Jaká práva vznikají při vytvoření autorského díla?

V našem předchozím článku jsme se věnovali otázce, co je to autorské dílo. V dnešním článku se zaměříme na to, jaká jsou s autorským dílem spojena. Pokud splníte všechny zákonné náležitosti a vytvoříte autorské dílo, přiznává vám zákon k tomuto dílu určitá autorská práva. Tato práva se dále dělí na práva majetková a práva osobnostní.

Osobnostní práva jsou výlučně spjatá s osobou autora. Těchto práva se autor nemůže vzdát a ani je na nikoho nemůže převést. Osobnostní práva k dílu zanikají smrtí autora.

Mezi osobnostní práva řadíme v první řadě právo rozhodnout o zveřejnění díla. Autor si může sám stanovit, kdy a za jakých podmínek chce dílo zveřejnit, případně jestli dílo vůbec zveřejní.

Dalším osobnostním právem autora je právo osobovat si autorství a právo rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění díla. Jednoduše řečeno má autor právo, aby u jeho díla bylo uváděno jeho jméno nebo pseudonym, případně může dílo zveřejnit anonymně.

Významným osobnostním právem je také právo na nedotknutelnost díla. Jakýkoli zásah nebo úpravu díla musí autor schválit. Pod toto právo spadá i právo na autorský dohled. Dílo, jehož autor není znám autor a nedaří se ho dohledat, se označuje jako osiřelé dílo.

I když osobnostní práva autora zanikají jeho smrtí, některá z nich mají i posmrtnou ochranu, které se mohou domáhat osoby příbuzné, případně kolektivní správci. Posmrtná ochrana autorského díla je v tomto případě důležitá. Zabraňuje například situaci, kdy by si někdo po smrti autora osoboval autorství jeho díla.

Druhou skupinou práv k autorskému dílu jsou majetková práva. Tato práva jsou úzce spjata s ekonomickou funkcí vzniklého díla. Na rozdíl od práv osobnostních nezanikají smrtí autora, ale jsou předmětem dědictví.

Nejdůležitějším majetkovým právem je právo dílo užít. Pro účely zisku může autor udělit licenci k užití díla jiné osobě. V rámci licence by měl autor hlavně upravit, jak může daná osoba jeho dílo užít (zda může například udělit další osobě podlicenci) a po jakou dobu.

Majetková práva mají omezené trvání. Majetková práva běžně trvají po dobu autorova života a dále 70 let po jeho smrti.

Pokud chcete připravit licenční smlouvu, která bude právně v pořádku, obraťte se na náš tým zkušených právníků. Rádi vám s ní pomůžeme.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz