Dotace COVID 2022 a COVID – Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo výzvy k dotačním programům, která mají být poslední podporu pro podnikatele zasažené vládními omezeními v souvislosti pandemii onemocnění Covid 19.

Konkrétně se jedná o dotační programy COVID 2022 a COVID – Nepokryté náklady, přičemž v obou případech je zdůrazněno, že se jedná o sektorovou podporu určenou pouze pro vybrané oblasti podnikání. Žadatel si musí vybrat pouze jeden z těchto dotačních programů, protože je nelze navzájem kombinovat.

COVID 2022

Dotační program COVID 2022 – Sektorová podpora, má podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které je vyhlašovatelem tohoto programu, pomoct vybranému okruhu podnikatelských subjektů, které byly zasaženy mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.11.2021, kterým bylo stanoveno omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb.

Konkrétní podmínky dotačního programu jsou již tradičně uvedeny ve výzvě, kterou MPO zveřejnilo na svém webu. Dotační program se týká dvou skupin žadatelů, rozdělených podle oblasti podnikání.

První skupinu tvoří podnikatele v oblasti restaurací a dalších stravovacích služeb, hotelových a jiných krátkodobých ubytovacích služeb, prádelen, cestovních kanceláři a cestovních agentur. Pro tuto skupinu je rozhodné období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 a maximální výše podpory činí 1,5 mil Kč.

Druhou skupinu představují organizátoři sportovních, kulturních nebo konferenčních akcí, festivalů a veletrhů včetně navazujících technických služeb, pro které delší rozhodné období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 a zároveň výši limit maximální podpory 3 mil. Kč. Detailní popis a rozdělení podporovaných sektorů je uvedeno v příloze 1 výzvy, zveřejněné na webu MPO.

Klíčovou podmínkou pro nárok na dotaci je pokles tržeb podnikatelského subjektu alespoň o 50 %, přičemž rozhodné období je porovnáváno se srovnávacím obdobím od 01.11.2019 do 31.12.2019 resp. do 29.02.2020 u druhé skupiny podnikatelů. Pro nově založené společnosti platí zvláštní podmínky, za srovnávací období si mohou zvolit jakékoliv čtyři po sobě jdoucí měsíce od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021.

Údaje o poklesu tržeb musí být ověřeny osobou oprávněnou jednat za žadatele (OSVČ, majitel firmy, statutární orgán atd.) a účetním firmy v případě, že nárok na dotaci bude do 1,5 mil. Kč včetně. Přesáhne-li nárok na dotaci částku 1,5 mil. Kč, je nutné ověření údajů o poklesu tržeb auditorem nebo daňovým poradcem. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí tržby za vlastní výkony a zboží.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce je v obou případech dána součinem 500,- Kč na den a zaměstnance s plným úvazkem, při částečném úvazku se výše podpory poměrně krátí.

Za zaměstnance se pro účely dotace považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru, jednatele se smlouvou o výkonu funkce a spolupracující osoby ve smysle § 13 zákona o daních z příjmu (tedy spolupracující manžel, spolužijící osoba nebo člen rodinného závodu, nikoliv osoba spolupracující v kvazi zaměstnaneckém poměru tzv. „na IČO“, jak bývá často milně chápáno). Jedná se přitom výhradně o zaměstnance, kteří byli k 1. listopadu 2021 přihlášení k  platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení, a kteří se alespoň částí své pracovní náplně podíleli na provozování podporované podnikatelské činnosti. Zároveň nelze do podpory zahrnout zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO: https://aisportal.mpo.cz od 5. dubna 2022 od 9:00 hod. do 12. května 2022 do 24:00 hod.

 

Program COVID – Nepokryté náklady

Druhým z poslední vlny dotačních programů je Program COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora. Dotační program má opět pomoci podnikatelům, kteří byli zasaženi podzimními vládními omezeními, a to opět pouze u vybraných sektorů podnikání.

Shodně jako u programu COVID 2022 platí rozdělení do dvou skupin podnikatelských činnosti, tedy pořadatele sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních apod. akcí mají v druhé skupině prodloužené rozhodné období do 28.02.2022, pro stravovací a ubytovací služby platí termín do 31.12.2022. Bližší informace o podmínkách jsou opět zveřejněny ve výzvě.

Na rozdíl od programu COVID 22 se již podle názvu tento dotační program zaměřuje na nepokryté náklady resp. ztrátu dosaženou za rozhodné období a sníženou o dotace poskytnuté žadateli, např. z programu Antivirus, Kompenzační bonus a další dotace na způsobilé výdaje.

Dotace pak pro první skupinu (restaurace, hotely apod.) s rozhodným obdobím do 31.12.2021 představuje 50 % nepokrytých nákladů s maximální výši 1,5 mil. Kč a pro druhou skupinu (sportovní akce, festivaly, veletrhy apod.) s rozhodným obdobím do 28.02.2022 představuje dotace 70 % nepokrytých nákladů s maximální výši 3 mil. Kč.

Žádosti je možné podávat od 31. března 2022 od 9:00 hodin do 17. května 2022 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Program COVID Nepokryté náklady nelze kombinovat s Programem COVID 2022 – Sektorová podpora, Programem COVID – Adventní trhy a Výzvou pro zájezdové dopravce programu COVID BUS.

 

Pokud byste potřebovali právní pomoc v oblasti dotací pro podnikatele, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz