Náhrada škody podle krizového zákona v současné situaci

Vláda ČR v současné době epidemie nemoci COVID-19 a koronaviru, který ji způsobuje, postupuje také podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Ten stanoví obecnou povinnost státu nahradit všem osobám škodu vzniklou v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Pojďme se nyní společně podívat, co to pro Vás může znamenat.

Co říká zákon?

Dle § 36 odst. 1 krizového zákona platí, že: „Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními (§ 39 odst. 4) prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.“

Nárok na náhradu škody musí být uplatněn do 6 měsíců od doby, kdy se o vzniku škody poškozená osoba dozvěděla u orgánu, který opatření zavedl. Orgánem pro příjímání žádostí bude pravděpodobně Ministerstvo vnitra ČR. Dle zákona se této povinnosti může stát zprostit pouze v případě prokázání, že si poškozená osoba škodu způsobila vlastním zaviněním.

Náhrada se týká škody (včetně ušlého zisku), která vznikla v přímé příčinné souvislosti s krizovými opatřeními, netýká se tedy obecně všech škod souvisejících s koronavirem.

Jak to fungovalo kdysi a co dělat nyní?

Náhradu škody podle krizového zákona stát poskytoval např. v souvislosti s krizovými opatřeními během povodní. Zákonem byla povinnost státu k náhradě škody stanovena velice široce a evidentně nebylo myšleno na omezení (a následné škody) v tak masivním rozsahu, jako je tomu během současné situace.

Zatím proto není jasné, jak se stát k náhradám škody postaví a jakým způsobem bude uvedený zákon státními orgány a následně soudy aplikován. Nelze vyloučit ani přijetí účelových norem, které tuto povinnost státu k náhradě škody dodatečně (a případně i se zpětnou účinností) omezí či vyloučí. V současné době se jedná například též o příspěvcích zaměstnavatelům na úhradu mzdy nepracujícím zaměstnancům s tím, že by pak již neměli nárok na náhradu škody podle krizového zákona.

Prozatím doporučujeme dopředu myslet na možnost prokázání veškerých skutečných škod a ušlého zisku. Doporučujeme tedy pečlivě evidovat a archivovat všechny náklady a ztráty, které Vám v souvislosti s omezeními Vašeho podnikání vznikly tak, aby bylo možné škodu následně vyčíslit a prokázat. Dále je potřeba mít na paměti, že nárok je potřeba uplatnit do 6 měsíců, jinak zaniká.

Pokud byste chtěli v této oblasti jakkoliv pomoci, jsme Vám k dispozici.

Naše stanovisko k důsledkům epidemie koronaviru COVID-19 v pracovněprávní oblasti a v oblasti nároků na náhradu škody vůči státu si můžete zobrazit a stáhnout ve formátu pdf zde.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz