Máte již zaveden oznamovací systém na ochranu oznamovatelů-whistleblowerů?

Již 1. srpna 2023 nabyde účinnosti dlouho očekávaný Zákon o ochraně oznamovatelů, který přináší průlomové změny v ochraně whistleblowerů. Spolu s doprovodným zákonem, jenž upravuje některé předpisy, byl oficiálně zveřejněn ve sbírce zákonů, a toto vítězství má zvláštní váhu, neboť se po více než deseti letech vytrvalého úsilí podařilo dosáhnout skutečného průlomu. Předchozí vlády se sice snažily zajistit záruky pro osoby, které odhalí nezákonnou činnost, ale až nyní byla schválena komplexní právní úprava, která nejenže naplnila mezinárodní závazky České republiky, ale také splnila klíčový slib vlády v boji proti korupci.

Zákon o ochraně oznamovatelů promítá do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Přestože v minulosti probíhaly snahy o legislativní úpravu ochrany oznamovatelů v České republice, teprve nyní dochází k formování komplexního právního rámce v této oblasti, který slibuje významně ovlivnit společnost. Zákon se nezaměřuje pouze na snižování korupce a protiprávního jednání obecně, ale také slibuje ochranu lidských životů, zdraví a životního prostředí. V zorném poli nové legislativy jsou například veřejné zakázky, ochrana spotřebitelů, prevence praní špinavých peněz, financování terorismu a ochrana životního prostředí.

Zákon o ochraně oznamovatelů má široký aplikační záběr a dotýká se osob pracujících jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Zaměstnanci, obchodní partneři, externí pracovníci, stážisté, dobrovolníci a ti, kteří podporují oznamovatele, budou chráněni před jakýmkoli odvetným opatřením, které by na ně mohlo být aplikováno v důsledku jejich odvahy. Zavedená ustanovení zákona proti odvetným opatřením a obrácení důkazního břemene ve sporech zvyšují úroveň této ochrany a představují silný odstrašující faktor pro ty, kteří by se pokusili umlčet whistleblowera.

Nová legislativa také přináší kritéria, na základě kterých lze podat oznámení. Kromě jednání, která obsahují znaky trestného činu nebo podléhají pokutě minimálně 100 000 Kč, jsou oznamovatelé chráněni při oznámení porušení samotného zákona o ochraně oznamovatelů nebo porušení právních předpisů nebo předpisů Evropské unie, jejichž smyslem je ochrana zájmů Evropské unie.

Soukromí zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců 50 a více nyní čelí zásadní povinnosti zřídit interní oznamovací systém, který bude spolehlivý a důvěryhodný a poskytne útočiště oznamovatelům a dalším chráněným osobám před potenciálními odvetnými opatřeními. Menší subjekty zaměstnávající 50 až 250 zaměstnanců mají čas do 15. prosince 2023 na zavedení vlastního interního oznamovacího systému.

Je třeba zdůraznit, že whistlebloweři mají také možnost předložit své oznámení přímo Ministerstvu spravedlnosti, které provozuje externí oznamovací systém.

V zápalu boje proti korupci a nezákonným praktikám činí Česká republika obrovský krok vpřed a poskytuje útočiště těm, kdo mají odvahu promluvit, a zároveň vysílá jasný signál těm, kdo by chtěli whistleblowery umlčet. Jedná se o zásadní krok směrem ke spravedlivější a transparentnější společnosti a zároveň o projev neotřesitelného závazku k prosazování spravedlnosti a ochraně blaha občanů a životního prostředí.

Pokud byste potřebovali odbornou pomoc s implementací interního oznamovacího systému nebo máte-li jakékoliv dotazy na toto téma, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu, abychom vám pomohli.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz