Řešili jste vloni zápis do evidence skutečných majitelů? Možná budete muset letos znovu

Zhruba před rokem a dvěma měsíci, konkrétně dne 1. 6. 2021, započala platnost nového zákona o evidenci skutečných majitelů. Nejednalo se o první úpravu evidence skutečných majitelů právnických osob, v té době již po několik let platila předchozí úprava, která však byla velmi kusá, evidence skutečných majitelů nebyla v té době veřejně přístupná a úprava nebyla ani doprovázena citelnými sankcemi, které by vynucovaly její aplikaci.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů přinesl oproti předešlému stavu spoustu novinek. Evidence skutečných majitelů (resp. její část) je tedy nově veřejná, subjekty jsou motivované svého skutečného majitele do evidence zapsat – pokud tak neučiní, tak nesmí být skutečnému majiteli vyplaceny podíly na zisku ani nemůže hlasovat na valné hromadě a právnické osobě může být udělena pokuta.

Mladý zákon musí projít úpravou

Po přezkoumání nového zákona o evidenci skutečných majitelů ze strany Evropské unie však vyšlo najevo, že nový zákon o evidenci skutečných majitelů zcela neodpovídá evropským nárokům na tuto oblast práva. Zákon o evidenci skutečných majitelů totiž musí vycházet z několika evropských směrnic, dle názoru Evropské komise však nebyly jimi stanové mantinely ze strany České republiky dodrženy.

Aby svůj negativní postoj k zákonu o evidenci skutečných majitelů Evropská komise zdůraznila, pohrozila České republice, že jí neumožní výplatu části peněžních prostředků z fondů Evropské unie, (konkrétně z tzv. Národního plánu obnovy), pokud nebude zákon urychleně opraven.

A tak jak vládou, tak Poslaneckou sněmovnou bleskově prolétla vcelku stručná novela pouze čtrnáct měsíců starého zákona o evidenci skutečných majitelů, která se skutečně zaměřila pouze na odstranění chyb vytýkaných Česku ze strany Evropské komise. Standardní proces trojího čtení přijímaných zákonů v Poslanecké sněmovně se zkrátil pouze na jedno čtení, na kterém byla novela rovnou odsouhlasena. Za zmínku stojí, že legislativní proces v Poslanecké sněmovně netrval v tomto případě ani měsíc.

Co se změní?

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů odstraňuje dvě vytýkané vady současné verze zákona o evidenci skutečných majitelů, ve zbytku řeší již pouze uvedení těchto dvou změn do praxe. První změnou je, že se opouští současné rozlišování skutečných majitelů na dvě podskupiny, kterými jsou:

  • Koncový příjemce – má majetkový prospěch z činnosti dotčené právnické osoby (typicky podíl na zisku), a to více než z 25 %
  • Osoba s koncovým vlivem – má možnost prosazovat svou vůli v rámci dotčené právnické osoby (typicky podílem na hlasovacích právech), hranicí opět obvykle bývá překročení 25% podílu

Toto dělení skutečných majitelů bude po přijetí novely opuštěno, a nově už se bude pracovat pouze se „skutečným majitelem“ a nebude nutné skutečné majitele dále dělit. Obsahově však výše uvedená kritéria budou zachována, neboť mezi znaky, jak určit skutečného majitele, bude nadále patřit jak majetkový prospěch, tak možnost prosazovat svou vůli. Stačí přitom naplnit pouze jeden ze znaků a osoba již bude skutečným majitelem.

Druhou změnou, kterou novela přináší, je zúžení výjimek týkajících se subjektů, které nemají skutečného majitele, a na které úprava evidence skutečných majitelů nedopadá. Dříve patřila mezi tyto subjekty s výjimkou řada soukromých subjektů, např. společenství vlastníků jednotek, politické strany, církve či odborové organizace. Nově však budou pod výjimky ze zákona spadat v zásadě pouze veřejné subjekty, tj. stát, kraje, obce a subjekty jimi zřízené nebo spravované.

Většina může být klidná

Výše uvedená změna však nebude znamenat nesmírné zvýšení administrativní zátěže pro dotčené subjekty, jak by se mohlo na první pohled zdát. V drtivé většině právnických osob, které budou nově spadat pod úpravu zákona o evidenci skutečných majitelů (neboť jim bude zrušena výjimka), budou totiž za skutečného majitele považovány osoby ve vrcholném vedení této právnické osoby (typicky statutární orgány, např. členové výboru v rámci společenství vlastníků jednotek), neboť žádná jiná osoba nebude znaky skutečného majitele splňovat. Osoby ve vrcholném vedení jsou tzv. náhradními skutečnými majiteli.

Zachován zůstává nyní obvykle správně fungující systém automatického průpisu údajů z obchodního rejstříku do evidence skutečných majitelů. Automatický průpis by měl být funkční i u subjektů, které budou nově do evidence skutečných majitelů zahrnuty (viz výše). Nelze však určitě vyloučit, že přinejmenším v určitých specifických případech bude nutný ruční zásah do evidence skutečných majitelů, které činí na návrh dotčené osoby (tj. právnické osoby, které se zápis v evidenci skutečných majitelů týká) buď notáři nebo soudy. Takovým případem může být například situace, kdy některý z výše uvedených nově zahrnutých subjektů (např. společenství vlastníků jednotek) bude mít jiného skutečného majitele, než jsou osoby ve vrcholném vedení (statutární orgán).

Co byste ještě měli vědět?

Pro úplnost uveďme, že právnické osoby, které doteď spadaly pod výjimku z evidování skutečných majitelů a po novele již do ní spadat nebudou, musí zajistit zápis svého skutečného majitele nejpozději do 6 měsíců od dokončení procesu přijímání novely (cca tedy do února až března příštího roku).

V současné době má novelu na stole Senát, který ji musí projednat nejpozději v druhé polovině srpna, následně ji bude muset podepsat prezident a nakonec musí novela vyjít ve Sbírce zákonů. To vše je nutné stihnout do konce září, aby mohla řádně proběhnout výplata prostředků z evropských fondů, která je nyní ohrožena. Žádné komplikace, které by zabránily včasnému dokončení legislativního procesu, nicméně nejsou předpokládány.

Chcete pomoci se zápisem do evidence skutečných majitelů? Nejste si jistí, zda musíte být zapsaní do evidence skutečných majitelů nebo zda u Vás může správně proběhnout automatický průpis, případně u Vás automatický průpis neproběhl? Ozvěte se nám, rádi Vám poradíme a se vším potřebným pomůžeme.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz