KVALIFIKAČNÍ DOHODA - K čemu slouží a jaký je rozdíl mezi prohloubením a zvýšením kvalifikace

Zaměstnavatelé stále častěji k získání dostatečně kvalifikovaných pracovníků využívají možnosti prohlubování a zvyšování kvalifikace svých současných zaměstnanců, namísto hledání nových pracovníků. Zaměstnavatelé k tomuto zajišťují pro své zaměstnance účast na různých školeních či jiných formách studia.

Náklady na zajištění této kvalifikace pak nese zaměstnavatel. Zaměstnavatel má proto oprávněný zájem na tom, aby zaměstnanec, kterému bude zajištěna tato kvalifikace, „neutekl“ následně k jinému zaměstnavateli.

K ochraně proti takovémuto postupu zaměstnance se pak zaměstnavateli nabízí tzv. kvalifikační dohoda, které se budeme věnovat v sérii tří článků.

V tomtoprvním článku rozebereme, co je podstatou kvalifikační dohody a jaký je rozdíl mezi prohloubením a zvýšením kvalifikace.

Ve druhém článku se podíváme na formální a obsahové náležitosti kvalifikační dohody, a ve třetím článku se zaměříme na důsledky toho, když kvalifikační dohoda tyto náležitosti mít nebude.

KVALIFIKAČNÍ DOHODA

Kvalifikační dohoda je ujednání (smlouva) zaměstnance a zaměstnavatele upravující zvýšení či prohloubení kvalifikace a s tím související povinnosti.

V této dohodě se zaměstnavatel zavazuje zajistit zaměstnanci možnost zvýšení či prohloubení kvalifikace. Zaměstnavatel se zavazuje především umožnit v pracovní době účast na studiu či školení a zpravidla také zaplatit jeho cenu.

Na druhou stranu se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele po sjednanou dobu od zvýšení (prohloubení) kvalifikace.

Pokud zaměstnanec u zaměstnavatele nesetrvá, je povinen zaměstnavateli uhradit skutečně vynaložené náklady na zvýšení (prohloubení) kvalifikace.

Povinnost setrvat u zaměstnavatele po sjednanou dobu vzniká až po zvýšení (prohloubení) kvalifikace (tj. po ukončení studia či školení).

Pro případ, že by zaměstnanec ukončil pracovní poměr v průběhu studia či školeni je možné sjednat (a bývá tak sjednáno), že i v takovém případě je zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli již skutečně vynaložené náklady na zvýšení (prohloubení) kvalifikace.

Pokud by zaměstnanec setrval u zaměstnavatele pouze po určitou část sjednané doby, pak se jeho povinnost k náhradě nákladů poměrně sníží. Například setrvá-li zaměstnanec u zaměstnavatele pouze v délce jedné poloviny sjednané doby, bude povinen uhradit výše zmíněné náklady pouze do výše jedné poloviny.

 

PROHLOUBENÍ NEBO ZVYŠENÍ KVALIFIKACE

Zákoník práce (ZP) rozlišuje mezi prohloubením a zvýšením kvalifikace.

Prohloubením kvalifikace je doplnění kvalifikace, kterou již zaměstnanec disponuje a kterou využívá k výkonu práce. Zaměstnanec tak nezískává novou kvalifikaci. Prohloubením bývá doplnění, udržování či obnovování již získaných teoretických či praktických znalostí.

Zvýšením kvalifikace je pak změna hodnoty kvalifikace (tj. nová úroveň stávající kvalifikace), tedy získání úplně nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace o novou úroveň.

 

KVALIFIKAČNÍ DOHODA K PROHLOUBENÍ KVALIFIKACE

Kvalifikační dohodu nelze uzavřít pro každý případ prohlubování kvalifikace. Zákoník práce totiž stanoví (§ 234 odst. 2), že kvalifikační dohodu lze uzavřít k prohlubování kvalifikace pouze jestliže náklady na prohloubení kvalifikace mají dosáhnout alespoň 75.000 Kč.

Pokud předpokládané náklady na prohloubení kvalifikace budou nižší, nelze kvalifikační dohodu uzavřít.

Na zvýšení kvalifikace se tato hranice neuplatní. Kvalifikační dohodu ke zvýšení kvalifikace lze tak sjednat i v případě, že předpokládané náklady činí méně než 75.000 Kč.

 

ZAŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCE

Prohloubením ani zvýšením kvalifikace však není zaškolení či zaučení zaměstnance zaměstnavatel.

Zaškolení či zaučení zaměstnance, který nastupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je povinností zaměstnavatele dle zákoníku práce (§ 228). Zároveň se pak toto zaškolení a zaučení považuje za výkon práce.

I v případě, že zaměstnavateli vznikají se zaškolením či zaučením určité náklady, nelze k tomuto uzavřít kvalifikační dohodu.

 

Pokud byste potřebovali připravit kvalifikační dohodu či byste potřebovali pomoci v otázkách týkajících se zvyšování kvalifikace vašich zaměstnanců, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz