Novela zákoníku práce: sdílené pracovní místo

Dne 1. 1. 2021 se stala účinnou novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), která do oblasti pracovněprávních vztahů nově zavedla institut tzv. sdíleného pracovního místa, a to konkrétně do § 317a zákoníku práce. Tento příspěvek si proto klade za cíl nastínit našim čtenářům smysl a účel fungování této novinky v pracovněprávních vztazích.

ÚČEL SDÍLENÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Smyslem a účelem sdíleného pracovního místa je především umožnění nové formy flexibilního režimu práce, která má přispět ke zlepšení rodinného a pracovního života zaměstnanců a tím tak ve svém důsledku vést k vytvoření podmínek pro větší zapojení zaměstnanců s kratšími pracovními úvazky do pracovního procesu.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ SDÍLENÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

O sdíleném pracovním místě lze hovořit v situaci, kdy dva nebo více zaměstnanců sdílí jedno pracovní místo s tím, že se pří výkonu práce střídají tak, aby takové pracovní místo bylo v pracovní době obsazeno vždy jedním z nich, a to za předpokladu dodržení zákonem stanovené týdenní pracovní doby.

VZNIK SDÍLENÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Sdílené pracovní místo vzniká na základě písemné dohody zaměstnavatele se zaměstnanci. Zaměstnavatel může dle zákoníku práce uzavřít dohody se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce, dle kterých si tito zaměstnanci budou na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý z nich na základě společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období.

Dohodu o sdíleném pracovním místě je nutné uzavřít s každým zaměstnancem individuálně. Taková dohoda však může být jak součástí pracovní smlouvy, tak může být uzavřena i samostatně vedle pracovní smlouvy.

NEPŘÍTOMNOST ZAMĚSTNANCE SE SDÍLENÝM PRACOVNÍM MÍSTEM

Zaměstnavateli mohou ve spojení se sdíleným pracovním místem vzniknout i nepříjemnosti. Bude tomu tak zejména v případech absence kteréhokoliv zaměstnance se sdíleným pracovním místem,  když tento zaměstnanec nebude ať už z jakéhokoliv důvodu schopen vykonávat práci mu svěřenou v rámci předmětného sdíleného pracovního místa.

Zákoník práce však na takovou situaci pamatuje, když výslovně zaměstnavateli umožňuje, aby se zaměstnanci již v rámci dohody o sdíleném pracovním místě dopředu dohodnul, že v případě absence zaměstnance, se kterým předmětné pracovní místo sdílí, takového zaměstnance zastoupili.

ZÁNÍK SDÍLENÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Sdílené pracovní místo lze v dohodě sjednat na dobu určitou i neurčitou, v obou případech je však dohoda, která sdílené pracovní místo zřizuje, vypověditelná.

Závazek z dohody lze rozvázat písemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem k oběma stranami sjednanému dni. Zaměstnavatel i zaměstnanec jsou však rovněž oprávněni dohodu písemně vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu či i bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem, v němž byla taková výpověď doručena druhé smluvní straně.

Zanikne-li dohoda o sdíleném pracovním místě alespoň u jednoho zaměstnance, pak se pracovní režim sdíleného pracovního místa u ostatních zaměstnanců na témže sdíleném pracovním místě uplatní pouze do konce probíhajícího vyrovnávacího období.

Zánik závazku z dohody však nemá žádný vliv na trvání pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele.

Máte-li dotazy ke jak k podrobnostem sdíleného pracovního místa, tak i k dalším novinkám, které s sebou přinesla novela zákoníku práce, obraťte se na nás, poskytneme Vám odpovídající právní služby.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz