Screening zahraničních investic

Rostoucí význam nadnárodních společností, zvyšující se provázanost ekonomik v důsledku existence složitých hodnotových a dodavatelských řetězců, rostoucí komplikovanost nebo nejasnost vlastnických vztahů v těchto strukturách. Nejen toto jsou faktory, které ovlivnily přijetí nového zákona č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic. Zákon nabyl účinnosti 1.5.2021, pojďme se proto podívat, jak umožňuje chránit české podnikatele před zahraničními rizikovými investory, ale i jak jim může dosavadní jednání o investicích zkomplikovat.

 

Národní prověřovací mechanismus

Česká republika je vyhledávaným cílem zahraničních investorů. Přestože většina z nich nepředstavuje žádné riziko a jejich investice nejsou z bezpečnostního hlediska problematické, jeví se jako potřebné, aby existovala legislativa zajišťující kontrolu, pravidla a postupy při prověřování zahraničních investic v zájmu ochrany bezpečnosti České republiky. Přijetím zákona o prověřování zahraničních investic se tak zapojujeme do unijního mechanismu spolupráce vytvořeného nařízením EU 2019/452. Za cíl si zákon přitom klade:

  • získat informace o zahraničních investorech, jejichž konečný vlastník pochází ze země mimo EU
  • upravit práva a povinnosti v oblasti zahraničních investic do cílových osob nebo vlastníků věci v České republice, které jsou důležité z hlediska bezpečnosti, veřejného či vnitřního pořádku ČR

 

Zahraniční investor

Zahraničním investorem je každý, kdo uskutečnil nebo hodlá uskutečnit zahraniční investici v České republice a není státním občanem České republiky nebo zde nemá sídlo (nebo není občanem či není sídlem v  jiném členském státu EU), nebo je přímo či nepřímo ovládán tím, kdo není občanem nebo nemá sídlo v ČR či jiném členském státě EU. Mezi investory ze třetích zemí zákon nerozlišuje. Za zahraniční investory z hlediska formy jsou považovány i svěřenecké fondy příp. jejich správci.

Protože investor nemusí být subjektem s jediným vlastníkem, je v definici zahraničního investora použita podmínka rozhodujícího vlivu (ovládání) který v zahraničním investorovi může uplatňovat subjekt ze třetí země. Atribut ovládání vychází ze zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který definuje ovládající a ovládané osoby a to ve smyslu faktické možnosti prosazení vůle v ovládané osobě.

 

Zahraniční investice

Zahraniční investicí se rozumí majetková hodnota v jakékoli podobě, kterou zahraniční investor poskytnul nebo poskytne za účelem výkonu hospodářské činnosti v České republice, a která mu umožňuje vykonávat účinnou míru kontroly provádění této hospodářské činnosti. Zákon rozlišuje dvě skupiny investic a zavádí pro ně dva odlišné režimy.

V prvním režimu definuje úzkou skupinu nejcitlivějších oblastí. Zahraniční investoři, kteří do těchto oblastí budou chtít investovat, budou před samotnou transakcí potřebovat povolení ze strany státu.  V  § 7 zákona o prověřování zahraničních investic jsou proto vymezeny přímé zahraniční investice, které jsou prověřovány obligatorně před tím, než jsou uskutečněny. Odvětvové vymezení je provedeno konkrétním a uzavřeným seznamem tak, aby nebylo pochyb, kterých zahraničních investic se povinnost požádat o povolení týká.  Jedná se o investice v oblasti vojenského materiálu, chemikálií používaných v civilním průmyslu nebo v oblasti kybernetické bezpečnost aj.

Jedná-li se o zahraniční investici, k jejímuž uskutečnění je kromě povolení podle tohoto zákona nutný rovněž souhlas ČNB, obě řízení mohou probíhat paralelně. Prověřovací mechanismus tak zamezí tomu, aby se rizikoví aktéři mohli volně pohybovat ve strategicky důležitých sektorech.

Všechny ostatní investice, které jsou způsobilé ohrozit bezpečnost státu nebo vnitřní či veřejný pořádek, bude možné uskutečnit bez předchozího povolení. V těchto případech však zákon umožňuje prověření těchto zahraničních investic z moci úřední, a to až do pěti let od jejich uskutečnění.

 

Konzultační režim

Pro získání právní jistoty, že nebude investice zpětně zpochybněna, si zahraniční investor může dobrovolně požádat o potvrzení, že jeho investice neohrožuje bezpečnost státu nebo vnitřní či veřejný pořádek prostřednictvím návrhu konzultace.  O konzultaci lze požádat před uskutečněním libovolné transakce, aby si investor jistý, že jeho transakce nebude v budoucnu prověřována.

Současně záruka, že ve vlastnické struktuře nefiguruje rizikový investor, může zároveň českým firmám usnadnit přístup na trhy zemí, které přikládají značný význam integritě dodavatelských řetězců.

 

Žádost o povolení zahraniční investice nebo návrhu konzultace

Žádost o povolení zahraniční investice či návrhu na konzultaci podává statutární orgán žadatele Ministerstvu průmyslu a obchodu (odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací) na formuláři stanoveném nařízením vlády č. 178/2021 Sb. v českém jazyce.

Současně se žádostí o povolení zahraniční investice žadatel předkládá dotazník („Request for information from the investor“) v angličtině, který obsahuje doplňující informace o zahraniční investici.

Poskytnutí pravdivých informací a uvedení nebo doložení všech relevantních informací, a to v rámci poskytnutých lhůt, jak během řízení o prověření zahraniční investice, tak i během konzultace, je pro posouzení rizikovosti zahraniční investice klíčové. Neposkytnutí této součinnosti proto může být bez dalšího důvodem pro zahájení řízení nebo pro nepovolení, zákaz uskutečnění nebo zákaz dalšího trvání investice.

Pokud se skutečnost, že poskytnuté informace byly nepravdivé, prokáže až po vydání rozhodnutí, je Ministerstvu průmyslu a obchodu umožněno obnovit řízení.

 

Řízení o prověření zahraniční  investice

Prověření, na němž se budou podílet všechny relevantní bezpečností instituce (ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany, orgány policie, zpravodajské služby aj.), bude zahrnovat důkladnou analýzu vlastnické struktury zahraničního investora, včetně kapitálového pozadí a identifikace skutečných vlastníků. Lze tedy předpokládat značnou časovou náročnost tohoto řízení.

Pokud v řízení o prověření zahraniční investice Ministerstvo průmyslu a obchodu obdrží stanovisko, z něhož vyplyne, že zahraniční investice může představovat ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku, nebo má-li ministerstvo důvod se tak domnívat, předloží před vydáním rozhodnutí věc k projednání vládě, a to do 90 dnů ode dne zahájení řízení o prověření zahraniční investice.

 

Komplikace pro smlouvy neuzavřené do 30.4.2021

Zákon o prověřování zahraničních investic se vztahuje na všechny zahraniční investice, které nebyly dokončené do 30.4.2021 a tím tedy představuje zkomplikování dosavadních jednání o investici.

Současně platí, že požádat o povolení transakce nebo o konzultaci (tam kde předtím nebyl důvod pro prověření) dle zákona o prověřování investic je nutné v případě, že dojde ke změně v osobě ovládající zahraničního investora. Takovou situaci totiž zákon o prověřování investic chápe jako uskutečnění zcela nové zahraniční investice.

 

Potřebujete-li právní pomoc v této oblasti, obraťte se na nás.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz