COVID - nájemné

Dne 19.06.2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Výzvu k dlouho očekávanému programu COVID – Nájemné. Tento dotační program je další ze série programů pro podnikatele, který má zmírnit ekonomické dopady opatření souvisejících s epidemii koronaviru na podnikání.

Prostřednictvím státní dotace COVID – Nájemné mohou podnikatelé získat náhradu 50 % částky nájemného za rozhodné období, které je stanoveno od 01.04.2020 do 30.06.2020, a to za podmínky, že jim pronajímatel  formou slevy z nájemného odpustí dalších 30 %. V konečném důsledku tak nájemce po získání dotace za rozhodné období uhradí pouze 20 % původně sjednaného nájemného.

KDY BUDE MOŽNÉ ŽÁDOST PODAT

Příjem žádosti bude spuštěn pouhý týden od oficiálního zveřejnění podmínek programu, a to 26.06.2020 v 9:00 hod. Žádosti bude možné podávat až do 30.09.2020.

Vláda pro program COVID – nájemné vyhradila částku 5 mld. Kč. Rozpočet je tedy omezený a není zřejmé, jak rychle bude vyčerpán. Vláda sice avizovala možnost průběžného navyšování rozpočtu, vzhledem ke zkušenostem z úvěrového programu COVID lze určitě doporučit podání žádosti neodkládat.

PODMÍNKY PŘIDĚLENÍ DOTACE

Kompletní podmínky programu naleznete v samotné výzvě. V tomto článku se věnujeme pouze variantě, kdy je pronajímatelem soukromá osoba, dotace pro nájemníky ve státních objektech se řídí mírně odlišnými pravidly.

Vláda pro přidělování dotace zvolila formát, na základě kterého částku odpovídající 50 % nájemného za rozhodné období vyplatí nájemci až poté, co nájemce prokáže, že tuto částku před podáním žádosti uhradil pronajímateli. Nájemné tak bude vláda proplácet zpětně, aby nemohlo dojít k situaci, že nájemce po přijetí dotace nájemné pronajímateli neuhradí.

Dotace bude poskytována na základě rozhodnutí a žadatel na ní nemá právní nárok.

Další podmínky, které musí žadatel (nájemce) splňovat:

 • je podnikatelem a vykonává činnost na základě živnosti. O dotaci nemůže žádat podnikatel, který provozovnu pouze dále pronajímá a nevykonává činnost přímo;
 • Užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 13. března 2020;
 • V důsledku opatření souvisejících s pandemií koronaviru mu byl státnímu orgány zakázán maloobchodní prodej/poskytování služeb, a to alespoň v části období od 13.03. so 30.06.2020;
 • bezdlužnost vůči státním institucím – nájemce nesmí být v prodlení s platbou svých závazkům vůči vybraným státním institucím (Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny atd.). Za prodlení přitom není považován stav, kdy má žadatel uzavřenou dohodu o splátkách apod.
 • není osobou spřízněnou s pronajímatelem;
 • dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše stanovené dočasným rámcem Evropské komise na jednoho žadatele – 800.000,-EUR.

CO JE K ŽÁDOSTI POTŘEBA DOLOŽIT

Žadatel k žádosti doloží:

 • čestné prohlášení nájemce, že splňuje podmínky programu a vzdává se dalších nároků na náhradu nájemného v rozhodném období;
 • čestné prohlášení pronajímatele s úředně ověřeným podpisem;
 • doklad potvrzující, že za pronajímateli uhradil alespoň 50 % nájemného za rozhodné období (od 1.4. do 30.6.). Tato částka se tedy bude rovnat požadované dotaci;
 • doklad potvrzující, že uhradil pronajímateli nájemné za leden a únor 2020, pokud splatnost nájemného doposud nenastala, tak doloží úhradu nájemného za říjen, listopad, prosinec 2019.

JAK ŽÁDOST PODAT

 • Žádost o podporu se podává prostřednictvím Systému, který bude dostupný na webových stránkách mpo.cz.
 • Do Systému je nutné se zaregistrovat. Registrace znamená založení údajů o žadateli a založení uživatele žadatele s oprávněním pro přístup do Systému prostřednictvím eIdentity. Manuál pro registraci v systému eidentity dostupný zde.

Jakýkoliv právní dotaz související s programem COVID – nájemné rádi zodpovíme, obraťte se na nás.

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz