Nové povinnosti pro agentury práce

Nedávno došlo k novele zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce. Novela s sebou přinesla několik podstatných změn v úpravě agenturního zaměstnávání. V rámci tohoto článku Vás seznámíme s nejzásadnějšími změnami, které tato novela přinesla.

Nová povinnost složit kauci 500.000 Kč

Novela stanovila povinnost agenturám práce, které přidělují své zaměstnance jiným zaměstnavatelům. Nově musí tyto agentury práce složit Úřadu práce kauci ve výši 500.000 Kč. Složení kauce se týká všech agentur práce – jak těch, které teprve žádají o povolení ke zprostředkování zaměstnání, tak těch, kterým již bylo povolení uděleno.

Agentury práce, kterým již bylo povolení uděleno, měly povinnost složit kauci do 29. 10. 2017. Pokud ji do tohoto dne nesložily, povolení ke zprostředkování zaměstnání jim zaniká.

Nové podmínky pro odpovědné zástupce

Novou podmínku pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání je, že funkci odpovědného zástupce lze vykonávat pouze v pracovním poměru (pracovní doba musí být minimálně 20 hodin týdně). Tato podmínka se nevztahuje pouze pro odpovědné zástupce, kteří jsou zároveň členem statutárního orgánu právnické osoby.

Smluvní vztah mezi agenturou práce a jejím odpovědným zástupcem tak již nebude možné upravit smlouvou o spolupráci či pomocí dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce.

Agentury práce, kterým již bylo povolení uděleno, mají povinnost upravit svůj vztah s odpovědným zástupcem do souladu s novelou do 29. 10. 2017, jinak jim hrozí odejmutí povolení.

Osoba, která o povolení žádá, navíc nesměla v posledních 3 letech vykonávat funkci odpovědného zástupce nebo statutárního orgánu u právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání (např. z důvodu udělení trestu zákazu činnosti, zprostředkování práce bez pojištění, porušení povinností dle zákoníku práce).

Nová úprava prodlužování povolení

Díky novele je nově možné po uplynutí 3 let od udělení prvního povolení ke zprostředkování zaměstnání vydat povolení na dobu neurčitou. Dříve bylo možné vydávat pouze povolení ke zprostředkování max. na 3 roky s tím, že následně bylo možné požádat o opakované prodloužení o další 3 roky. Dále tak nebude nutné každé 3 roky znovu žádat o prodloužení povolení.

Omezení přidělování zaměstnanců

Novelou byla také přidána do zákoníku práce povinnost, upravující přidělování zaměstnanců. Zákoník práce nově stanoví, že zaměstnanec agentury práce nemůže být přidělen k jinému zaměstnavateli, pokud je současně u tohoto zaměstnavatele zaměstnán nebo byl k tomuto zaměstnavateli přidělen jinou agenturou práce.

Zákonodárce se tak snaží zamezit obcházení pracovních předpisů, zejména úpravy přesčasů.

V případě porušení výše uvedené povinnosti může být agentuře práce odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Novelou byl dále zrušen zákaz přidělovat k výkonu práce zaměstnance, kterému byla vydána zaměstnanecká karta, modrá karta nebo povolení k zaměstnání (zákaz však stále platí pro agentury práce, kterým bylo vydáno povolení před 29. 7. 2017).

Závěrem

Novela zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce s sebou přináší bezpochyby zpřísnění podmínek, které je nutné splnit pro získání povolení k činnosti agentury práce. Především povinnost uhradit kauci ve výši 500.000 Kč je výraznou změnou, která může ovlivnit rozhodnutí, zda požádat o povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Novela s sebou přinesla také další povinnosti pro agentury práce, kterým již bylo povolení uděleno, kdy nesplnění těchto povinností může být potrestáno až odejmutím povolení.

S ohledem na zpřísnění zákonných povinností pro agentury práce doporučujeme zájemcům o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání důkladně prověřit, zda splňují všechny podmínky pro udělení tohoto povolení. Agentury práce, kterým již bylo povolení uděleno, by pak měly důkladně zkontrolovat, zda splňují všechny nové povinnosti.

Přejete si posoudit, zda splňujete všechny zákonné podmínky pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání? Chcete se ujistit, že jako agentura práce dodržujete všechny zákonné povinnosti? Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz