E-commerce : blíží se změny v pravidlech uplatňování DPH

Elektronické obchodování očekává od 1.7.2021 další podstatné změny. Důvodem je zajištění povinné transpozice směrnic EU v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Přestože novela zákona o DPH je v legislativním procesu (nyní ji čeká v Poslanecké sněmovně třetí čtení), registrace k One Stop Shop (zkr. OSS, zavádějící rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa) je finanční správou umožněna od 1. dubna 2021. Měnit se budou pravidla pro určení členského státu zdanění, což ovlivní zejména prodejce zboží, kteří uskutečňují prodeje do jiných členských států EU koncovým zákazníkům například prostřednictvím e-shopů. Současně dojde ke zrušení osvobození od DPH na balíčky nízké hodnoty a připravit se proto musí i prodejci využívající dropshipping.

 

One Stop Shop

Vzhledem k úspěchu režimu zjednodušeného jednoho správního místa (Mini One Stop Shop, zkr. MOSS známého u telekomunikačních služeb a jiných digitálních služeb), bude tento zvláštní režim jednoho správního místa rozšířen na další služby typu B2C (bussines to consumer tj. dodání mezi podnikatelem a spotřebitelem). Rozšířený režim, který umožňuje odvést DPH, která náleží jinému členskému státu prostřednictvím tuzemského správce daně, ponese označení jen  One Stop Shop. Použitím zvláštního režimu tak odpadne nutnost registrace DPH v jiném členském státě u vybraných plnění. Tím režim zvláštního režimu výrazně zjednodušuje uživatelům odvody DPH. Povinný však OSS není.

Pokud uživatel nevyužije OSS, vzniká mu u vybraných plnění povinnost registrace a odvodu DPH v každém členském státě spotřeby, kde je dodáno zboží nebo poskytnuta služba; nebo v případě prodeje dovezeného zboží do 150 EUR na dálku vzniká povinnost odvodu DPH při dovozu zboží obvykle zákazníkovi.

Pro používání režimu jednoho správního místa OSS je nutné správně stanovit sazbu DPH, neboť tyto se napříč členskými státy liší. Databázi spravovanou Evropskou komisí, která obsahuje sazby v jednotlivých členských státech lze nalézt zde.

Správcem daně, tedy příslušným finančním úřadem je pro OSS Finanční úřad pro Jihomoravský kraj – Územní pracoviště Brno I. Pro plnění jiných daňových povinností (včetně tuzemské DPH) zůstává správce daně příslušného plátce nezměněný.

Osoby, které jsou v současnosti registrovány v rámci režimu EU (i mimo EU) zvláštního režimu jednoho správního místa dle současné právní úpravy MOSS, nemusí podávat novou žádost o registraci a žádost o přístup do režimu EU OSS (i mimo EU OSS). Jejich registraci a přístupy do aplikace finanční správa automaticky dne 1. 7. 2021 převede.

 

U jakých plnění je možné odvádět DPH přes OSS?

  • přeshraniční prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU – dříve zasílání zboží (režim EU)
  • poskytnutí služby poskytovatelem v EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim EU)
  • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) v rámci jednoho členského státu (režim EU) 
  • prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU (dovozní režim)
  • poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim mimo EU)

 

Konec osvobození od DPH u malých zásilek a limit pro clo

Vzhledem k tomu, že u dovozu zboží nízké hodnoty do výše 22 EUR se v současné době přiznává osvobození od DPH a toto osvobození vede k nekalým praktikám, čímž členské státy přicházejí o část svých daňových příjmů, bude „tato výhoda“ od 1.7.2021 zrušena.

Pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území/zemí, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR, bude zřízen nový zvláštní režim označovaný jako jedno správní místo pro dovoz Import One Stop Shop (zkr. IOSS). Nad rámec upozorňujeme, že z pohledu aplikace DPH se třetí zemí od 1.1.2021 stala i Velká Británie, pro obchodování proto platí obdobné limity jako se Spojenými státy americkými či Čínou.

Pokud přichází zásilka ze zemí mimo EU a její hodnota je menší nebo rovna 150 EUR, není povinností platit za toto zboží clo, neboť takové zásilky jsou od cla osvobozeny. Existuje ale několik výjimek, kdy toto osvobození neplatí. Na pomoc nakupujícím vytvořila proto Celní správa webový portál Celnička, v níž naleznete nejen začlenění nejčastěji dováženého zboží, ale i návody jak podávat celní prohlášení.

 

Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní

Nově se také budou měnit daňové povinnosti u DPH u provozovatelů elektronického rozhraní. Provozovatelem elektronického rozhraní je osoba povinná k dani (podnikatel), která za použití elektronického rozhraní, zejména elektronického tržiště, platformy, portálu nebo obdobného prostředku, usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby. Za provozovatele elektronického rozhraní lze považovat provozovatele, který vykonává obdobnou činnost jako např. Amazon, Mall či Fler, pokud se nejedná o prodej vlastního zboží provozovatele.

Usnadněním dodání se rozumí takové použití elektronického rozhraní, při kterém příjemce a dodavatel nabízející zboží k prodeji prostřednictvím elektronického rozhraní může navázat kontakt vedoucí k dodání zboží prostřednictvím tohoto el. rozhraní. Provozovatel elektronického rozhraní tedy obvykle nastavuje podmínky dodání, přepravy, platby či vrácení zboží.

Za provozovatele elektronického rozhraní se nepovažuje osoba, která pouze zpracovává platby v souvislosti s dodáním zboží (např. činnost obdobného typu jako Paypal), nebo vytváří prodejní seznam nebo inzerci zboží (např. činnost obdobného typu jako Zboží.cz), nebo přesměrovává příjemce na jiná elektronická rozhraní, kde je nabízeno zboží na prodej bez dalšího zásahu do dodání (např. činnost obdobného typu jako Heureka.cz).

Dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní osobám, které nemají v EU sídlo ani provozovnu, podléhá zdanění ze strany provozovatele elektronického rozhraní, neboť se stává tzv. domnělým dodavatelem zboží. Pro provozovatele elektronického rozhraní to znamená, že postupuje, jako by zboží sám nakoupil a dále jej prodal.

Provozovatelé elektronického rozhraní mohou rovněž využívat zvláštní režim jednoho správního místa OSS v režimu EU pro svá vlastní plnění, a to pro prodej zboží na dálku a poskytování služeb osobám nepovinným k dani. Z dodání vlastního zboží v rámci jednoho členského státu nemůže provozovatel elektronického rozhraní odvádět DPH v režimu EU v rámci OSS, ale odvádí jej ve standardním daňovém přiznání k DPH v příslušném členském státě.

 

Připadají Vám chystané změny příliš složité ? Obraťte se na nás, rádi s Vámi probereme nová pravidla pro odvod DPH právě Vašeho e-shopu či on-line podnikání.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz