Budou žadatele vracet část příspěvku Antivirus A plus?

V těchto dnech mnoho zaměstnavatelů s omezeným provozem, především v obchodě a službách, podává žádosti a vyúčtování k dotačnímu programu Antivirus – režim A Plus.

Režim A Plus byl vládou zaveden v návaznosti na říjnové omezení provozu služeb a obchodu, zároveň byly prodlouženy i dřívější programy Antivirus A a Antivirus B, a to do 31.12.2020. Zaměstnavatele, tak mohou obdržet příspěvek na mzdové náklady i za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020.

Nový program Antivirus A plus je možné čerpat na náklady vzniklé po 01.10.2020, vyúčtování je tedy potřeba podat do konce listopadu. V rámci programu bude zaměstnavatelům proplaceno 100 % vyplacené mzdy, a to včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

Hlavní podmínkou přiznání je vyplacení náhrady mzdy podle § 208 zákoníku práce, tedy překážka na straně zaměstnavatele způsobená vládnímu omezeními. Mzdu i odvody musí zaměstnavatel zaměstnanci vyplatit ještě před podáním vyúčtování za příslušný měsíc.

Pokud zaměstnavatel již čerpal Antivirus před letošním říjnem, tak pro čerpání programu Antivirus A plus musí v rámci žádosti ke stávajícího dohodě uzavřít dodatek.

BUDOU ZAMĚSTNAVATELE ČÁST PŘÍSPĚVKU VRACET?

Podmínky pro čerpání programu Antivirus A plus jsou podobné podmínkám programu Antivirus A, kromě výše příspěvku (100 % náhrad mezd proti původním 80 %), je zásadním rozdílem skutečnost, že čerpaná částka bude spadat do Dočasného rámce podpory EU a žadatel nesmí v součtu podpor překročit limitní částku 800.000,- EUR. Do Dočasného rámce kromě Antiviru A plus spadají i přímé dotace jako Covid – nájemné, Covid – kultúra apod.  K dočasnému rámci blíže např. na webu UOHS zde

Zásadní podmínka nového programu je obsažena v čl. II odst. 6 dodatku:

„V případě nebude-li příspěvek v režimu A plus podle článku IV. bod 1.3. této dohody notifikován ze strany Evropské komise jako dovolená veřejná podpora (článek X. bod 10 této dohody), nahlíží se na příspěvek poskytnutý v režimu A plus jako by byl poskytnut v režimu A podle článku IV. bod 1.1. této dohody. Tuto skutečnost zaměstnavateli sdělí Úřad práce. Zaměstnavatel se v takovém případě zavazuje vrátit Úřadu práce příspěvek vyplacený v režimu A plus ve výši 20 % náhrady mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance a současně ve výši odpovídající částce, která přesáhla maximální měsíční částku příspěvku v režimu A na jednoho zaměstnance, tj. částku 39 000 Kč. Příspěvek se vrací na účet, který zaměstnavateli sdělí Úřad práce.“

Z uvedeného ustanovení je patrné, že ministerstvo poskytuje příspěvek v programu Antivirus A plus s výhradou, že pokud tento program nebude schválen ze strany EU, tak budou žadatele 20 % obdržené částky vracet a dotace se bude poskytovat v původním režimu Antiviru A jako 80 % náhrada.

Toto ustanovení je zajisté pro mnohé zaměstnavatele nepříjemným překvapením, protože program A plus se týká přímo omezených provozů, které jsou nejvíce postižené omezeními souvisejícími se současnou epidemiologickou situací. Mnozí žadatelé řeší další existenci svého podnikání a mají významně omezený cash flow. Požadavek na to, aby za této situace počítali s možností vrácení části podpory proto považujeme za naprosto nevhodný. Stát měl za této situace vzít riziko neschválení programu Evropskou komisí jednoznačně na sebe a v případě neúspěchu schvalovacího procesu EK garantovat proplacení rozdílu ze státního rozpočtu.

Nezbývá než doufat, že program Antivirus A plus bude ze strany Evropské komise notifikován a žadatelé nebudou nuceni část příspěvků vracet.

 

Potřebujete právní nebo daňovou konzultaci v oblasti dotačních programů, obraťte se na nás.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz