Odškodnění duševních útrap - 2. část

V předchozím článku „Odškodnění duševních útrap – 1. část“ jsme představili specifický nárok na odškodnění za způsobenou citovou újmu v souvislosti s usmrcením blízké osoby. Definovali jsme si pojem duševní útrapy, formu a význam odškodnění a zmínili jsme okamžik vzniku nároku na odškodnění, kdy se z pozůstalých a blízkých osob stávají sekundární oběti.

V dnešním článku se zaměříme na uplatnění nároku na odškodnění duševních útrap a na některá kritéria zohledňovaná soudem pro stanovení výše odškodnění.

Pro zjednodušení si můžeme případ uplatnění nemajetkové újmy představit jako nároky pozůstalých z tragické dopravní nehody.

 

Deliktní odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu je posuzována dle základních prvků právní konstrukce občanskoprávní odpovědnosti. Na jedné straně musí stát (a) porušení povinnosti vyplývající ze zákona a na straně druhé (b) vznik škody a současně musí mezi nimi existovat příčinná souvislost, tedy mezi (a) a (b). U deliktní odpovědnosti přistupuje ještě zavinění.

Přeneseno na náš případ – pokud řidič osobního automobilu způsobí dopravní nehodu (poruší dopravně-správní předpisy) tím, že narazí do jiného automobilu, přičemž následkem tohoto dojde k usmrcení třetí osoby (primární oběti), bude pozůstalým po této primární oběti odpovídat za škodu (zde nemajetkovou újmu sekundárních obětí) v režimu deliktní odpovědnosti. Protože je v dané věci posuzováno i zavinění, může se řidič z povinnosti nahradit nemajetkovou újmu vyvinit tím, že prokáže absenci svého zavinění.  Ovšem v případě tragické dopravní nehody bude s řidičem zahájeno trestní řízení a okolnosti, z nichž bude možné usuzovat vinu řidiče, budou v trestním spise zdokumentovány. Prokázat poté vyvinění v řízení o odškodnění duševních útrap bude pro řidiče téměř nemožné.

 

Kdo, jak a vůči komu nárok uplatňuje

Vznést nárok na náhradu nemajetkové újmy za prodělaná duševní strádání v souvislosti s úmrtím blízké osoby mají především sekundární oběti.  Manžel, rodiče, děti nebo jiné osoby blízké usmrcené osoby, které pociťují tytéž útrapy. Osobami blízkými jsou zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenec, manžel/ka, švagr/ová, nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Okruh osob způsobilých žádat o odškodnění rozšiřují i osoby v rodinném poměru nebo obdobném poměru. Jde o vzdálenější příbuzné (strýcové, tety, bratranci či sestřenice), kteří jsou za osoby blízké považováni s podmínkou, že újmu primární oběti důvodně pociťují jako sobě vlastní.

Nárok na odškodnění duševních útrap lze projednat v samostatném soudním řízení. Je-li se škůdcem (v našem případě viníkem dopravní nehody) zahájeno trestní řízení, nárok se uplatňuje u soudu v rámci této věci (jedná se o společné projednání tzv. adhézní řízení). Pokud nárok projednán není v trestním řízení nebo je pozůstalý odškodněn jen z části, tak se o nemajetkové újmě rozhoduje k návrhu pozůstalého v občanskoprávním řízení před okresním soudem.

Některá zohledňovaná kritéria pro odškodnění

Zákonná kritéria při určování náhrady nemajetkové újmy nejsou stanovena. Je proto na soudci v každém jednotlivém případě, aby při své úvaze o výši újmy vzal v potaz veškeré okolnosti daného případu a zasadil je do rámce „přiměřenosti“.  Z rozhodnutí soudů vyšších instancí přitom vyplývá jasný požadavek, aby výše náhrady odrážela obecně sdílené představy o spravedlnosti a slušnosti. I soudce však musí najít určitá objektivní hlediska, která mohou být východiskem pro stanovení náhrady. Panovat by měl princip proporcionality mezi zvažovaným odškodněním v konkrétním případě a již přiznanými nároky v obdobných případech.

Okolnosti pro určení výše náhrady nemajetkové újmy soudem můžeme rozdělit následovně:

Okolnosti na straně pozůstalého:

  • intenzita vztahu se zemřelým
  • věk zemřelého a věk pozůstalého
  • otázka hmotné/existenční závislosti pozůstalého na zemřelém
  • morální zadostiučinění ve formě právního postihu (omluva, správní postih či trestněprávní sankce)

Okolnosti na straně viníka/žalovaného v občanskoprávním řízení:

  • míra zavinění, příp. míra spoluzavinění zemřelého
  • postoj viníka k věci, jeho lítost, omluva apod.
  • dopad do sféry viníka
  • majetkové poměry viníka

Kvalita (intenzita) vztahu pozůstalého a zemřelého je při stanovení výše náhrady klíčová. Čím intenzivněji rozvinutý a silný vztah byl, tím vyšší je způsobená újma ztrátou milované osoby a odškodnění by na tuto skutečnost mělo plně reflektovat.

Postoj viníka hraje v posuzování výše náhrady také značnou roli. Vstřícné chování k pozůstalým, projevy lítosti a nabídky pomoci (často i opakované), jsou okolnostmi, které mohou na pozůstalé působit satisfakčně. Naopak lhostejnost, arogance, bezcitnost a svalování viny na zemřelého, může újmu sekundárních obětí ještě prohloubit.

Nejvíce diskutovaným a taktéž kritizovaným kritériem jsou majetkové poměry viníka.  Přihlédnuto k majetkovým poměrům viníka by mělo být vždy výhradně z pohledu možnosti reálného uspokojení přiznaných nároků pozůstalým. Což tedy znamená, že pro viníka by výše stanovené náhrady neměla být nesplatitelná a z ekonomického hlediska likvidační. Naopak pozůstalí mají očekávat výši náhrady přiměřenou, působící satisfakčně, nikoli vyšší jen z důvodu, že je viník značně majetný.

 

O výši náhrady, jejího hrazení pojišťovnou či samotným viníkem bude pojednáno v  dalším článků této minisérie.

Pokud máte jakékoli dotazy vztahující se nárokům na odškodnění duševních útrap při úmrtí blízké osoby, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz