Mezinárodní kupní smlouva

Téměř každý podnikatel, který působí na mezinárodním trhu, někdy uzavíral mezinárodní kupní smlouvu. Ať už objednáváte zboží z Číny, Spojených států nebo třeba z Polska, jedná se o mezinárodní obchod, pro který platí specifická pravidla.

Prvním úskalím mezinárodních smluv zpravidla bývá určit, jakými konkrétními pravidly se takové smlouvy vlastně řídí. Tedy, zda se uplatní právo země prodávajícího, právo země kupujícího, případně dokonce právo zcela jiné země. V případě kupních smluv v mezinárodním prostředí do hry navíc vstupuje Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (dále jen „CISG“), o které pojednává tento článek.

Kdy se CISG použije

Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je smlouva, která upravuje vznik, plnění a ukončení smluv o mezinárodní koupi zboží. Byla přijata Organizací spojených národů v roce 1980 a ratifikovalo ji více než 90 zemí, včetně Spojených států, Číny a většiny evropských zemí včetně České republiky.

CISG se vztahuje na smlouvy o prodeji zboží mezi stranami, jejichž místa podnikání se nacházejí v různých zemích, pokud jsou tyto země signatáři úmluvy. Úmluva se nevztahuje na smlouvy o prodeji služeb, nemovitostí nebo nehmotného majetku, jako je duševní vlastnictví.

Jaká ustanovení v CISG najdete

Jedním z klíčových principů CISG je zásada autonomie stran. Podle této zásady se smluvní strany mohou svobodně dohodnout na podmínkách smlouvy s výhradou určitých omezení podle úmluvy. Úmluva rovněž stanoví standardní pravidla pro situace, kdy se strany nedohodly na určité otázce, jako je cena nebo termín dodání.

Úmluva CISG obsahuje rovněž ustanovení týkající se uzavírání smluv, včetně nabídky a přijetí smlouvy a sdělení přijetí. Úmluva dále stanoví pravidla pro přechod rizika z prodávajícího na kupujícího, jakož i pro dodání zboží a povinnost prodávajícího poskytnout kupujícímu doklady týkající se zboží.

Kromě toho CISG obsahuje ustanovení týkající se nároků kupujícího v případě porušení smlouvy prodávajícím. Tyto nároky zahrnují právo požadovat od prodávajícího dodání vyhovujícího zboží, právo odstoupit od smlouvy a právo požadovat náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se globální ekonomika nadále vyvíjí a rozšiřuje, CISG pravděpodobně zůstane klíčovým nástrojem pro podnikatele, kteří se chtějí zapojit do mezinárodních prodejních transakcí.

Pokud potřebujete pomoci s vyřešením sporu z mezinárodní obchodní transakce, případně pokud máte zájem o vytvoření mezinárodní kupní smlouvy, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz