Darování nemovitostí

Darování nemovitostí probíhá obvykle mezi nejbližšími příbuznými, tomu svědčí i skutečnost, že takové převody nemovitostí jsou osvobozeny od platby daně (nyní daně z příjmu, dříve daně darovací). Obdarováním nejbližších, zejména pak potomků, jsou většinou řešeny vlastnické vztahy k nemovitému majetku v rodině a to ještě za života dárce. Za vypořádání dědictví se totiž vždy hradí notáři odměna a pokud jsou v rámci dědictví vypořádávány nemovitosti, jde o položky, které výrazně zvyšují obvyklou hodnotu celého dědictví. Čím vyšší je hodnota nemovitostí v dědictví, tím dle vyhlášky bude stanovena  vyšší odměna notáře. Převod nemovitostí darováním tak představuje výrazně levnější variantu.

Vedlejší ujednání darovací smlouvy

Dárce v žádném případě nemusí přijít zkrátka, pokud chce nadále vykonávat nad darovanou nemovitostí dohled nebo ji dále užívat tak, jak byl dosud zvyklý.  Postačuje využít některého z vedlejších ujednání darovací smlouvy, zahrnout do smlouvy sliby obdarovaných, vymínit si zákaz zcizení či zatížení darované nemovitosti nebo připojit výhradu o zřízení osobní služebnosti k darovaném nemovitosti pro dárce či třetí osobu.

Vedlejšími ujednáními darovací smlouvy jsou darování s příkazem, darování s účelem nebo darování pod podmínkou.

Darování s příkazem

Podstatou darování s příkazem je uložení povinnosti obdarovanému, aby něco konal, opomenul nebo strpěl. Příkazem může být například povinnost obdarovaného veřejně poděkovat dárci, uvést jeho jméno, něco dát třetí osobě a to buď ze svého majetku nebo přímo z poskytnutého daru. Nesplnění příkazu je právně vynutitelné.

Darování s účelovým určením

Takové darování spočívá v tom, že dárce stanoví účel, k jehož naplnění má darovaná věc směřovat. Může se jednat o darování peněz, za které bude mít obdarovaný povinnost něco koupit apod. Účel darování však zavazuje obdarovaného spíše morálně, není právně relevantní, na rozdíl od předchozího darování s příkazem, zda obdarovaný účel naplní či nikoli.

Darování pod podmínkou

Darování může být vázáno i na podmínku. Dárce by měl vždy zvážit, zda jím stanovená podmínka je pro obdarovaného splnitelná a zda je subjektivně či objektivně možná. Zamýšlené právní účinky nebudou mít podmínky šikanózní, nemravné či odporující veřejnému zájmu.

Odlišit musíme i situaci, kdy je darování závislé na podmínce, že obdarovaný přežije dárce. Tato podmínka je zákonem upravena jako darování pro případ smrti a posuzuje se podle dědického práva zpravidla jako odkaz.

Závěrem

Darování nemovitostí v rodině je chytrým a méně nákladným řešením převodu nemovitostí za života dárce, než ponechání nemovitostí do dědického řízení. Darovací smlouva musí být pořízena písemně, proto jediný náklad zahrnuje zpracování darovací smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.  Rádi pro Vás zpracujeme darovací smlouvu tak, aby odpovídala Vašim představám o dalším osudu Vašich nemovitostí.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz