našeho názoru může tato změna přinést určitou nejistotu ohledně toho, jak má být daná stavba, a to i stavba rodinného domu, do území umístěna tak, aby zvolené umístění odpovídalo dikci zákona a stavební úřad ji skutečně povolil.

Určitá pravidla v souvislosti s odstupy lze v novém stavebním zákoně nalézt například pro tzv. drobné stavby, tedy stavby, které nebudou do budoucna vyžadovat povolení stavebního úřadu (např. skleník). Pokud se bude chtít stavebník vyhnout řízení před stavebním úřadem, musí stanovené odstupy uvedené ve vztahu k těmto drobným stavbám dodržet. Pokud však nebude stavba stanovenou odstupovou vzdálenost dodržovat, musí být povolena v rámci řízení před stavebním úřadem.

Ve většině případů však bude splnění těchto obecně vymezených podmínek (požadavky urbanistické, architektonické a požadavky stanovené prováděcím právním předpisem a jinými právními předpisy) v gesci architektů či projektantů a posouzení jejich splnění  bude následně v gesci úředníků příslušného stavebního úřadu. Budou to v konečném důsledku právě úředníci, kteří budou v souvislosti s odstupovými vzdálenostmi rozhodovat o žádostech stavebníků. Všichni výše uvedení aktéři nicméně budou muset i nadále pamatovat zejména na  případná omezení vyplývající z jiných právních předpisů v souvislosti s odstupy (např. při vymezení požárně nebezpečného prostoru).

Odstupové vzdálenosti nejsou jedinou novinkou týkající se rozvolňování pravidel stavebního práva. Pokud máte jakýkoliv dotaz k novému stavebnímu právu, například pokud Vás zajímají i další novinky týkající se předmětného rozvolňování, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz