Limity užití autorského díla ve školách 2. část - výuková citace a notové záznamy

V našem předchozím článku Limity užití autorského díla ve školách jsme se věnovali otázce, za jakých podmínek je možné užívat učební materiály (například učebnice) ve školách. Tímto bychom chtěli na tento článek navázat a zaměřit se tentokrát na tzv. výukovou citaci a notové záznamy.

VÝÚKOVÁ CITACE

Vedle tzv. knihovní licence a volného užití díla, kterými jsme se zabývali v předchozím článku, autorský zákon upravuje ještě jeden druh zákonné bezúplatné licence, která dopadá na výuku. Jedná se o tzv. výukovou citaci.

Na základě této výukové citace je možné užít autorské dílo i bez souhlasu autora, například i notové záznamy, pro ilustrační účely při vyučování. Vyučováním je pak myšlena konkrétní výuková hodina ve škole, či také kurz cvičení, seminář apod.

Užít dílo na základě této výukové citace lze jakýmikoliv způsoby. Lze jej užít přednesem, v případě notových záznamů také zahráním skladby. Dále je možné vyhotovit rozmnoženinu (kopii) díla, ať už v elektronické či tiskové podobě (níže uvedená zvýšená ochrana notových záznamů se zde neuplatní). Rozmnoženinu díla, a to i ve fyzické podobě, lze pak za účelem výukové citace poskytnout také studentům. Rozmnoženina by však neměla být zhotovena za účelem dalšího šíření díla mimo výuku.

ÚČEL VÝUKOVÉ CITACE

Důležité však je, aby takové užití díla bylo vždy v souladu s účelem výukové citace. Zejména je nutné, aby bylo dílo použito pouze pro ilustrační účely. Dílo, a to i notové záznamy, tak může být použito k podpoře, obohacení nebo doplnění výuky. Ve většině případů by tak měla být použita pouze část nebo úryvek díla, například za účelem ukázky, porovnání či analýzy. Příkladem tak může být využití určité kapitoly knihy (literatury faktu) k doplnění výuky daného tématu nad rámec učebnice.

Účelem užití díla na základě výukové citace nesmí být dosažení hospodářského či obchodního prospěchu. Rozhodně by tímto nemělo docházet k nahrazování nákupu originálů díla.

V případě notových záznamů tak nelze, aby učitel na základě této zákonné licence nakopíroval originál notového záznamu, při výuce jej poskytl studentům a následně vyučoval/zkoušel se studenty hudební dílo zachycené v notovém záznamu.

Výuková citace se pak zpravidla nepoužije na učební materiály určené výlučně pro vzdělání (tj. například učebnice). Tyto materiály by bylo totiž obtížné užít pouze k ilustračnímu účelu, a nikoliv za účelem přímé výuky prostřednictvím učebního materiálu, což by bylo v rozporu s účelem výukové citace.

VÝUKOVÁ CITACE V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ DLE NOVÉHO EVROPSKÉHO PRÁVA

Výše uvedená zákonná úprava vychází v mnohém z práva evropské unie, které bylo přeneseno do českých zákonů. Na úrovni evropské však byla přijata nová směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu, která doposud nebyla začleněna do českých zákonů. Tato nová směrnice přináší změny v oblasti digitálního užití autorských děl, které se mohou dotknout také výukové citace a notových záznamů.

Tato nová směrnice mimo jiné uložila státům EU povinnost upravit ve svých zákonech oprávnění k digitálnímu užití děl při vyučování pro ilustrační účely za podmínek stanovených v této nové směrnici. Náš právní řád již tuto novou povinnost v zásadě již splňuje, neboť náš autorský zákon již upravuje výše uvedenou výukovou citaci, která se vztahuje jak na digitální, tak fyzické užití děl.

Autorský zákon však již výslovně neupravuje, že k takovému digitální užití musí dle nové směrnice docházet v prostorách vzdělávacího zařízení nebo na jiných místech (kde probíhá výuka) nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického prostředí přístupného pouze žákům nebo studentům a vyučujícím vzdělávacího zařízení.

Nová směrnice pak také nově upravuje možnost, aby státy upravily, že na určité způsoby užití děl či druhy děl se zákonná licence výukové citace neuplatní.

Nová směrnice výslovně uvádí, že státy mohou upravit, že k výukové citaci nebude možné užit notové zápisy či učební materiály určené výlučně pro vzdělání (tj. například učebnice). Je tak možné, že užití notových záznamů v digitální podobě na základě výukové citace bude úpravou autorského zákona na základě nové směrnice zakázáno.

Česká republika musí upravit své zákony podle nové směrnice nejpozději do 6. června 2021.

NOTOVÉ ZÁZNAMY

Notové záznamy mohou také zachycovat autorské dílo a může se na ně proto vztahovat ochrana autorského práva. Notové záznamy pak mohou být také učebními materiály, a to zejména na uměleckých školách. Užívání notových záznamů ve školách má pak svá právní specifika oproti jiným učebním materiálům.

VOLNÉ UŽITÍ PRO OSOBNÍ POTŘEBU

Jak jsme uvedli v předchozím článku, autorský zákon umožňuje užívat autorská díla pro osobní potřebu i bez souhlasu autora, pokud účelem není dosažení hospodářského nebo obchodního prospěchu. V rámci tohoto oprávnění je obecně možné zhotovit rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.

V rámci škol bývá tímto užitím pro osobní potřebu například vyhotovení kopie z originálu autorského díla učitelem či žákem pro potřeby svého sebevzdělávání.

Je třeba opět uvést, že volným užitím díla nebude případ, kdy učitel vyhotoví či zpřístupní rozmnoženinu autorského díla (ať už ve fyzické či digitální podobě) k výuce, tzn. aby ji následně učitel a žáci využívali při vyučovacích hodinách, pokud se nejedná o výukovou citaci (viz výše).

ZVÝŠENÁ OCHRANA NOTOVÝCH ZÁZNAMŮ

Notové záznamy však požívají zvýšenou ochranu a jejich užití pro osobní potřebu je omezeno. Autorský zákon totiž výslovně stanoví, že nelze zhotovovat tiskové rozmnoženiny (kopie) notových záznamů ani za účelem jejich užití pro svou osobní potřebu.

Výše uvedený zákaz se týká vytvoření tiskové kopie notového záznamu, ať už zkopírováním či vytisknutím z původní digitální podoby. Učitel ani žák si tak nemohou takto vytvořit tiskovou kopii notového záznamu, a to ani pro své vlastní osobní užití.

Nutno dodat, že výše uvedený zákaz se netýká zhotovení digitální rozmnoženiny notového záznamu. Student či učitel je tak oprávněn zhotovit si sám elektronickou rozmnoženinu notového záznamu a využívat ji pro osobní potřebu, například pro účely vlastního studia.

Veřejné sdílení a šíření elektronické rozmnoženiny notového záznamu či jiných studijních materiálů však již není možné. Učitel by neměl elektronickou rozmnoženinu notového záznamu užít ani při výuce, pokud se nejedná o výukovou citaci (viz výše).

 

Pokud byste potřebovali pomoci s ochranou vašeho autorského díla, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz