Druhá vlna dotací v programu COVID - nájemné

 

Ode dne 21.10.2020 je možné podávat žádosti dle druhé výzvy k programu COVID – Nájemné, tyto žádosti bude možné podávat až do 21.01.2021.

Jak jsme zmiňovali v našem předchozím článku, v druhé vlně podpory podnikatelům zasaženým protiepidemiologickými opatřeními stát uvolní na program COVID – Nájemné 3 mld. Kč.

Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách a které nejsou předmětem dotačního programu COVID – Kultura.

JAKÁ BUDE VÝŠE DOTACE

Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na období měsíců červenec, srpen a září 2020. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele a do tohoto limitu se nebude započítávat podpora získaná v první vlně programu COVID – Nájemné.

Na rozdíl od první vlny programu COVID – Nájemné není čerpání podpory vyžadována žádná sleva ze strany pronajímatele. Dotaci tedy mohou získat i ti podnikatelé, kterým pronajímatel v rámci první vlny odmítl poskytnout slevu.

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍ ŽADATEL SPLŇOVAT

Kromě podmínky udělení slevy ze strany pronajímatele, jsou podmínky pro poskytnutí dotace obdobné jako v první vlně programu, o které jsme blíže informovali v našem dřívějším článku.

Zejména musí žadatel splňovat tyto podmínky:

 • je podnikatelem a vykonává činnost na základě živnosti. O dotaci nemůže žádat podnikatel, který provozovnu pouze dále pronajímá a nevykonává činnost přímo;
 • Užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020;
 • V důsledku opatření souvisejících s pandemií koronaviru mu byl státnímu orgány zakázán provoz, tedy maloobchodní prodej/poskytování služeb ;
 • není osobou spřízněnou (blízkou) k pronajímateli; osobami blízkými dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (přičemž ustanovení o osobách blízkých dle § 22 NOZ není aplikováno na orgány obchodních korporací, např. PO otce může pronajímat provozovnu FO syna, nebo PO syna)
 • bezdlužnost vůči státním institucím – nájemce nesmí být v prodlení s platbou svých závazků vůči vybraným státním institucím (Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny atd.). Za nedoplatky se přitom nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí).
 • dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše stanovené dočasným rámcem Evropské komise na jednoho žadatele – 800.000,-EUR.
 • před podání žádosti uhradil alespoň 50 % rozhodného nájemného;

Vzhledem k tomu, že výše podpory činí 50 % nájemného za rozhodné období tři měsíců, musí nájemce prokázat, že za nájemné pro toto období uhradil alespoň požadovaných 50 %, aby se nemohla nastat situace, že státní dotace skončí u nájemce, který nájemné za rozhodné období pronajímateli vůbec nezaplatí.

JAK ŽÁDOST O DOTACI PODAT

Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace nebude nutná. Žádost se opětovně podává prostřednictvím informačního systému přístupného z  portálu AIS MPO. Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci – eidentita. Manuál k elektronické identifikace je k dispozici zde.

JAKÉ DOKUMENTY JE POTŘEBA K ŽÁDOSTI DOLOŽIT

Žádost se bude podávat prostřednictvím interaktivního informačního systému, který jednotlivé dokumenty žadatelům generuje na základě zadaných údajů, těmito dokumenty jsou:

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 2.
 • Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu, v rámci kterého pronajímatel potvrdí výši rozhodného nájemného a skutečnost, že žadatel alespoň 50 % rozhodného nájemného uhradil.
 • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

Žadatel nesmí zapomenout na to, že čestná prohlášení je potřeba opatřit elektronickými nebo ověřenými podpisy.

Kompletní podmínky programu naleznete na web stránkách MPO v především v samotné výzvě k dotačnímu programu.

ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU

v návaznosti na usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. října 2020, kterým byl významně rozšířen okruh omezení, byl rovněž rozšířen okruh oprávněných žadatelů programu COVID – nájemné. Působnost druhé výzvy je tímto tedy opět takřka plošná, jak tomu bylo u první výzvy. Z okruhu oprávněných žadatelů jsou vyloučeny pouze provozovny, které tvoří výjimky obsažené v usnesení vlády, znění kterého je dostupné zde

Na základě rozšíření programu zveřejnilo MPO k výzvě dodatek, který rozšiřuje okruh oprávněných žadatelů. Žádné další náležitosti Výzvy 2 Dodatkem č. 1 nejsou dotčeny.

 

Jakýkoliv právní dotaz související s programem COVID – nájemné rádi zodpovíme, obraťte se na nás.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz