Cestovní kancelář nebo cestovní agentura?

Podnikání v cestovních ruchu je v České republice velice oblíbené. V poslední době jsme zažili nárůst podnikatelů, kteří zprostředkovávají zahraniční pobyty, zájezdy nebo služby s tím spojené. V polovině minulého roku se stala účinnou velká novela právních předpisů, která se tohoto typu podnikání dotkla a radikálně změnila nastavená pravidla. Výrazným způsobem se změnily obsahové náplně volné živnosti cestovní agentura a koncesované živnosti cestovní kancelář. Jakou živnost pro své podnikání potřebujete? Stačí vám na živnostenském úřadu ohlásit volnou živnost nebo musíte splňovat podmínky pro udělení koncese? Základní pravidla a rozdíly mezi těmito dvěma živnostmi jsme shrnuli v našem článku.

Cestovní kancelář

Provozování cestovní kanceláře, tedy živnost provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů a zprostředkování spojených cestovních služeb, je živností koncesovanou, pro jejíž udělení jsou poměrně přísné a striktní podmínky.

Jaké činnosti může cestovní kancelář vykonávat?

Jak již vyplývá z názvu živnosti, cestovní kancelář je oprávněna organizovat, nabízet a prodávat zájezdy jako kombinaci služeb cestovního ruchu. Službami cestovní ruchu se pak rozumí například doprava, ubytování, nájem motorového vozidla nebo prodej vstupenek, prohlídky, jízdenek, zprostředkování víz, nebo sportovních a relaxačních služeb. Aby se jednalo o zájezd, musí jít o kombinaci alespoň dvou z uvedených služeb, tedy například kombinace dopravy do zahraničí a ubytování v hotelu.

Kromě organizace, nabídky nebo prodeje zájezdu může cestovní kancelář zprostředkovávat tzv. spojené cestovní služby. Spojené cestovní služby jsou služby, které jsou zakoupeny pro tu samou cestu nebo pobyt, ale nejsou přímo prodávány v balíčku jako zájezd od cestovní kanceláře. O spojenou cestovní službu tedy půjde například v situaci, kdy cestovní kancelář koncovému spotřebiteli zprostředkuje dopravu od jednoho dodavatele a ubytování v hotelu od jiného dodavatele.

Cestovní kancelář je samozřejmě oprávněna nabízet a prodávat služby cestovního ruchu i jednotlivě, zprostředkovávat zájezdy pro jiné cestovní kanceláře nebo prodávat věci související s cestovním ruchem, jako jsou mapy, vstupenky, plány nebo jízdní řády.

Jaké jsou podmínky pro získání koncese?

Provozování cestovní kanceláře je podmíněno ziskem koncese od živnostenského úřadu. Pro udělení koncese musí žadatel splnit řadu podmínek, zejména podmínky související se vzděláním (středoškolským nebo vysokoškolským se zaměřením na cestovní ruch) a potřebnou dobu praxe. Samozřejmostí je i splnění všeobecných podmínek provozování živnosti (svéprávnost a bezúhonnost) a absence překážek provozování živnosti (zejména okolnosti související s insolvencí).

Pozor na povinné pojištění…

Podmínky získání koncese obsahují i povinnost cestovní kanceláře uzavřít pojistnou smlouvu pro případ úpadku, která zaručí, že se v případě úpadku kanceláře dostanou lidé ze své dovolené zpět domů. V minulosti jsme mohli být svědky několika kauz, kdy se klienti zkrachovalé cestovní kanceláře nemohli ze své dovolené vrátit zpět domů, jelikož nepočítali s variantou, že si náklady na zpáteční cestu budou muset hradit sami. Seznam pojištěných cestovních kanceláři lze nalézt na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

 

… a garanční fond

Kromě zákonného pojištění jsou cestovní kanceláře povinny přispívat do tzv. garančního fondu. Garanční fond vznikl pod gescí Evropské unie a měl by být zaveden ve všech členských státech. Do garančního fondu by měly odvádět všechny tuzemské cestovní kanceláře 0,1 % ze svých tržeb, dokud fond nenabude 50 milionů v rámci České republiky. Prostředky z garančního fondu budou použity v případě, že pojistná událost převýší limity plnění od pojišťovny. Nově příchozí cestovní kanceláře by měly rovněž po určitou dobu odvádět prostředky do garančního fondu, i když odvody v souhrnu 50 milionů již přesáhnou.

Cestovní agentura

Živnost pro provozování cestovní agentury, celým označením provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, je živností volnou. Co to znamená v praxi?  Jednoduše – méně podmínek při zakládání živnosti a nižší náklady na provoz samotného podnikání (oproti cestovní kanceláři popsané výše). Z tohoto důvodu je provozování cestovní agentury mezi podnikateli velice oblíbené.

Jaké činnosti může cestovní agentura vykonávat?

Cestovní agentura je oprávněna nabízet, prodávat nebo zprostředkovávat jednotlivé služby cestovního ruchu (například dopravu či ubytování, vždy však samostatně). Spojené cestovní služby nebo zájezdy je však oprávněna pouze zprostředkovávat, tj. umožnit prodej zájezdu nebo spojené cestovní služby třetí osobou jako cestovní kanceláří a koncovým spotřebitelem, což je hlavní odlišovací znak od cestovní kanceláře.

V praxi se často cestovní agentury vydávají za cestovní kanceláře, popřípadě nabízí služby, které by mohly v souhrnu naplnit definici zájezdu či spojené cestovní služby. K takovéto činnosti však nemají příslušní podnikatelé oprávnění a mohou tak být sankcionováni ze strany živnostenského úřadu.

Jak je to s pojištěním a garančním fondem?

Při provozování cestovní agentury není nutné zákonné pojištění proti úpadku jako v případě cestovní kanceláře a nepřispívá se do garančního fondu. Náklady na provoz živnosti jsou tak v tomto ohledu menší než u cestovní kanceláře.

Jak ohlásit volnou živnost pro cestovní agenturu?

Založení cestovní agentury je podstatně jednoduší než založení cestovní kanceláře. K zahájení podnikání v podstatě stačí (odhlédneme-li od jiných regulací, například daňových) ohlásit živnost příslušnému živnostenskému úřadu. Jediné podmínky, které musí žadatel splňovat, jsou všeobecné podmínky provozování živnosti, tedy svéprávnost a bezúhonnost, a absence překážek provozování živnosti (tedy zejména okolnosti související s insolvencí). Výhodou volné živnosti je zároveň možnost vykonávat činnost v jakémkoliv z 80 oborů volné živnosti.

Závěr

Každý podnikatel, který se chystá začít podnikat v oblasti cestovního ruchu, by měl pečlivě zvážit, zda bude ke své činnosti potřebovat koncesi pro provozování cestovní kanceláře anebo zda si vystačí s volnou živností pro provoz cestovní agentury. Naše advokátní kancelář má s poskytováním právních služeb v této oblasti zkušenosti a unikátní know-how, rádi vám proto s výběrem živnosti poradíme.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz