Lze v s.r.o. zřídit dozorčí radu? A může dozorčí rada měnit v s.r.o. jednatele?

Zdánlivě banální otázka, kterou si v názvu dnešního článku pokládáme, nemá vůbec banální odpověď. Ačkoliv není v současnosti zřízení dozorčí rady ve společnosti s ručením omezeným příliš obvyklé, může společnostem přinést rozličné výhody.

V dnešním článku se podíváme na možnosti, které mohou být společnosti se vznikem tohoto orgánu nabídnuty. Jednou z často řešených otázek ohledně dozorčí rady v s.r.o. je právě ta, zda může dozorčí rada měnit (volit a odvolávat) jednatele společnosti.

Co nám o dozorčí radě v s.r.o. říká zákon?

Úprava postavení dozorčí rady v s.r.o. je v zákoně velice stručná. Je to z toho důvodu, že v drtivé většině případů je zřízení dozorčí rady v s.r.o. dobrovolné a závisí pouze na rozhodnutí valné hromady, resp. samotných společníků společnosti. Výjimku tvoří některé velmi specifické případy, např. obchodník s cennými papíry, pokud má formu s.r.o., je ze zákona povinen dozorčí radu zřídit.

Při zřizování dozorčí rady je nutné vždy pamatovat na pravidlo, že jednatel (ani jiná osoba zapsaná v obchodním rejstříku s oprávněním jednat za společnost, typicky prokurista) nemůže být zároveň členem dozorčí rady, vždy se musí jednat o rozdílné osoby. Úkolem dozorčí rady je totiž tyto osoby kontrolovat, a pokud by se jednalo o stejné osoby, kontrola by nebyla účinná.

Dozorčí rada má standardně tři členy, nicméně lze ve společenské smlouvě určit jiný počet členů, a to jak větší, tak menší než tři. Pokud tak určí společenská smlouva, může mít dozorčí rada i jen jednoho člena, který však nesmí být jednatelem (viz výše).

Jaká může mít dozorčí rada v s.r.o. práva a povinnosti?

Dojde-li k dobrovolnému zřízení dozorčí rady v s.r.o. (jejím zakomponováním do společenské smlouvy), velmi doporučujeme také dozorčí radě rovnou výslovně stanovit určitá oprávnění. Standardně platí, že účelem dozorčí rady je primárně kontrola činnosti jednatelů, včetně kontroly účetních a obchodních dokladů společnosti. Dozorčí rada se vyjadřuje též k jednatelem připravené účetní závěrce společnosti, tuto zprávu pak dozorčí rada předkládá valné hromadě společnosti. Tato standardní oprávnění je však možné upravit, a to jak jejich rozšířením, tak i jejich zúžením.

Dozorčí rada je stále volený orgán společnosti, volí ji valná hromada, a její členové tedy musí splňovat požadavky kladené na volené orgány. Typicky se jedná o bezúhonnost, svéprávnost, neupadnutí do konkurzu atd. Vzhledem k tomu, že se jedná o volený orgán, jsou členové dozorčí rady také při výkonu svých funkcí povinni postupovat s péčí řádného hospodáře a v případě že tak nečiní, porušují své povinnosti a mohou být vystaveni tomu odpovídajícím důsledkům, zejména případné povinnosti nahradit společnosti tímto způsobenou škodu.

Je možné ve společenské smlouvě také stanovit, že některé členy dozorčí rady je oprávněn jmenovat přímo společník, nikoliv valná hromada. Nelze však takto jmenovat všechny členy dozorčí rady, stále musí alespoň polovinu z nich volit valná hromada.

Může tedy dozorčí rada v s.r.o. měnit jednatele?

Podívejme se nyní blíže na odpověď na otázku uvedenou v nadpisu tohoto článku, tj. zda může dozorčí rada v s.r.o. měnit jednatele, tj. odvolat původní a jmenovat nové.

České vysoké soudy se prozatím k této otázce nevyjádřily, odpověď na tuto otázku tedy není v současnosti autoritativně vyřešena. Situaci komplikuje fakt, že zákon v případě s.r.o. výslovně zmiňuje volbu jednatelů pouze u výčtu oprávnění valné hromady, přičemž k tomuto postupu neuvádí žádné alternativní možnosti.

Pro porovnání se můžeme podívat na právní úpravu akciové společnosti (a.s.), u které je sice změna představenstva také v působnosti valné hromady, nicméně zákon výslovně připouští možnost, že toto oprávnění lze stanovami delegovat na dozorčí radu.

V případě evropské společnosti (SE), která se svou právní úpravou nejvíce blíží úpravě akciové společnosti, je dokonce její základní zákonné nastavení takové, že představenstvo je voleno dozorčí radou, a teprve stanovy mohou toto oprávnění přenést na valnou hromadu.

Dle našeho názoru, který se opírá též o názory dalších odborníků, je i v případě s.r.o. možné změnu (volbu a odvolání) jednatelů delegovat z valné hromady na dozorčí radu. Tento názor se opírá mimo jiné o to, že neexistuje rozumný důvod, proč by měla být tato možnost u akciových společností připuštěna a u s.r.o. nikoliv. Jak jsme také uváděli výše, dozorčí rada je povinna postupovat s péčí řádného hospodáře, což valná hromada nemusí, není tak nijak oslaben standard volby jednatelů - je tomu spíše naopak.

Společně s úpravou volby a odvolání jednatelů dozorčí radou je vhodné upravit též právo dozorčí rady schvalovat odměňování jednatelů, včetně schvalování smluv o výkonu funkce jednatele.

Kdy lze zřízení dozorčí rady doporučit?

Zřízení dozorčí rady v s.r.o. může být v některých případech velmi praktické. Lze jej doporučit např. v rámci různých společných projektů – tzv. joint ventures (za účelem zajištění řádné kontroly jednatelů), v rámci řešení „nerovných“ vztahů mezi společníky (např. jeden ze společníků nemá „sílu“ prosadit svého jednatele, avšak chce si ve společnosti zachovat silnou kontrolní funkci) či v případě vstupu investora, který z nějakého důvodu nechce či nemůže mít ve společnosti jmenovaného jednatele

Zřízení dozorčí rady v s.r.o., zejména pokud má zároveň volit a odvolávat jednatele, doporučujeme vždy doplnit dohodou společníků (tzv. shareholders‘ agreement), kde bude pro odstranění hrozící nejistoty řečeno, v jakých konkrétních případech může dozorčí rada své právo volit a odvolat jednatele uplatnit, příp. v jakých případech může vůči jednatelům aktivně vystoupit.

Chcete pomoci se zřízením dozorčí rady ve Vašem s.r.o.? Chcete upravit práva a povinnosti již zřízené dozorčí rady, včetně práva měnit jednatele? Nebo byste chtěli připravit dohodu společníků, kde si blíže upravíte možné zásahy ze strany dozorčí rady? Obraťte se na nás, rádi Vám poradíme.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz