Konkurenční doložka – co to je a na co si dát pozor?

S termínem „konkurenční doložka“ se pravděpodobně téměř každý z nás v obchodní praxi již setkal. Jaké povinnosti se však pod tímto pojmem skrývají, co by měla konkurenční doložka obsahovat a co je naopak již za hranou? Na to se zaměříme v dnešním článku.

Konkurenční doložka – obecné podmínky

Konkurenční doložku mohou uzavřít v zásadě jakékoliv dva subjekty. Nejtypičtějším případem však bude konkurenční doložka mezi podnikatelem a osobou, která má bližší znalosti ohledně jeho podnikání (specifické know-how) a která by mohla tyto znalosti využít způsobem, který by pro podnikatele znamenal snížení počtu zákazníků, objemu zakázek či jinou škodu. Konkurenční doložkou se tedy podnikatel chrání před ohrožením své pozice na trhu ze strany osoby, která se úzce podílela na jeho podnikání.

V praxi se lze nejčastěji setkat s uzavřením konkurenční doložky mezi firmou a bývalým členem statutárního orgánu, bývalým dodavatelem, bývalým obchodním zástupcem nebo bývalým zaměstnancem. V posledních dvou případech jsou na konkurenční doložku kladena specifická pravidla, kterým se věnujeme níže.

Základem konkurenční doložky, který je nutné vždy pečlivě vymezit a popsat, je samotná zakázaná činnost a rozsah zákazu. Zákon upravuje dvě základní vymezení rozsahu zákazu, a to vymezení určitým územím a vymezení okruhem osob. První případ může být například vymezení územím Středočeského kraje nebo územím České republiky, ve druhém případě lze rozsah zákazu vymezit například současnou klientelou podnikatele, což potvrdil též Nejvyšší soud.

Není možné konkurenční doložku sjednat širší, než je nezbytně nutné na ochranu podnikatele, který má být konkurenční doložkou chráněn. Je tedy nutné přihlédnout mimo jiné k tomu, jakou činnost osoba zavázaná pro podnikatele vykonávala a k jakým informacím měla přístup; čím více „tajných“ informací osoba získala (ohledně cenové politiky, seznamu klientů, způsobu poskytování služeb atd.), tím širší bude moci konkurenční doložka být.

Bude-li výše uvedený zákaz porušen (tj. pokud bude konkurenční doložka sjednána šířeji než je nutné), soud může v případě sporu konkurenční doložku omezit (tak, aby ochrana byla přiměřená), zrušit (od okamžiku soudního rozhodnutí) nebo celou konkurenční doložku prohlásit za neplatnou (tj. již od samého počátku; na konkurenční doložku se bude pohlížet, jako kdyby k jejímu sjednání vůbec nedošlo). Vzhledem k tomu tedy doporučujeme důkladně zvážit možný rozsah ochrany a dle něj konkurenční doložku nastavit.

Konkurenční doložku je nutné omezit též časově, zákon zakazuje sjednat konkurenční doložku na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 5 let. Dojde-li k porušení tohoto zákazu, bude konkurenční doložka platit pouze po dobu 5 let. V praxi tedy nelze sjednat konkurenční doložku, která by platila více než 5 let.

Konkurenční doložka vůči obchodnímu zástupci

Specifická pravidla zákon stanoví pro konkurenční doložku v případě obchodního zastoupení, kdy obchodní zástupce dlouhodobě sjednává obchody pro zastoupeného a je mu za to vyplácena provize. Obchodní zástupce je totiž zákonem považován za slabší smluvní stranu a je tudíž více chráněn.

Na rozdíl od obecné konkurenční doložky, kterou jsme popisovali výše, je konkurenční doložka uzavírána s obchodním zástupcem omezenější co do rozsahu a její maximální délka může být pouze dva roky. Pokud je konkurenční doložka s obchodním zástupcem sjednána na delší dobu, je celá konkurenční doložka od počátku neplatná.

Konkurenční doložka vůči zaměstnanci

Nejpřísnější právní úpravu konkurenční doložky z pohledu možného rozsahu konkurenční doložky nalezneme v zákoníku práce. Pokud má být konkurenční doložka uzavřena s (bývalým) zaměstnancem, je nutné se touto právní úpravou řídit.

Konkurenční doložka se zaměstnancem může být uzavřena pouze v případě, pokud zaměstnanec v rámci výkonu práce získal od zaměstnavatele informace a znalosti, které by mohly zaměstnavatele při jejich konkurenčním použití ze strany zaměstnance poškodit, a to na dobu maximálně 1 roku od skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel je zároveň povinen platit zaměstnanci po dobu trvání konkurenční doložky peněžitou náhradu, která musí měsíčně činit minimálně polovinu průměrné mzdy zaměstnance.

Se zaměstnancem může být sjednána pro případ porušení konkurenční doložky smluvní pokuta, což je také jediný případ smluvní pokuty vůči zaměstnanci, který zákoník práce připouští.

Pro úplnost doplňujeme, že v průběhu trvání pracovního poměru má zaměstnanec již přímo ze zákona zakázané činnosti, které by vůči zaměstnanci byly konkurenční povahy, pokud k nim nedá zaměstnavatel souhlas. Výše popsaná konkurenční doložka se vztahuje k době po skončení pracovního poměru zaměstnance.

Shrnutí a závěr

Přejete si napsat konkurenční doložku, která bude vyhovovat požadavkům právních předpisů i soudních rozhodnutí? Potřebujete posoudit, v jakém rozsahu vás uzavřená konkurenční doložka omezuje či zda není neplatná? Obraťte se na nás, s tvorbou a posuzováním různých druhů konkurenčních doložek máme bohaté zkušenosti.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz