Odpovědný zástupce aneb jak získat živnostenské oprávnění, když nemáte patřičnou odbornou způsobilost

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Umožňuje osobám podnikat v oborech, pro které nemají dostatečnou kvalifikaci.

Pokud podnikáte prostřednictvím obchodní společnosti (právnické osoby), nařizuje vám zákon ustanovit odpovědného zástupce u všech regulovaných činností (to znamená u vázané nebo řemeslné živnosti nebo u koncese). Zásadně platí, že odpovědným zástupcem může být pouze statutární orgán společnosti. Jiná osoba než statutární orgán může být odpovědným zástupcem obchodní společnosti pouze tehdy, pokud statutární orgán nesplňuje podmínky pro ustanovení odpovědným zástupcem.

Naproti tomu v případě, že podnikáte jako fyzická osoba, potřebuje odpovědného zástupce jen tehdy, pokud sám nesplňujete odbornou způsobilost u regulované živnosti.

Upozorňujeme však, že jako podnikatel musíte všeobecné podmínky provozování živnosti (např. bezúhonnost, věk) v každém případě splňovat také vy sám.

Kdo nemůže být odpovědným zástupcem?

Odpovědný zástupce musí splňovat jak výše uvedené všeobecné podmínky provozování živnosti, tak i ty zvláštní (tedy zejména odbornou způsobilost).

Odpovědného zástupce nemůže vykonávat osoba, které byl uložen zákaz činnosti. To se však týká pouze živnosti, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá. Například odpovědného zástupce pro živnost „Vodoinstalatérství a topenářství“ může vykonávat osoba, které byl uložen zákaz činnosti v oblasti správy finančních prostředků.

Odpovědným zástupcem nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno nebo pozastaveno provozování živnosti z důvodu, že porušila podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese nebo právními předpisy, a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci takového rozhodnutí.

Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby (avšak člen kontrolního orgánu jiné právnické osoby být odpovědným zástupcem může). Naopak společník právnické osoby odpovědným zástupcem být může.

Jak ustanovit odpovědného zástupce?

U ohlašovacích živností se ustanovení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu pouze oznamuje. Ustanovení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost se naproti tomu předkládá živnostenskému úřadu ke schválení.

Živnostenskému úřadu je v každém případě nutné doložit souhlas s výkonem funkce odpovědného zástupce. Pokud odpovědný zástupce formulář nepodepíše před úředníkem živnostenského úřadu, musí být podpis úředně ověřený. Souhlas s ustanovením může živnostenskému úřadu odpovědný zástupce zaslat též prostřednictvím své datové schránky nebo pomocí elektronické pošty podepsaný uznávaným elektronickým podpisem.

Jak je to s odpovědností odpovědného zástupce?

Ve vztahu k živnostenskému úřadu odpovídá za provozování živnosti pouze podnikatel. Ustanovení odpovědné osoby vás tedy nezbavuje odpovědnosti za vaše podnikání. To ale neznamená, že odpovědný zástupce by žádnou odpovědnost nenesl, může totiž odpovídat například za spáchání trestného činu.

Odpovědnost odpovědného zástupce vůči vám vyplývá především ze smlouvy, kterou mezi sebou uzavřete. Lze tedy jen doporučit uzavřít z odpovědným zástupcem písemnou pracovní, mandátní nebo příkazní smlouvu, ve které budou detailně specifikovány jeho pravomoci a odpovědnost a zároveň upraveny další mechanismy k eliminaci porušování předpisů při provozu živnosti.

Pokud byste potřebovali pomoc se získáním živnostenského oprávnění, případně pokud máte otázky na toto téma, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz