Kopie projektové dokumentace stavby

Ať už stavíte nový dům či starý kompletně rekonstruujete, neobejdete se bez projektové dokumentace. Projektová dokumentace se přikládá k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby. Z projektové dokumentace zjistíte nejen to, jak bude stavba vypadat, ale jaké jsou dopady na její okolí. Z tohoto důvodu také mají všechny stavbou dotčené osoby právo se s dokumentací seznámit. Pokud se tedy chystá stavět soused za plotem nebo je plánována zástavba ve vašem nejbližším okolí, můžete se seznámit s dokumentací k takové stavbě. Stavební úřady však v minulosti přistupovaly k žádostem o poskytnutí kopie projektové dokumentace odlišně. Jak tedy nahlížet do spisů stavebního úřadu a jak pořídit kopii projektové dokumentace, na to odpovíme v dnešním článku.

 

Projektová dokumentace stavby

Projektovou dokumentaci stavby mohou zpracovat jen osoby autorizované. Registr autorizovaných osob vede ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů).  Projektová dokumentace obsahuje nejen popis a vlastnosti stavby, prověřuje vztahy mezi stavbou a jejím okolím, ale i uvádí materiály a technologické postupky, které budou kladeny při provádění stavebních prací. Laickou veřejností bývá tato dokumentace označována jako „prováděcí projekt“, „studie stavby“, avšak jedná se o jiné fáze vypracovanosti samotné projektové dokumentace a nutno podotknout, že stavební zákon tyto pojmy nezná.

 

Nahlížení do správního spisu

Nahlížení do spisu stavebního úřadu upravuje správní řád. Nahlížet může každý, kdo je účastníkem řízení. O nahlížení může však požádat i každý, kdo prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod. Co je tímto důvodem se vždy posuzuje v kontextu všech okolností daného případu. Současně však platí, že nahlédnutím do spisu takového účastníka, který má právní zájem či jiný vážný důvod nemůže být narušeno právo některého z účastníků či veřejný zájem. Nahlížení do spisu musí být umožněno i osobě nevidomé – té musí být spis či jeho část úředníkem přečtena.

Požádat o nahlédnutí do spisu je možné i v případě, že je dané řízení již pravomocně skončeno. S právem nahlížení do spisu souvisí i právo pořizovat si opisy a výpisy ze spisové dokumentace, pořídit kopii celého či části spisu. Speciální úprava v § 168 odst. 2 stavebního zákona však říká, že: „kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká“.

 

Pořízení kopie

Na základě výše uvedené speciální úpravy stavebního zákona ve věci nahlížení účastníka do spisu tak stavební úřady často odmítaly pořídit kopie projektové dokumentace s ohledem na nedoložený souhlas vlastníka stavby či toho, kdo dokumentaci pořídil. Tento postup často kritizoval i ochránce veřejných práv.

Účastník, kterému stavební úřad povolil nahlédnout do spisu, se tím dostával do absurdní situace, kdy si mohl nahlédnutím pořídit ze spisu výpisky, vyfotit části spisu na mobilní telefon či si plány v rámci pořizování výpisků obkreslit, avšak při přímé žádosti o pořízení kopie ze strany stavebního úřadu mu nebylo vyhověno, právě s ohledem na nedoložený souhlas vlastníka.

Docházelo tím i k nerovnému přístupu mezi účastníky řízení, neboť takový účastník řízení sice měl právo a mohl se kvalifikovaně vyjádřit k podkladům, na jejichž základě mělo být vydáno rozhodnutí, avšak fakticky neměl možnost seznámit se všemi podklady v řízení projednávanými.

Odepření nahlížení do spisu či pořízení kopie projektové dokumentace také stavební úřady často oznamovaly prostým přípisem. Takový postup byl a je nepřípustný. O odepření nahlížení do spisu musí být rozhodnuto. Takové rozhodnutí – usnesení musí být odůvodněno a musí obsahovat poučení o opravném prostředku (odvolání).

 

Pořízení kopie i bez souhlasu

Kopii dokumentace stavby má stavební úřad poskytnout i když s tím vlastník stavby nebo projektant nesouhlasí, pokud tím nepřiměřeně nezasáhne do jejich práv. Tento právní názor potvrdil i nedávném rozhodnutí Nejvyšší správní soud (rozsudek č.j. 2 As 256/2017 – 48). V odůvodnění pak Nejvyšší správní soud konstatoval, že pořízení kopie má být účastníku umožněno a to především z důvodu, aby mu hlubší vhled umožnilo domácí studium daných listin, aby si mohl zavést svůj „domácí spis“ a v neposlední řadě i k tomu, aby okopírované listiny předložil svému poradci, odbornému konzultantovi, odborníkovi na určité dílčí aspekty stavební činnosti.

Pro úplnost ještě uvádíme, že odepřít nahlédnutí do spisové dokumentace stále lze u vybraných částí dokumentace staveb důležitých pro bezpečnost a civilní ochranu, staveb důležitých pro obranu státu a z důvodu ochrany osob a majetku.

 

Bylo Vám odepřeno právo nahlížení do spisu stavebního úřadu či pořízení kopie projektové dokumentace ? Řešíte aktuálně problematiku výstavby ve vašem nejbližším okolí a chcete uplatnit námitky proti projektu ? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme formulovat vaše písemná vyjádření.

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz