Koronavirus a zrušení objednávky ze strany e-shopu

Současná pandemie koronaviru (COVID-19) a opatření přijatá vládou a Ministerstvem zdravotnictví mají dopad na on-line podnikání, včetně e-shopů.

V našem předchozím článku jsme pro vás shrnuli, jakým způsobem ovlivňuje současná pandemie koronaviru rušení objednávek na e-shopu a vyřizování reklamací ze strany spotřebitelů.

V této druhé části se zaměříme na zrušení objednávky ze strany prodávajících podnikatelů.

Níže uvedené způsoby zrušení objednávky jsou použitelné jak na vztahy se spotřebiteli (B2C), tak s jinými podnikateli (B2B).

Zrušení objednávky podnikatelem

S ohledem na současnou komplikovanou situaci může nastat případ, kdy podnikatel není schopen splnit objednávku zákazníka. Například podnikateli vypadne dodávka určitého objednaného zboží od velkoobchodníka či výrobce. Dodávka tohoto zboží pak může být v nedohlednu a podnikatel proto může potřebovat objednávku zrušit.

Při volbě způsobu zrušení objednávky je nutné rozlišit situace, kdy je pouze podána nezávazná objednávka, a kdy je již s kupujícím uzavřena závazná smlouva.

Odmítnutí objednávky

Závazná smlouva k objednávce zpravidla nevzniká samotným zasláním objednávky zákazníkem. Smlouva vzniká obvykle až poté, co podnikatel objednávku zákazníka závazně přijme (zde bude záležet na nastavení obchodních podmínek).

Pokud tedy podnikatel před tímto přijetím již ví, že objednávku nebude moci splnit, má právo zákazníkovi oznámit, že objednávku nepřijímá. Závazná smlouva ani povinnost splnit objednávku pak nevznikne.

Zrušení objednávky podnikatelem z důvodu vyšší moci

Pokud však již podnikatel přijal objednávku zákazníka, je zpravidla vázán uzavřenou smlouvou. Zrušení této závazné smlouvy z důvodu vlivů pandemie koronaviru je již složitější.

Obecně platí, že pandemie koronaviru, na kterou je možné nahlížet jako tzv. případ vyšší moci, není sama o sobě důvodem pro zrušení přijaté objednávky. Blíže jsme se této otázce věnovali v tomto článku.

Podnikatel (ale ani zákazník) proto nemůže zrušit přijatou objednávku pouze v důsledku dopadů epidemie koronaviru.

Zrušení přijaté objednávky je však možné za splnění dalších podmínek stanovených zákonem či ve smlouvě, resp. obchodních podmínkách podnikatele.

Automatické zrušení objednávky

Za určitých podmínek může dojít k automatickému zrušení smlouvy a objednávky ze zákonných důvodů.

Základní podmínkou pro toto zrušení je, že splnění objednávky (např. dodání zboží) je objektivně a trvale nemožné.

Ke zrušení proto nedojde, pokud objednávku lze splnit, byť za ztížených podmínek, s většími náklady či za pomoci jiného subjektu.

Dále musí být tato nemožnost splnění objednávky trvalá. Pokud tedy splnění objednávky bude možné poté, co skončí pandemie koronaviru a její dopady, nejedná se o nemožnost splnění a objednávka automaticky nezanikne.

V případě výpadku dodávky zboží od dodavatele z důvodu vlivů pandemie koronoviru se pak bude zpravidla jednat o výpadek dočasný, který odpadne po skončení pandemie.

S ohledem na výše uvedené podmínky nezbytné pro automatické zrušení smlouvy bude docházet k takovémuto automatickému zrušení smlouvy spíše výjimečných případech.

Pokud však opravdu objednávku nebude možné trvale splnit ani za vynaložení dalších nákladů, dojde automaticky ke zrušení objednávky. V tomto případě je podnikatel povinen zákazníka o tomto zrušení informovat a sdělit mu důvod, pro který není možné objednávku splnit.

Zrušení objednávky dohodou

Přijatou objednávku lze samozřejmě zrušit také dohodou se zákazníkem.

Zákazník by ve většině případů měl souhlasit se zrušením objednávky z důvodu nemožnosti (třeba i dočasné) ji splnit, pokud obdrží zpátky již uhrazenou cenu. K uzavření této dohody postačí ve většině případů i neformální e-mailová komunikace.

Odstoupení od smlouvy podnikatelem

Může se však stát, že zákazník na zrušení objednávky dohodou nebude chtít z určitého důvodu přistoupit (např. nedůvěra, že objednávku skutečně nelze splnit, snaha docílit náhrady škody či spekulace s výhodnou koupí apod.).

V takovém případě se za určitých podmínek nabízí podnikateli možnost jednostranně odstoupit od smlouvy a tím zrušit objednávku. Toto odstoupení však bude možné pouze pokud to umožňuje smlouva, tedy především podnikatelovi obchodní podmínky.

Zákon totiž umožňuje odstoupit od smlouvy zpravidla pouze pokud dojde k porušení smlouvy druhou stranou, v tomto případě zákazníkem. Ten však v tomto případě smlouvu ničím neporušil.

Obchodní podmínky mohou upravovat další důvody, pro které může podnikatel od smlouvy odstoupit. Jedním z těchto důvodů pak může být například nemožnost (byť dočasná) splnit objednávku z důvodu vyšší moci.

Pokud obchodní podmínky tuto možnost umožňují a podnikatel nemůže zrušit objednávku jinými výše uvedenými prostředky, může přistoupit k jednostrannému odstoupení od smlouvy.

V takovém případě musí podnikatel zaslat zákazníkovi formální oznámení o odstoupení od smlouvy, ve kterém uvede důvody tohoto odstoupení. Součástí tohoto odůvodnění by měl být odkaz na úpravu obchodních podmínek.

Doručením tohoto oznámení pak dochází k zániku smlouvy a objednávky.

Zrušení objednávky soudem

Pokud zrušení objednávky nebude možné ani odstoupením od smlouvy, zbývá zde ještě možnost domáhat se zrušení smlouvy soudem.

K tomuto zrušení je však nutné splnit několik zákonných podmínek (k tomuto blíže část „Změna smlouvy pro změnu okolností“ v tomto článku). Dále je nejdříve nutné jednat se zákazníkem o zrušení smlouvy.

Pokud na základě tohoto jednání nedojde ke zrušení objednávky, je následně nutné doložit splnění všech potřebných kroků a zákonných podmínek u soudu .

Tento způsob zrušení smlouvy je zdlouhavý a náročný, a z těchto důvodů je tak u menších objednávek velice nepraktický. Využít tento způsob připadá v úvahu především u větších objednávek mezi podnikateli (B2B).

Pokud byste potřebovali pomoci se zrušením přijaté objednávky či jakékoli smlouvy, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz