KONEC DVOULETÉ ZÁKONNÉ ZÁRUKY

V našem předchozím článku jsme Vás informovali, že z důvodu implementace několika směrnic Evropské unie, čeká podnikatelé prodávají zboží či poskytují služby spotřebitelům několika poměrně významných změn. V tomto článku Vám blíže představíme jednu z nejdůležitějších, a to konec dvouleté zákonné záruky.

Poslanecké sněmovně byl ke schválení předložen vládní návrh zákona, kterým má být novelizován občanský zákoník zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ). Navrhovaná novela má do právního řádu ČR především implementovat SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019. Lhůta pro implementaci směrnice je stanovená do 01.07.2021, účinnost zákona je prozatím návrhem novely plánovaná od 01.01.2022.

Dle navrhovaného zákonného znění a zveřejněné důvodové zprávy má novela mimo jiné přinést konec zákonné dvouleté záruky u prodeje spotřebního zboží.

JAK TO BYLO SE ZÁKONNOU ZÁRUKOU DOTEĎ

Spotřebitelé v ČR jsou při koupi zboží dlouhodobě zvyklí na zákonnou dvouletou záruku. V dříve platném „starém“ občanském zákoníku zák. č. 40/1964 Sb. byla zákonná záruční doba upravena přímo tak, že při prodeji spotřebního zboží prodejce po dobu 24 měsíců odpovídal za vady, které se v této době u zboží projevily.

Nový občanský zákoník zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) s účinností od 01.01.2014 terminologicky zákonnou záruku opustil a v odborných kruzích se nějaký čas vedla polemika o tom, jak má být zákonná úprava práv z vadného plnění vykládána. Výklad se nakonec sjednotil v tom, že zákonná dvouletá záruka zůstala fakticky zachována i po 01.01.2014.

JAK SE ZÁKONNÁ ZÁRUKA ZMĚNÍ

Připravovaná novela NOZ upravuje znění § 2165 tak, že nově znít následovně:

„Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.“

Dle uvedeného zákonného znění a vydané důvodové zprávy bude prodávající odpovědný spotřebiteli za vadu, která existuje v době dodání zboží a která se projeví do dvou let od okamžiku převzetí.

Nově se tedy již definitivně nemá jednat o zákonnou záruku v pravém slova smyslu, ale pouze o lhůtu k uplatnění práva z vadného plnění. Při záruce totiž prodejce odpovídá za vady, které se v záruční době na věci objevily. U práva z vadného plnění musí ve 24měsíční lhůtě kupující uplatnit vadu, která existovala již při převzetí zboží od prodejce, i když se na zboží projevila později.

Pro vyloučení odpovědnosti za vady prodávajícímu postačí prokázat, že vada na věci v době převzetí neexistovala. Za vady věci, které se sice vyskytly v 24měsíční lhůtě, ale při převzetí věci ještě neexistovaly, prodejce ze zákona odpovídat nebude, pokud sám na zboží neposkytne záruku za jakost.

DOMNĚNKA EXISTENCE VADY V DOBĚ PŘEVZETÍ

Ve prospěch postavení spotřebitele bude zákonodárcem novelizován § 2161 NOZ, který dle současné právní úpravy zakládá vyvratitelnou právní domněnku, že vada projevená v průběhu prvních šesti měsíců existovala již v okamžiku převzetí věci. Tato šestiměsíční lhůta má být novelou prodloužená na jeden rok.

Vadu věci tedy bude moct kupující spotřebitel uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od okamžiku převzetí od prodejce. Pokud se vada na věci objeví v průběhu prvního roku, tak bude ze zákona platit vyvratitelná domněnka, že věc byla vadná od počátku. Prakticky budou při uplatnění práva z vad vznikat 2 případy:

  1. Vada se na věci projeví v průběhu prvního roku.

Kupujícímu bude stačit prokázat, že zboží má vadu v době uplatnění práva z vad. Důkazní břemeno bude na straně prodejce, který musí prokázat, že zboží při převzetí vadné nebylo a vada vznikla až později.

 

  1. Vada se na věci projeví v průběhu druhého roku.

Důkazní břemeno bude na kupujícím, který bude muset prokázat existenci vady a skutečnost, že věc byla vadná od počátku.

Otázka důkazního břemene je zásadní pro možnost následného vymáhání práva z vadného plnění. Kupující bude mít v případném sporu z vady, která se na věci objevila až ve druhém roce, značně zhoršené postavení a bude muset prokázat, že věc byla vadná od převzetí.

PRAKTICKÝ PŘÍKLAD

Pro lepší představu uvedeme praktický příklad s uplatněním práv z vady, která se na zboží projevila až za nějaký čas od jeho převzetí kupujícím.

Spotřebitel si za účinnosti nové právní úpravy zakoupí u prodejce eklektický mixér, na kterém se po koupi projeví vada spočívající v pokaženém elektromotoru:

  1. pokud se vada projeví v 1. roce od převzetí, tak bude v případném sporu na prodejci, aby prokázal, že vada na mixéru v okamžiku prodeje neexistovala a vznikla až později např. z důvodu nesprávného užívání, když do elektromotoru natekla voda;

 

  1. pokud se vada projeví ve 2. roce od převzetí, tak bude v případném sporu na kupujícím, aby prokázal, že vada na mixéru existovala od počátku a byla způsobená např. nekvalitní konstrukci pohyblivých částí elektromotoru;

 

V obou případech bude vhodným důkazním prostředkem např. odborné vyjádření servisu nebo posudek soudního znalce. V každém případě bude pořízení důkazu stát účastníka čas a finanční prostředky, které v poměru k ceně zboží nemusí dávat ekonomicky smysl, proto je důkazní břemeno významnou výhodou na jedné či druhé straně sporu.

SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

Pokud tedy dojde ke schválení novely NOZ v navrhované podobě, tak bude do budoucna stanoven jasný rozdíl mezi smluvní zárukou za jakost a zákonnou odpovědností za vadné plnění. Kromě toho bude právní úprava záruky za jakost novelizována a systematicky sjednocena u kupní smlouvy v § 2113 a násl. NOZ, obecná úprava v § 1919 NOZ bude ze zákona vypuštěna.

Dle navrhované úpravy záruka za jakost vznikne jednostranným prohlášením prodejce, které může být učiněno i prostřednictvím reklamy. Prodejce se v záruce zaváže, že prodávaná věc si po stanovenou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost. V opačném případě se prodejce nad rámec zákonných práv z vadného plnění zaváže kupujícímu zejména vyměnit zboží za nové, opravit zboží, anebo vrátit kupní cenu.

Prodejce tedy může i po účinnosti novely zachovat spotřebiteli práva z vad, které se vyskytly v průběhu záruční doby a v době převzetí věci ještě neexistovaly.

Vzhledem k tomu, že dnes dvouletá záruka platí ze zákona, tak mnozí prodejci mají tuto garanci uvedenou i ve svých obchodních podmínkách. Pokud prodejci nebudou chtít smluvní záruku za jakost do budoucna poskytovat, tak by měli své obchodní podmínky zkontrolovat a přizpůsobit nové zákonné úpravě.

S přípravou nebo aktualizací Vaších obchodních podmínek dle nové právní úpravy Vám rádi pomůžeme, obraťte se na nás.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz