Chráněný účet a změny v exekucích od 1.7.2021

Zcela nový institut chráněného účtu u peněžního ústavu přinesla povinným v exekučních řízeních novela občanského soudního řádu. Dlužníkům s vícero exekucemi, kterým jsou např. v souběhu prováděny srážky ze mzdy a současně mají exekučně obstaven i bankovní účet,  je nyní umožněno zřídit si “chráněný účet”, aby jim zbylá část mzdy (nezabavitelná částka) mohla být zasílána na bankovní účet a oni přesto mohli s těmito prostředky volně disponovat i prostřednictvím bezhotovostního platebního styku. Vše, bez rizika, že by prostředky na tomto účtu byly exekučně postiženy např. další exekucí v pořadí.

Pojďme se na změny v exekucích platné od 1.7.2021 podívat blíže.

 

Chráněný účet

Chráněný účet není jakýkoli bankovní účet dlužníka a nelze je zřídit k prosté žádosti dlužníka/ povinného v exekučním řízení ! Chráněný účet je určen fyzickým osobám, jejichž platební účet je postižen exekucí. Umožňuje dlužníku bezhotovostně platit stejným způsobem jako z původního platebního účtu před jeho postižením exekucí (před tzv. obstavením tohoto účtu).  Zřízení tohoto účtu podpoří dlužníka v legální ekonomické  aktivitě, bez jeho vytlačování do šedé zóny příjmů. Dočkat bychom se měli i přesahu tohoto institutu do prevence kriminality a sociálního vyloučení dlužníka.

Chráněný účet lze zřídit předem stanoveným způsobem k žádosti dlužníka s obstaveným účtem. Chráněný účet lze mít veden pouze jeden ( s tzv. chráněným příjmem).

Chráněným příjmem je především (jde o příkladný výčet) :

  • nezabavitelná část platumzdy, odměny z dohody o pracovní činnosti/práce, náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,
  • odstupné,
  • důchody,
  • výživné,
  • dávky státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově, dávky pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově, náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia,
  • podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, peněžité dávky sociální péče,
  • dávky pomoci v hmotné nouzi aj.

 

 

Jak zřídit chráněný účet ?

Dlužník musí nejprve požádat osobu, která mu vyplácí chráněný příjem o vyplnění Potvrzení podle  §304d  odst. 1 občanského soudního řádu (Potvrzení má formulářový charakter, naleznete jej zde), které zašle exekutorovi nebo tomu, kdo exekuci z platebního účtu nařídil.

Pro případ, že je k jednomu účtu vedeno více exekucí nařízených několika různými exekutory či orgány (vícenásobné exekuce), může dlužník komunikovat s kterýmkoli z nich, dle jeho volby.

Spolu se zasláním tohoto potvrzení dlužník požádá exekutora, aby bance oznámil číslo účtu, z něhož je dlužníku vyplácen chráněný příjem/příjmy (identifikované účty)  a číslo dlužníkova účtu postiženého exekucí (obstaveného účtu).

Poté dlužník může požádat banku, ve které je veden obstavený bankovní účet o zřízení chráněného účtu. Na chráněný účet pak budou dlužníku převáděn chráněný příjem. Přímo na chráněný účet posílat peněžní prostředky nelze.

Chráněné prostředky, které dorazí na obstavený účet po zřízení chráněného účtu, budou automaticky přeposlány na zřízený chráněný účet a to týž den.  

Chráněný účet se řídí stejnými podmínkami jako obstavený bankovní účet, jeho zřízení a vedení je poskytováno zdarma.

 

Nepostižitelná část pohledávky z účtu povinného

V nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) přikázáním pohledávky z účtu soud (exekutor) přikáže peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení doručeno, z účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal.

Novela občanského soudního řádu stanovuje novou výši nepostižitelné části pohledávky, kterou jsou peněžní prostředky do výše trojnásobku životního minima jednotlivce podle právního předpisu upravujícího výši životního minima. Požádat o jejich výplatu může povinný, je-li fyzickou osobou (nebo jeho manžel). Peněžní prostředky na žádost vyplatí peněžní ústav nejvýše jednou v průběhu jednoho řízení o výkon rozhodnutí (exekuci).

 

Další změny v oblasti exekucí 

  • omezení, která se vztahovala na provádění výkonu rozhodnutí (ochrana prodeje movitých věcí)  dle tzv. lex Covid justice III., zák. č. 155/2021 Sb. zanikla k 30.6.2021,
  • mění se pořadí plnění spotřebitelských dluhů v prodlení (nejprve se budou splácet náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně jistina, pak úroky a nakonec úroky z prodlení),
  • účinnosti také nabyl zákon o náhradním výživném, kdy jednou z podmínek nároku na náhradní výživné je, že k vymožení pohledávky probíhá exekuční řízení nebo soudní výkon rozhodnutí. V takovém řízení se bude aplikovat přechod pohledávky na stát a vymáhání pohledávky (oprávněný tak navrhne vstup státu namísto něho do probíhající řízení) .

Máte-li dotaz k novým pravidlům v exekucích, obraťte se na nás.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz