Obchodní modely online aukcí z pohledu práva

Internetové aukce se v poslední době těší čím dál větší oblibě. Stejně jako v případě prodeje zboží na e-shopu láká spotřebitele zejména možnost nakoupit si z pohodlí domova. Od běžného nákupu na e-shopu se aukce odlišují tím, že cena zboží není pevně stanovena, ale je určena nejvyšší nabídkou spotřebitele. Aukce tak jsou lákavé i pro prodávající, neboť jim umožňují maximalizovat zisk z každého prodaného zboží.

Z povahy věci jsou aukce využitelné zejména pro prodej zboží, které na trhu není běžně dostupné, případně které je zcela unikátní. Může se jednat zejména o nemovité věci a dále různé starožitnosti a sběratelské či umělecké předměty. Druhou kategorií zboží prodávaného v rámci aukcí je použité zboží, které je nabízeno v tzv. online bazarech.

Z hlediska právních dopadů je klíčové, zda je zboží prodáváno samotným provozovatelem aukčního portálu (zjednodušeně si lze tento model představit jako aukční e-shop), nebo zda provozovatel pouze poskytuje prostor pro inzerci zboží individuálním prodávajícím (a jedná se tedy o aukční inzertní portál). Zvláštní druh aukčního inzertního portálu je dražební portál, na kterém probíhají elektronické dražby ve smyslu zákona o veřejných dražbách.

 

Model e-shop

Pojem e-shop sice není ve vztahu k aukcím běžně využíván, pro účely tohoto článku ale nejlépe vystihuje podstatu tohoto obchodního modelu. Zboží je v tomto případě nabízeno a prodáváno přímo provozovatelem portálu (stejně jako v případě typického e-shopu), který zboží sám vlastní, případně jej má v komisi.

Paralela s e-shopem zároveň ukazuje i na největší slabinu tohoto modelu, alespoň tedy z pohledu provozovatele portálu. Plně se totiž uplatní právní úprava pro prodej zboží distančním způsobem, která velmi chrání postavení spotřebitele. Mimo jiné umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od dodání zboží. Provozovatel dále plně odpovídá za vady v 2leté záruční době (1leté v případě použitého zboží). Výsledná aukční cena zobrazená spotřebiteli by také měla zahrnovat veškeré poplatky a provizi provozovatele, vyjma poplatků za případnou dopravu a platbu.

Z výše uvedených důvodů je tento obchodní model naopak výhodný pro spotřebitele, jelikož je jim přiznána nejvyšší ochrana a právní jistota ohledně kupovaného zboží. Na druhou stranu je otázkou, zda běžný spotřebitel dokáže tyto parametry ocenit a zohlednit je v rámci své aukční nabídky. Pokud by tomu tak nebylo, tedy pokud by běžný spotřebitel nebyl ochoten připlatit si za tento právní nadstandard, nelze model e-shop považovat za konkurenceschopný modelu inzertního portálu, který je pro provozovatele obecně výhodnější a tedy méně nákladný.

V praxi tak tento model nejčastěji využívají specializované portály nabízející zboží vysoké hodnoty jako jsou umělecké předměty, vyhledávané spíše spotřebiteli s větším právním povědomím. Ti mohou vyžadovat i související služby jako např. garanci pravosti uměleckého předmětu, kterou jim může nabídnout právě specializovaný provozovatel.

 

Model inzertní portál

Inzerce zboží prostřednictvím aukčního inzertního portálu je jednoznačně nejrozšířenější způsob konání online aukcí. Provozovatel portálu je v tomto případě pouze zprostředkovatel, který sám zboží neprodává. Ke koupi dochází přímo mezi prodávajícím–inzerentem a kupujícím.

Z právního hlediska je tento model složitější než e-shop, neboť vedle sebe paralelně existují tři právní vztahy: vztah provozovatele s kupujícím, vztah provozovatele s prodávajícím a vztah kupujícího s prodávajícím.

Kupujícímu i prodávajícímu provozovatel poskytuje služby v podobě zpřístupnění portálu a umožnění inzerce. Tyto služby mohou být zpoplatněny. Typicky, ale ne nutně platí poplatek pouze prodávající, obvykle buďto formou provize z uskutečněného prodeje, nebo poplatkem za zveřejnění inzerát.

V případě zpoplatnění služeb provozovatel odpovídá za kvalitu poskytovaných služeb. Neodpovídá ale za prodané zboží, pokud odpovědnost sám nepřevezme. Provozovatel tedy neodpovídá za vady zboží a jeho nárok na případnou provizi obvykle nezaniká, a to ani pokud kupující odstoupí od smlouvy s prodávajícím. Z tohoto důvodu je pro provozovatele tento model značně výhodnější než model e-shop.

Pokud jde o vztah kupujícího s prodávajícím, typicky se bude jednat o kupní smlouvu, uzavřenou nezávisle na provozovateli portálu. Provozovatel nicméně může zasahovat i do vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, pokud si to vymíní ve svých vlastních podmínkách. V případě, že je prodávající podnikatel, uplatní se zároveň obdobná pravidla chránící spotřebitele jako v případě prodeje zboží v e-shopu, typicky za účelem zajištění kvality a dobré pověsti portálu.

 

Model dražební portál

Pojmy aukce a dražba se v praxi často zaměňují. V tomto článku dražbou rozumíme dražbu podle zákona o veřejných dražbách. Elektronická dražba ve smyslu tohoto zákona je obdobou aukce na inzertním portálu, avšak s tím rozdílem, že vlastnické právo ke draženému zboží přechází na kupujícího již okamžikem příklepu, tedy vydražením.

Tento model je nejvýhodnější pro prodávajícího, jelikož zákon pro tento případ vylučuje možnost kupujícího-spotřebitele odstoupit od smlouvy. Odpovědnost prodávajícího za vady je rovněž omezena. Kupující nicméně může benefitovat z originárního způsobu nabytí vlastnického práva, což je užitečné zejména při koupi nemovité věci. Kupující se stává vlastníkem vydražené nemovité věci okamžitě, bez ohledu na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Pokud jde o provozovatele dražebního portálu, ten musí splňovat celou řadu zákonných povinností a disponovat koncesí. Zákon předepisuje i přesné administrativně-technické požadavky na průběh dražby. Provozovatelé tedy obvykle volí model inzertního portálu, který je administrativně jednodušší a nevyžaduje tak vysoké vstupní investice. Pokud se ale provozovatel rozhodne provozovat dražební portál, může svým zákazníkům nabídnout nejvyšší standard poskytovaných služeb. Dražby se často využívají pro prodej nemovitých věcí, a to právě z důvodu okamžitého převodu vlastnického práva.

 

Pokud byste potřebovali právní pomoc v souvislosti s aukcemi či dražbami, případně pokud máte otázky na toto téma, neváhejte se na nás obrátit.

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz