Odklad povolování většiny staveb podle nového stavebního zákona

Nový stavební zákon nabude své plné účinnosti již za méně než rok, a to konkrétně 1. července 2023. Původně se očekávalo, že se od tohoto data bude povolování staveb řídit již novým stavebním zákonem (tj. zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon; dále jen „nový stavební zákon“), nicméně je jasné, že tomu tak nebude nejméně do 1. července 2024 u většiny staveb. Informaci o tom, jaký je důvod této změny a na jaké stavby se odložení vztahuje, se dozvíte v tomto článku.

Co vedlo k „odkladu" nového stavebního zákona?

Je obecně známo, že již ve fázi přípravy i při následném schvalování vzbuzoval nový stavební zákon řadu emocí. Ohledně znění nového stavebního zákona navíc nepanovala širší politická shoda, která by se u tak významného zákona, který má do budoucna ovlivňovat stavební činnosti na našem území, očekávala.

Po volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu roku 2021 a s nimi spojené změně vládnoucí většiny se tak dalo předpokládat, že nový stavební zákon bude ještě před svou plnou účinností přinejmenším novelizován. S ohledem na blížící se účinnost nového stavebního zákona proto byla přijata novela, která od 1. července 2022 nepřímo “odložila” účinnost nového stavebního zákona ve vztahu k územnímu plánování a povolování většiny stavebních záměrů.

Stalo se tak zejména z důvodu, aby byl zajištěn dostatečný prostor k nalezení širší shody na základních principech nového stavebního práva tak, aby nový stavební zákon nebyl opětovně předmětem častých změn v závislosti na aktuální politické většině a tím tak bylo přispěno ke stabilitě a funkčnosti nového stavebního práva.

Co se přijetím novely nového stavebního zákona změnilo?

Novela nového stavebního zákona provedená zákonem č. 195/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, nově vložila do znění nového stavebního zákona tzv. přechodná období.

Účelem této změny je to, že se během těchto přechodných období bude i přes účinnost nového stavebního zákona postupovat dle dosavadních právních předpisů, tj. zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Podle jaké právní úpravy se bude řídit územní plánování a povolování staveb?

Pro věci týkající se územního plánování a povolování většiny stavebních záměrů stanovuje novela přechodné období od 1. července 2023 do 1. července 2024během kterého se použijí i nadále dosavadní právní předpisy, tj. zejména stavební zákon.

Výše uvedené však neplatí  u staveb uvedených v příloze č. 3 nového stavebního zákona, tzv. vyhrazených staveb, jako jsou například stavby dálnic, drah, vodních nadrží apod., a dále staveb s nimi souvisejících či staveb tvořících s nimi soubor staveb (dále jen „vyhrazené stavby“) – tzn. staveb v působnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, u kterých se použije nový stavební zákon.

Jak uvádí důvodová zpráva, u vyhrazených staveb se nebude vydávat ani územní rozhodnutí (především o umístění stavby, dělení a scelování pozemků, o změně využití území), ani závazné stanovisko orgánu územního plánování. Soulad s územně plánovací dokumentací posoudí dle nového stavebního zákona sám Specializovaný a odvolací stavební úřad v rámci posuzování záměru v řízení o povolení záměru.

Závěr

Shrneme-li výše uvedené, skutečné účinnosti nabude nový stavební zákon 1. července 2024, kdy se od tohoto data bude novým stavebním zákonem řídit jak územní plánování, tak i povolování všech staveb. Do té doby však platí následující:

  • ve věcech územního plánování platí dosavadní právní úprava do 30. června 2024.

Povolování staveb v období od 1. července 2023 do 30. června 2024 je pak rozděleno do dvou režimů:

  • první povolovací režim se týká vyhrazených staveb, u kterých se bude postupovat podle nového stavebního zákona. 
  • u ostatních staveb nadále platí režim stavebního zákona, podle kterého postupují dosavadní orgány obcí a krajů, které vykonávají působnost obecných a speciálních stavebních úřadů.

I přes „odloženou účinnost“ nového stavebního zákona připomínáme, že tento zákon přináší řadu změn či novinek (jedno řízení o záměru, změna v právní úpravě legalizací černých staveb, zavedení institutu plánovacích smluv, digitalizace apod.). Doporučujeme tak všem se na tuto změnu v právní úpravě dostatečně připravit.

Pokud máte zájem o právní pomoc související s dosavadním stavebním zákonem či novým stavebním zákonem, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz