Ochranné známky - k čemu slouží a jaká práva má jejich vlastník

Účelem tohoto článku je přiblížit, k čemu ochranné známky slouží, jaká práva jejich vlastník má a co může být ochrannou známkou.

Právní úprava této problematiky je obsažena zejména v zákoně o ochranných známkách, v určitých otázkách je nutno použít i občanský zákoník, k provedení zákona o ochranných známkách byl vydán rovněž prováděcí právní předpis.

Pojem a účel ochranných známek

Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění. Půjde zejména o slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků či služeb jiné osoby.

Z této zákonné definice vyplývají dva zásadní požadavky na ochrannou známku – musí být vyjádřitelná graficky a musí mít tzv. rozlišovací způsobilost.

Rozlišovací způsobilost ochranné známky

Rozlišovací způsobilost nemá označení, které je označením druhovým, popisným či běžným v obvyklém jazyce. Z toho vyplývá, že označením bez rozlišovací způsobilosti tak bude např. „auto“, „nábytek“ apod., tedy takové označení se nemůže stát ochrannou známkou. Podobné platí u barev – bude-li označení tvořeno pouze barvou, nebude mít rozlišovací způsobilost. Rozlišovací způsobilost však může nabýt např. charakteristická kombinace barev či znak/symbol v určité barvě.

Účel ochranných známek

Účelem ochranné známky je poskytnout vlastníkovi ochranné známky možnost, aby pouze on užíval tuto ochrannou známku, a to ve spojení s výrobky či službami, pro které je ochranná známka chráněna. Pro vznik práva k ochranné známce je pak nezbytný zápis ochranné známky v rejstříku, který v České republice vede Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“), když vlastník ochranné známky prokazuje své právo k ochranné známce výpisem z tohoto rejstříku či osvědčením o zápisu do rejstříku.

Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky

Vlastníkem ochranné známky může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická (např. s.r.o., spolek, družstvo atd.). Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky či službami, pro které je ochranná známka zapsána.

V souvislosti s tím platí, že bez souhlasu vlastníka ochranné známky pak nikdo nesmí v obchodním styku užívat:

  • označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky či služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána;
  • označení, u něhož z důvodu shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny (včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou);
  • označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky či služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, ale jde o ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména známky či jim bylo na újmu.

Užitím v obchodním styku pak je umístění označení na výrobky a obaly výrobků, samotná nabídka výrobků či služeb pod tímto označením a rovněž užívání označení v obchodních listinách či reklamě.

Z výše uvedených omezení ostatních subjektů vůči vlastníkovi ochranné známky však existují zákonné výjimky. Jako příklad lze uvést, že vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat ostatním subjektům, aby v obchodním styku užívaly své jméno, příjmení, obchodním firmu či adresu. Tedy pokud je součástí ochranné známky např. něčí příjmení (v zemi je mnoho lidí s příjmením „Novák“, jedna osoba tohoto příjmení přihlásí ochrannou známku, jejíž součástí je právě toto příjmení), mohou ostatní nositelé tohoto příjmení v obchodním styku nadále užívat své příjmení.

Ochranná známka jako předmět vlastnického práva

Vzhledem k tomu, že ochranná známka je považována za předmět vlastnického práva, může vlastník ochranné známky své vlastnické právo k takové známce převést.

Vlastník ochranné známky tak může uzavřít s jiným subjektem kupní smlouvu, když taková smlouva musí být učiněna písemně. Účinky vůči třetím osobám má však takový převod až ve chvíli, kdy je tento převod zapsán do rejstříku ochranných známek. O zápis tohoto převodu do rejstříku je pak oprávněna požádat kterákoliv ze smluvních stran.

Licence ochranné známky

Další možností vlastníka ochranné známky, jak s touto známkou nakládat, je poskytnutí tzv. licence. Obsahem licence je právo užívat ochrannou známku osobou odlišnou od vlastníka ochranné známky.

V případě poskytnutí licence tedy vlastník ochranné známky zůstává nadále stejný. Licence může být ujednána jako výlučná (výhradní) či nevýlučná (nevýhradní).

Výlučná a nevýlučná licence ochranné známky

V případě výlučné licence smí užívat ochrannou známku pouze nabyvatel licence, po dobu trvání této licence nesmí vlastník ochranné známky tuto známku užívat ani poskytnout licenci někomu dalšímu. V případě nevýlučné licence může ochrannou známku po dobu trvání této licence užívat jak nabyvatel licence, tak souběžně vlastník ochranné známky, když vlastník ochranná známky může po dobu trvání této licence poskytnout licenci i další osobě. Opět platí, že vůči třetím osobám je licence účinná zápisem do rejstříku, o tento zápis je oprávněna žádat kterákoliv ze smluvních stran (tedy vlastník jakožto poskytovatel licence a nabyvatel licence) a smlouva musí mít písemnou formu.

Ochranná známka jako předmět spoluvlastnictví

Ochranná známka nemusí být předmětem vlastnictví pouze jednoho vlastníka, může být rovněž předmětem spoluvlastnictví. V takovém případě platí, že není-li mezi spoluvlastníky dohodnuto něco jiného, má právo užívat ochrannou známku každý ze spoluvlastníků. Aby byla platně poskytnuta licence k ochranné známce náležející více spoluvlastníkům, tak není-li mezi spoluvlastníky dohodnuto jinak, je nutno souhlasu všech spoluvlastníků k poskytnutí této licence. Rovněž k převodu ochranné známky je třeba souhlasu všech spoluvlastníků. Spoluvlastník však může bez souhlasu ostatních spoluvlastníků převést svůj spoluvlastnický podíl na jiného spoluvlastníka (tedy na toho, kdo dosud byl spoluvlastníkem). Pokud chce spoluvlastník převést svůj spoluvlastnický podíl k ochranné známce na třetí osobu (tedy na osobu odlišnou od osob dosavadních spoluvlastníků), je jeho povinností učinit vůči ostatním spoluvlastníkům písemnou nabídku převodu svého spoluvlastnického podílu, tedy svůj spoluvlastnický podíl nabídnout nejdříve ostatním spoluvlastníkům. Nepřijme-li do 1 měsíce od učinění nabídky některý ze stávajících spoluvlastníků tuto nabídku, může nabízející spoluvlastník převést svůj podíl na třetí osobu.

Povinnosti vlastníka ochranné známky

Vlastník ochranné známky má kromě výše uvedených práv i zcela zásadní povinnost, s jejímž nesplněním zákon spojuje nepříznivé důsledky. Zákon požaduje, aby vlastník svou ochrannou známku řádně užíval pro výrobky či služby, pro které byla ochranná známka zapsána.

Pokud vlastník ochranné známky nebude po nepřetržitou dobu 5-ti let ochrannou známku užívat, může ÚPV zrušit tuto ochrannou známku. Učiní tak v řízení zahájeném na návrh třetí osoby – tedy toto řízení nemůže ÚPV zahájit sám od sebe, musí být někým podán návrh na zahájení takového řízení.

Vlastník však může učinit preventivní opatření, aby k takové situaci nedošlo, pokud si je vědom toho, že již po dlouhou dobu ochrannou známku neužívá a že hrozí naplnění zmíněné pětileté lhůty – a to prostřednictvím výše zmíněné licence. Zákon totiž říká, že užívání ochranné známky na základě licence se považuje za užívání vlastníkem. Tedy doba, během které bude nabyvatel licence užívat ochrannou známku na základě poskytnuté licence, bude započítávána jako doba řádného užívání ochranné známky vlastníkem.

Doba platnosti ochranné známky

Jednou zapsaná ochranná známka není chráněna po neurčitě dlouhou dobu. Zákon omezuje trvání platnosti zapsané ochranné známky na deset let ode dne podání přihlášky k zápisu ochranné známky do rejstříku. Po uplynutí této doby ochranná známka zanikne.

Tomu však lze účinně zabránit tím, že si vlastník ochranné známky požádá u ÚPV o tzv. obnovu zápisu. Takto lze obnovit zápis ochranné známky opět na dobu deseti let. Obnova zápisu je stejně jako zápis ochranné známky zpoplatněna.

Vlastník ochranné známky může požádat ÚPV o obnovu zápisu nejdříve 12 měsíců před tím, než uplyne doba platnosti ochranné známky, nejpozději v den skončení platnosti. Je však možno požádat o obnovení zápisu i po skončení platnosti ochranné známky, a to do 6 měsíců po uplynutí doby platnosti. V takovém případě je však nutno počítat s povinností zaplatit správní poplatek ve výši dvojnásobku správního poplatku za obnovení zápisu.

Poradenství a přihlašování ochranné známky

Plánujete přihlásit si ochrannou známku? Provádíme rešerše ochranných známek, poskytujeme právní poradenství a přihlašujeme ochranné známky. Kontaktujte nás.

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz